Pravidla ochrany soukromí - účinnost od 10.1.2014

Základní informace

 1. Tato pravidla ochrany soukromí (dále jen “OS pravidla”) upravují způsob, jakým přistupujeme k nakládání s osobními údaji a zabezpečuje jejich ochranu. Řídíme se českým zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon“).
 2. Zavazujeme se, že budeme chránit informace o svých Klientech a budeme dbát o zachování jejich soukromí.
 3. Těmito OS pravidly se společně se Smluvními podmínkami a dalšími pravidly řídí provoz Platebního systému GoPay. OS pravidla upravují, za jakých podmínek, jakým způsobem a v jakém rozsahu budeme shromažďovat osobní údaje o Klientech, a jak s nimi budeme dále nakládat, a to včetně údajů získaných prostřednictvím našich internetových stránek.
 4. Pojmy používané v těchto OS pravidlech mají význam definovaný ve Smluvních podmínkách, pokud zde není výslovně uvedeno jinak.
 5. Během zpracování osobních údajů dbáme na to, aby Klient neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbáme na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života Klientů.
 6. Klient nám tímto dává souhlas se zpracováním jeho osobních údajů za podmínek stanovených v těchto OS pravidlech.
 7. Požádá-li Klient o informaci o zpracování svých osobních údajů, jsme povinni tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Obsahem informace je vždy sdělení o:​ 
  1. účelu zpracování osobních údajů,
  2. osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji,
  3. povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů Klienta,
  4. příjemci, případně kategoriích příjemců.
   Informace dle tohoto bodu OS pravidel jsou uvedeny dále v tomto dokumentu.
 8. Klient bere na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.​
 9. V nejvyšší možné míře dbáme o ochranu osobních údajů a dodržujeme povinnosti týkající se nakládání s osobními údaji. Pokud Klient přesto zjistí nebo se domnívá, že provádíme zpracování jeho osobních údajů, které jsou v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Klienta nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  1. nás požádat o vysvětlení,
  2. požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
 10. Je-li žádost Klienta podle předchozího bodu těchto OS pravidel shledána oprávněnou, odstraníme neprodleně závadný stav.
 11. Další práva Klienta při zpracování jeho osobních údajů jsou stanovena v ustanovení § 21 zákona.

  Jaké osobní údaje shromažďujeme

 12. O svých Klientech shromažďujeme, ukládáme a zpracováváme zpravidla následující údaje získané v rámci používání Platebního systému GoPay:
  1. úplné jméno a příjmení včetně dosaženého vzdělání,​
  2. e-mailovou adresu,
  3. číslo mobilního telefonu,
  4. adresu bydliště,
  5. kopie jakýchkoli osobních dokladů prokazující totožnost Klienta, včetně fotografie a informací uvedených na těchto dokladech,
  6. číslo bankovního účtu včetně bankovního výpisu transakcí a jména majitele účtu,
  7. údaje o jakékoli realizované transakci,
  8. údaje o jakékoli kreditní, debetní nebo jiné platební kartě, včetně PAN čísla, data expirace a jméno vlastníka platební karty,
  9. veškerou realizovanou komunikaci,
  10. informace získané z dotazníků nebo obdobných formulářů, o jejichž vyplnění bude Klient požádán,
  11. informace získané pomocí cookies,
  12. informace o operačním systému zařízení Klienta a typ internetového prohlížeče,
  13. IP adresu a časy připojení zařízení Klienta,
  14. údaje o návštěvách Klienta na internetové stránce, zejména provozní data, lokalizační data, weblogy, apod., jakož i údaje o chování Klienta v prostředí internetu.
 13. V zájmu naplnění zákonné povinnosti k předcházení podvodům a legalizace výnosů z trestné činnosti, můžeme získávat určité informace o Klientech od třetích stran, když dochází k založení GoPay účtu, a kdykoli, když to budeme považovat za vhodné nebo nutné pro předcházení podvodů a minimalizaci finančních rizik, avšak vždy za předpokladu, že informace o Klientech byly shromážděny a uchovány oprávněně a v souladu s právními předpisy a že je rovněž přípustné, abychom tyto informace získali.
 14. V zájmu zvýšení kvality našich služeb ukládáme do zařízení Klienta, ze kterého přistupuje na naše internetové stránky cookie proměnné.
 15. Používáme různé druhy cookies k následujícím účelům:
  1. k identifikaci zařízení Klienta,
  2. k zesílení bezpečnosti Platebního systému GoPay,
  3. k optimalizaci našich internetových stránek,
  4. k poskytování či nabízení individualizovaných služeb,
  5. pro služby třetích stran jako je např. Google, Facebook a dalších, které využíváme. Pro konkrétní pravidla užití cookies je nutné se informovat na internetových stránkách třetích stran.
 16. Používáním internetových stránek služeb společnosti GOPAY bere Klient na vědomí, že můžeme použít některé nebo všechny druhy cookies a souhlasí, že můžeme na jeho zařízení, ze kterého přistupuje na naše stránky cookies ukládat. Pokud s tímto Klient nesouhlasí, měl by přestat využívat naše internetové stránky nebo upravit nastavení svého internetového prohlížeče.
 17. Pokud si Klient i nadále přeje využívat naše služby, ale chce omezit používání cookies, může je Klient zablokovat v nastavení svého prohlížeče, které umožňuje odmítnout přijetí všech nebo některých cookies. Pokud Klient použije nastavení svého internetového prohlížeče s blokováním všech cookies, je možné, že Klient nebude mít oprávnění přistupovat k naší internetové stránce nebo k jejím částem.
 18. Internetové stránky společnosti GOPAY mohou některé druhy cookies používat již v okamžiku jejich návštěvy Klientem, pokud jeho internetový prohlížeč není nastaven tak, že cookies blokuje.

  K čemu získané osobní údaje používáme

 19. Informace, které uchováváme o Klientech, používáme následovně:
  1. na provoz a správu GoPay účtu Klienta,
  2. k provedení nebo přijetí plateb a inteních zpráv dle pokynů Klienta,
  3. ke komunikaci s Klientem,
  4. pro dodržování zákonných opatření,
  5. k interní analýze rizika transakce včetně povinnosti neuskutečnit obchod či blokovat provedení platebních transakcí,
  6. na zkvalitnění a zabezpečení poskytovaných služeb,
  7. k zajištění toho, že obsah našich internetových stránek je na zařízení Klienta prezentován co nejefektivněji, a
  8. aby Klientům byly poskytovány informace, produkty nebo služby, které od nás požadují nebo o které by mohli mít zájem.
 20. Klient rovněž bere na vědomí a souhlasí s tím, abychom mu na jeho e-mailovou adresu příležitostně zasílali informace o Platebním systému GoPay, o nově poskytovaných službách, informace o inovacích a doporučení či tipy při používání Platebního systému GoPay a jiných služeb námi provozovaných, jakož i obchodní tipy a informace o nabídkách či službách poskytovaných našimi obchodními partnery. Klient může příslušné nastavení, zda má či nemá zájem přijímat takové informace nebo sdělení, provést v nastavení svého GoPay účtu.

  Co děláme pro bezpečnost osobních údajů

 21. Učinili jsme veškerá opatření, která byla nutná k tomu, abychom zajistili, že s osobními údaji bude zacházeno bezpečně a podle těchto OS pravidel bez ohledu na to, kde jsou údaje uchovány.
 22. Aplikujeme systém řídících a kontrolních postupů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů, přičemž tato opatření jsou popsána v dokumentaci, jež byla předložena příslušným kontrolním orgánům. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů.
 23. Veškerá internetová komunikace prostřednictvím našich internetových stránek je zabezpečena pomocí technologie SSL s vysokou úrovní šifrování.
 24. Klient bere na vědomí, že i při maximální míře opatrnosti a přes maximální snahu o zabezpečení komunikace a bezpečné uchování osobních údajů, nelze zajistit absolutní bezpečnost přenosu informací a dat prostřednictvím internetu.
 25. Na základě českého zákona č. 253/2008 Sb. jsme povinni určité záznamy a údaje uchovávat nejméně po dobu pěti či deseti let po skončení smluvního vztahu. Ostatní osobní údaje a informace, které jsme shromáždili o Klientovi, vymažeme a zničíme, jakmile dojde k ukončení smluvního vztahu.

  Komu jsme oprávněni osobní údaje sdělovat

 26. Klient souhlasí, že shromážděné údaje můžeme předat či přenechat společnostem či jiným osobám, které jsou součástí stejného holdingu jako naše společnost, a případně též společnostem, v nichž vystupují jako společníci, akcionáři nebo členové orgánů společníci společnosti GOPAY či osoby jim blízké.
 27. Při převodech Elektronických peněz jinému majiteli GoPay účtu jsme oprávněni předat příjemci těchto peněz minimálně údaj o e-mailové adrese, o fyzické adrese a/nebo o čísle mobilního telefonu odesílatele peněz. V závislosti na typu použité platby můžeme převzít od třetích osob osobní údaje o Klientovi jako jméno, příjmení, fyzická adresa, e-mailová adresa, číslo mobilního telefonu a země pobytu, pokud budou tyto informace potřebné pro zlepšení platebního procesu nebo pro provedení vlastních kontrol proti podvodům nebo proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Klient souhlasí s převzetím osobních údajů ve smyslu předchozí věty.
 28. Klient souhlasí s předáním identifikace dle § 11 odst. 1, 2 českého zákona č. 253/2008 Sb. za předpokladu, že příjemce identifikace bude chránit osobní údaje a informace přinejmenším ve stejném rozsahu, který bude odpovídat našim standardům. Klient rovněž souhlasí s tím, abychom převzali jeho identifikaci za podmínek jinak upravených ustanovením § 11 odst. 1, 2 českého zákona č. 253/2008 Sb.
 29. Jsme oprávněni osobní údaje sdělovat rovněž:
  1. případnému zájemci o koupi podniku společnosti GOPAY nebo zájemci o nabytí významného obchodního podílu ve společnosti GOPAY,
  2. policejním orgánům, orgánům činným v trestním řízení, ostatním oprávněným státním orgánům či orgánům veřejné moci, soudu, a to za předpokladu, že povinnost sdělit osobní údaje bude vyplývat ze zákona či příslušného rozhodnutí, nebo pokud bude sdělení osobních údajů sloužit k ochraně našich práv, majetku nebo bezpečnosti, případně koncernu, jehož jsme součástí, nebo Klientů či jiných smluvních partnerů,
  3. třetím osobám, pokud Klient projevil zájem dostávat informace o jejich zboží nebo službách.
 30. Jsme oprávněni předávat souhrnné informace o tom, jak Klienti využívají naše internetové stránky a naše služby, třetím osobám pro statistické, výzkumné či analytické účely, avšak na základě těchto informací není možné Klienty identifikovat.

  Závěrečná ustanovení

 31. Jsme oprávněni jednostranně měnit tyto OS pravidla podle pravidel a podmínek stanovených v tomto článku. Klient s tímto oprávněním souhlasí.
 32. Změníme-li OS pravidla, jsme povinni o této změně vyrozumět Klienta s předstihem formou e-mailové zprávy, jenž bude obsahovat odkaz na nové OS pravidla, odkud si je může Klient vytisknout či uložit v elektronické podobě.
 33. OS pravidla jsou vydána v elektronické podobě a jsou přístupná na webových stránkách společnosti GOPAY.
 34. OS pravidla nabývají účinnosti dnem 10. 1. 2014.

Pomohl Vám tento článek?:

Nenašli jste, co hledáte?

Kontaktujte pracovníka podpory