Személyi adatok feldolgozása üzleti kapcsolat létrejötte előtt

Ezt a közlést a természetes személyek személyes adatainak feldolgozása vonatkozásában történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46 / EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelet. 6. cikk (1) bekezdésének a) pontjával összhangban nyújtják.

Rólunk

 1. A GOPAY társaság (továbbiakban csak „Adatkezelő”) alatt a Planá 67, 370 01 České Budějovice székhelyű, GOPAY s.r.o. értendő, cégazonosító száma: 260 467 68, a České Budějovicei Kerületi (megyei) Bíróság által vezetett cégjegyzék C szakaszában 11030 betétszám alatt nyilvántartva. A GOPAY társaság elektronikus pénzek intézete, amely a fizetési módokról szóló 370/2017 Sb. számú cseh törvény 4. § értelmében elektronikus pénzt ad ki, és a GoPay Fizetési rendszert üzemelteti.

Alapinformációk

 1. A jelen közlés szabályozza a személyes adatok feldolgozásához való hozzáállás módját, és biztosítja azok védelmét az üzleti kapcsolat létrejötte előtt. A személyi adatok védelméről szóló 110/2019 Sb. sz. cseh törvény (továbbiakban csak „SZAVT”) hatályos hangzása, és az Európai Parlamentnek és Tanácsnak a személyes adatok feldolgozása során a természetes személyek védelméről és a 95/46/ET számú, az ezen adatok szabad mozgásáról szóló irányelv megszüntetéséről szóló 2016/679 számú rendeletének (továbbiakban csak „GDPR rendelet”) értelmében biztosítjuk.
 2. A személyes adatok feldolgozása során ügyelünk arra, hogy a természetes személyek személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatos jogait ne legyenek megsértve. Ugyanakkor kötelesek vagyunk betartani a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit, és megfelelő intézkedéseket kell alkalmaznunk a jogrend, társaságunk jogos érdekeinek védelme érdekében, az alábbiak szerint.

A feldolgozás terjedelme és célja

 1. Feldolgozás alatt a jelen beleegyezés céljaira az Adatkezelő által szállított termékek és nyújtott szolgáltatások üzleti ajánlatának előkészítését kell érteni. A feldolgozás magában foglalja a személyes adatokkal kapcsolatos műveletet vagy műveletek összességét, amelyek alapján leginkább az Önnel megkötendő potenciális jövőbeni szerződés pénzügyi feltételei vannak meghatározva.
 2. A SZAVT törvény és a GDPR rendelet értelmében jogosultak vagyunk az Ön személyes adatainak feldolgozására a következő terjedelemben:
  • ​​utónév és vezetéknév, telefon, e-mail
  • az alany cégazonosító száma
  • az üzleti portál (e-shop) üzleti terve
  • az alany tulajdonosi és irányító szervezeti felépítése
  • szükség esetén azonosító adatok az AML törvény 5. § terjedelmében
  • esetleg az Adatkezelő által megkövetelt kiegészítő adatok
   (továbbiakban csak „személyi adatok”)
 3. A személyi adatok feldolgozásának célja, a fent leírtak terjedelmében:
  • a kötelező jellegű üzleti ajánlat konkretizálása
  • a feldolgozott üzleti ajánlat információinak elmentése.
 4. A személyi adatok feldolgozásának időtartama az ajánlat feldolgozásától számított 12 hónap. Tudatában van annak, hogy mint az adatok alanya a jelen belegyezést nem vonhatja vissza.
 5. Az adatok feldolgozására vonatkozó beleegyezést kizárólag az Adatkezelő kapja meg.
 6. Mint az adatok alanya a fentieket tudomásul veszi és tudomásul veszi továbbá az Ön jogaira vonatkozó alábbi figyelmeztetést.

Figyelmeztetés az Ön jogaira

 1. Ha az adatok alanya információt kér a személyes adatainak feldolgozásáról, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles ezeket az információkat a GDPR rendelet 15. cikke alapján megadni. Az információ tartalma mindig nyilatkozat a személyes adatok feldolgozásának célja, esetleg a személyes adatok feldolgozásának tárgyát képező személyi adatok kategóriája, beleértve a forrásukra vonatkozó összes rendelkezésre álló információt; az automatizált adatfeldolgozás jellege a döntéshozatalhoz való felhasználásával kapcsolatban, amennyiben az ilyen feldolgozás alapján olyan cselekményeket vagy döntéseket hoznak, amelyek az érintett jogainak és jogos érdekeinek megsértésével járnak; kedvezményezettek vagy a kedvezményezettek kategóriái. Az adatkezelőnek joga van az információ szolgáltatásáért megfelelő díjat követelni, amely nem haladja meg az információ szolgáltatásához szükséges költségeket. Az adatkezelő adatszolgáltatási kötelezettségét az érintett számára a GDPR rendelet 15. cikkében előírtak szerint az adatkezelő nevében az adatfeldolgozó teljesítheti.
 2. Mindegyik adat alany, aki felfedezi vagy gyanítja, hogy az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó személyes adatainak feldolgozását a magán- és személyi életének védelmével vagy a törvényekkel ellentétben végzi, különösen, ha a személyes adatokat feldolgozásának célja pontatlan, a GSPR rendelet 16. és azt követő cikkei szerint a) magyarázatot kérhet az adatkezelőtől vagy feldolgozótól, b) felszólíthatja az adatkezelőt vagy az adatfeldolgozót az így kialakult helyzet orvoslására; leginkább a személyes adatok zárolásáról, helyesbítéséről, kiegészítéséről vagy megsemmisítésről lehet szó. Ha az érintett előző mondat szerinti kérését megalapozottnak találják, az adatkezelőnek vagy az adatfeldolgozónak azonnal orvosolnia kell a hibás állapotot. Amennyiben az adatok alanyának személyes adatainak feldolgozása következtében más, mint vagyoni kára keletkezett, követelésének érvényesítése során külön törvény szerint kell eljárni. Ha a személyes adatok feldolgozása során megsértették a törvény által az adatkezelőre vagy az adatfeldolgozóra rótt kötelezettségek meg lettek sértve, azokért ezek egyetemlegesen felelnek.
 3. Tudomásul veszi, hogy a fenti jogokon kívül a GDPR rendelet 15–23. Cikke alapján más jogai is vannak, nevezetesen az a jog, hogy az adatkezelőtől kérjen hozzáférést az Önre vonatkozó személyes adatokhoz (ideértve annak megerősítését is, hogy az Ön személyes adatai fel vannak-e dolgozva), a helyesbítés vagy törlés kérésének joga, vagy esetleg a feldolgozás korlátozása, valamint a feldolgozással szembeni kifogás emelés joga, valamint az adatok átruházhatóságának joga is. Tudomásul veszi továbbá, hogy joga van panaszt benyújtani a felügyelő hatóságnál, amely a Személyes adatvédelmi hivatal, székhelye Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
 4. Ön tudomásul veszi, hogy az OS szabályok tartalmazzák az adatok alanya számára a GDPR rendelet 13. cikke alapján átadandó összes információt.
 5. A kérdések megválaszolásához az elérhetőségek a következők:
  email: podpora@gopay.cz, tel.: +420 387 685 123
 6. Abban az esetben, ha nincs megelégedve a GOPAY társaság által nyújtott szolgáltatások minőségével, írásban fordulhat a panaszosztályhoz itt:
  email: reklamace-klienti@gopay.cz
 7. Abban az esetben, ha a személyes adatai védelmének megsértését, ezekkel való visszaélést vagy jogosulatlan feldolgozását gyanítja, forduljon az adatkezelő adatvédelmi megbízottjához itt:
  Ing. Zbyněk Eiselt, email: zbynek.eiselt@gopay.cz, tel.: +420 602 468 240

Záró rendelkezések

 1. A GoPay fizetési rendszer szolgáltatásaira vonatkozó üzleti ajánlat kikérésével kifejezi szabad, konkrét, tájékozott és egyértelmű akaratát, hogy megértette személyes adatainak ezen közlésnek megfelelő feldolgozását, és hogy megfelelő útmutatásokkal és információkkal látták el személyes adatainak feldolgozásának vonatkozásában.

Was this article helpful?:

Are you looking for something else?

Contact support specialist