Zpracování osobních údajů před navázáním smluvního vztahu - účinnost do 1.4.2021

Toto sdělení je poskytnuto na základě § 5 odst. 2 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a s účinností od 25. 5. 2018 dle čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

O nás

 1. Společností GOPAY (dále jen „Správce údajů“) se rozumí obchodní společnost GOPAY s. r. o., se sídlem Planá 67, 370 01 České Budějovice, IČ: 260 467 68, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 11030. Společnost GOPAY je institucí elektronických peněz, která vydává elektronické peníze ve smyslu § 4 českého zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, a provozuje Platební systém GoPay.

 

Základní informace

 1. Toto sdělení definuje způsob, jakým přistupujeme k zpracování osobních údajů a zabezpečujeme jejich ochranu před navázáním obchodního vztahu. Řídíme se přitom českým zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „ZOOÚ“), a s účinností od 25. 5. 2018 Nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení GDPR“).

 2. Během zpracování osobních údajů dbáme na to, aby nedošlo k újmě na právech fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Zároveň jsme povinni plnit ustanovení příslušných právních předpisů a aplikovat přiměřená opatření na ochranu právního pořádku a oprávněných zájmů naší společnosti, jak je uvedeno dále.

 

Rozsah a účel zpracování

 1. Zpracováním se rozumí pro účely tohoto souhlasu příprava obchodní nabídky produktů nebo služeb dodávaných Správcem údajů. Zpracování zahrnuje operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo souborem osobních údajů, na základě kterých jsou konkretizovány zejména finanční podmínky potenciální budoucí smlouvy s Vámi.
 2. Ve smyslu ZOOÚ a s účinností od 25. 5. 2018 ve smyslu Nařízení GDPR jsme oprávněni zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu:
  • jméno, příjmení, telefon, e-mail
  • IČO subjektu
  • podnikatelský záměr obchodního portálu (e-shopu)
  • vlastnická a řídící struktura subjektu
  • v případě potřeby identifikační údaje v rozsahu § 5 AML zákona
  • příp. doplňující údaje podle požadavků Správce údajů
   (dále jen „osobní údaje“),
 3. Účelem zpracování osobních údajů v rozsahu výše uvedeném je:
  • konkretizace závazné obchodní nabídky,
  • uchování informací o zpracované obchodní nabídce.
 4. Doba zpracování osobních údajů je 12 měsíců od data zpracování nabídky. Jste si vědom/a, že jako subjekt údajů nemůžete tento souhlas odvolat.
 5. Souhlas se zpracováním osobních údajů je udělován výlučně Správci údajů.
 6. Jako subjekt údajů berete výše uvedené na vědomí a dále berete na vědomí následující poučení o svých právech.

 

Poučení o Vašich právech

 1. Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce údajů dle § 12 ZOOÚ povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Obsahem informace je vždy sdělení o účelu zpracování osobních údajů, osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji; povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů subjektu údajů; příjemci, případně kategoriích příjemců. Správce údajů má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Povinnost správce údajů poskytnout informace subjektu údajů upravenou v § 12 ZOOÚ může za správce plnit zpracovatel.

 2. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce údajů nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může dle § 21 ZOOÚ a) požádat správce údajů nebo zpracovatele o vysvětlení, b) požadovat, aby správce údajů nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav; zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost subjektu údajů podle předchozí věty shledána oprávněnou, správce údajů nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jeho nároku podle zvláštního zákona. Došlo-li při zpracování osobních údajů k porušení povinností uložených zákonem u správce údajů nebo u zpracovatele, odpovídají za ně společně a nerozdílně.

 3. Berete na vědomí, že vedle výše uvedených práv upravených v ZOOÚ pro Vás od doby účinnosti Nařízení GDPR vyplývají další práva z čl. 15 až 23 Nařízení GDPR, a sice právo požadovat od správce údajů přístup k osobním údajům, které se Vás týkají (včetně potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány), právo požadovat jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Dále berete na vědomí, že máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 4. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů správce údajů jsou:

 5. Berete na vědomí, že toto sdělení obsahuje všechny informace poskytované subjektu údajů dle čl. 13 Nařízení GDPR.

 

Závěrečná ustanovení

 1. Vyžádáním obchodní nabídky na poskytování služeb Platebního systému GoPay vyjadřujete svůj svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle o tom, že jste srozuměn/a se zpracováním Vašich osobních údajů podle tohoto sdělení a že jste byl/a o zpracování Vašich osobních údajů řádně poučen/a a informován/a.

Pomohl Vám tento článek?:

Nenašli jste, co hledáte?

Kontaktujte pracovníka podpory