Személyes adatok szabályai

Ezt a közlést a természetes személyek személyes adatainak feldolgozása vonatkozásában történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46 / EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelet. 6. cikk (1) bekezdésének a) pontjával összhangban nyújtják.

Rólunk

 1. A GOPAY társaság alatt a Planá 67, 370 01 České Budějovice székhelyű, GOPAY s.r.o. értendő, cégazonosító száma: 260 467 68, bejegyezve a České Budějovicei Kerületi (megyei) Bíróság által vezetett cégjegyzék C szakaszában, 11030 betétszám alatt van nyilvántartva. Azonos jelentése van a „mi”, „minket”, „miénk” és hasonló fogalmaknak is, amelyek a jelen MV szabályokban használva vannak. A GOPAY társaság elektronikus pénzek intézete, amely a fizetési módokról szóló 370/2017 Sb. számú cseh törvény 4. § értelmében elektronikus pénzt ad ki, és a GoPay Fizetési rendszert üzemelteti.

Alapinformációk

 1. A jelen magánszféra védelmi szabály (a továbbiakban: MV szabálya) szabályozza a személyes adatok feldolgozásához való hozzáférés módját, és biztosítja annak védelmét a GoPay fizetési rendszerben. A személyi adatok védelméről szóló 110/2019 Sb. sz. cseh törvény (továbbiakban csak „SZAVT”) hatályos hangzása, és az Európai Parlamentnek és Tanácsnak a személyes adatok feldolgozása során a természetes személyek védelméről és a 95/46/ET számú, az ezen adatok szabad mozgásáról szóló irányelv megszüntetéséről szóló 2016/679 számú rendeletének (továbbiakban csak „GDPR rendelet”) értelmében biztosítjuk.
 2. A személyes adatok feldolgozása során ügyelünk arra, hogy a magánszemélyek személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatos jogait ne legyenek megsértve. Ugyanakkor kötelesek vagyunk betartani a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit, és megfelelő intézkedéseket kell alkalmaznunk a jogállamiság, a demokratikus társadalom és annak konkrét fontos érdekeinek védelme érdekében, az alábbiak szerint.
 3. A bűncselekményből származó jövedelem legalizálása és a terrorizmus finanszírozása elleni egyes intézkedésekről szóló 253/2008.Sb. sz. törvény 2. § (1) bekezdése b) betűje 5. pontja (a továbbiakban: AML törvény) szerint kötelezett személy vagyunk.
 4. Az AML törvény 7. §-a, 8. §-a értelmében a kötelezett köteles ügyfeleit az alábbi személyes adatok terjedelmében azonosítani annak érdekében, hogy megakadályozza a pénzügyi rendszerrel a bűncselekményből származó jövedelem legalizálására és a terrorizmus finanszírozására való visszaélést, valamint a törvény által meghatározott esetekben az ügyfelek ellenőrzésére az AML törvény 9. §-a szerint is.

Milyen személyi adatokat dolgozunk fel

 1. A SZAVT törvény és a GDPR rendelet értelmében jogosultak vagyunk az Ön személyes adatainak (a továbbiakban: „OÚ”) feldolgozására a következő terjedelemben:
  • Utónév és vezetéknév, Főiskolai cím, Születési szám, esetleg születés dátuma, születési hely, neme,
  • állandó lakhely vagy más tartózkodási hely és állampolgárság, telefonszám, elektronikus kézbesítési cím,
  • az Ön személyazonosságát igazoló személyi dokumentumok,
  • a vállalkozó magánszemély esetében: üzleti név, megkülönbözető kiegészítés vagy más megjelölés, vállalkozás helye és a személy azonosítószáma, továbbá
  • a bankszámlaszáma a számla tulajdonosának nevét is beleértve,
  • a megvalósult és meghiúsult fizetési tranzakciók adatai,
  • bármilyen betéti, hitel vagy más bankkártya adatai, a PAN számot is beleértve, a kártya érvényességének dátuma és a kártya tulajdonosának neve,
  • minden megvalósult kommunikációt,
  • kérdőívekből vagy hasonló űrlapokból szerzett információk, amelyek kitöltésére fel lett kérve,
  • IP címét és berendezése csatlakozási idejét,
  • adatok a webhelyünkön tett látogatásairól, különösen a forgalmi adatok, a helyadatok, a webblogok stb., valamint az internetes környezetben tanúsított viselkedéséről
   (továbbiakban csak „személyi adatok”),
   • mégpedig az adatkezelőnek az AML törvény 9. §-a szerinti törvényes kötelezettségeinek teljesítése céljából.
 2. Az OU feldolgozási ideje az üzlet megvalósulásától vagy az Ön és az adatkezelő közötti üzleti kapcsolat megszűnésétől (amelyik később következik be) számított 10 év. Tudatában van annak, hogy mint az adatok alanya a jelen beegyezést nem vonhatja vissza.
 3. Az adatkezelő jogosult kérésre ezeket az adatokat az illetékes állami szervek rendelkezésére bocsátani és Ön ezt tudomásul veszi.
 4. Ha a személyes adatok biztonságának egy bizonyos megsértése valószínűleg nagy kockázatot jelent az érintett jogainak és szabadságainak szempontjából, az adatkezelő a megsértésről felesleges késedelem nélkül értesíti Önt.
 5. Mint az adatok alanya a fentieket tudomásul veszi és tudomásul veszi továbbá az Ön jogaira vonatkozó alábbi figyelmeztetést.

Figyelmeztetés az Ön jogaira

 1. Ha az adatok alanya információt kér a személyes adatainak feldolgozásáról, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles ezeket az információkat a GDPR rendelet 15. cikke alapján megadni. Az információ tartalma mindig nyilatkozat a személyes adatok feldolgozásának célja, esetleg a személyes adatok feldolgozásának tárgyát képező személyi adatok kategóriája, beleértve a forrásukra vonatkozó összes rendelkezésre álló információt; az automatizált adatfeldolgozás jellege a döntéshozatalhoz való felhasználásával kapcsolatban, amennyiben az ilyen feldolgozás alapján olyan cselekményeket vagy döntéseket hoznak, amelyek az érintett jogainak és jogos érdekeinek megsértésével járnak; kedvezményezettek vagy a kedvezményezettek kategóriái. Az adatkezelőnek joga van az információ szolgáltatásáért megfelelő díjat követelni, amely nem haladja meg az információ szolgáltatásához szükséges költségeket. Az adatkezelő adatszolgáltatási kötelezettségét az érintett számára a GDPR rendelet 15. cikkében előírtak szerint az adatkezelő nevében az adatfeldolgozó teljesítheti.
 2. Mindegyik adat alany, aki felfedezi vagy gyanítja, hogy az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó személyes adatainak feldolgozását a magán- és személyi életének védelmével vagy a törvényekkel ellentétben végzi, különösen, ha a személyes adatokat feldolgozásának célja pontatlan, a GSPR rendelet 16. és azt követő cikkei szerint a) magyarázatot kérhet az adatkezelőtől vagy feldolgozótól, b) felszólíthatja az adatkezelőt vagy az adatfeldolgozót az így kialakult helyzet orvoslására; leginkább a személyes adatok zárolásáról, helyesbítéséről, kiegészítéséről vagy megsemmisítésről lehet szó. Ha az érintett előző mondat szerinti kérését megalapozottnak találják, az adatkezelőnek vagy az adatfeldolgozónak azonnal orvosolnia kell a hibás állapotot. Amennyiben az adatok alanyának személyes adatainak feldolgozása következtében más, mint vagyoni kára keletkezett, követelésének érvényesítése során külön törvény szerint kell eljárni. Ha a személyes adatok feldolgozása során megsértették a törvény által az adatkezelőre vagy az adatfeldolgozóra rótt kötelezettségek meg lettek sértve, azokért ezek egyetemlegesen felelnek.
 3. Tudomásul veszi, hogy a fenti jogokon kívül a GDPR rendelet 15–23. Cikke alapján más jogai is vannak, nevezetesen az a jog, hogy az adatkezelőtől kérjen hozzáférést az Önre vonatkozó személyes adatokhoz (ideértve annak megerősítését is, hogy az Ön személyes adatai fel vannak-e dolgozva), a helyesbítés vagy törlés kérésének joga, vagy esetleg a feldolgozás korlátozása, valamint a feldolgozással szembeni kifogás emelés joga, valamint az adatok átruházhatóságának joga is. Tudomásul veszi továbbá, hogy joga van panaszt benyújtani a felügyelő hatóságnál, amely a Személyes adatvédelmi hivatal, székhelye Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
 4. Ön tudomásul veszi, hogy az MV szabályok tartalmazzák az adatok alanya számára a GDPR rendelet 13. cikke alapján átadandó összes információt.
 5. A kérdések megválaszolásához az elérhetőségek a következők:
  email: podpora@gopay.cz, tel.: +420 387 685 123
 6. Abban az esetben, ha nincs megelégedve a GOPAY társaság által nyújtott szolgáltatások minőségével, írásban fordulhat a panaszosztályhoz itt:
  email: reklamace-klienti@gopay.cz
 7. Abban az esetben, ha a személyes adatai védelmének megsértését, ezekkel való visszaélést vagy jogosulatlan feldolgozását gyanítja, forduljon az adatkezelő adatvédelmi megbízottjához itt:
  Ing. Zbyněk Eiselt, email: zbynek.eiselt@gopay.cz, tel.: +420 602 468 240

Záró rendelkezések

 1. A GoPay fizetési rendszer funkciói felhasználásának folytatásával kifejezi szabad, konkrét, tájékozott és egyértelmű akaratát, hogy megértette személyes adatainak ezen MV szabályainak megfelelő feldolgozását, és hogy megfelelő útmutatásokkal és információkkal látták el személyes adatainak feldolgozásának vonatkozásában.
 2. Jogosultak vagyunk az MV szabályainak egyoldalú megváltoztatására az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően, és Ön ezzel a jogosultsággal egyetért.
 3. Ha megváltoztatjuk az MV szabályokat, kötelesek vagyunk erről e-mail formájában, amely az új MV szabályokra utaló linket tartalmaz, előre értesíteni a GoPay fizetési rendszer összes regisztrált felhasználóját.
 4. Az MV szabályok elektronikus formában vannak kiadva és a GOPAY társaság web oldalain érhetők el.
 5. Az MV szabályok 2021. 04. 01. napján lépnek érvénybe.

Was this article helpful?:

Are you looking for something else?

Contact support specialist