Pravidla ochrany soukromí - účinnost od 1.1.2017

​Základní informace

 1. Tato pravidla ochrany soukromí (dále jen “OS pravidla”) upravují způsob, jakým přistupujeme k nakládání s osobními údaji a zabezpečujeme jejich ochranu. Řídíme se českým zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon“).
 2. Zavazujeme se, že budeme chránit informace o svých Klientech a budeme dbát na zachování jejich soukromí.
 3. Těmito OS pravidly se společně se Smluvními podmínkami a dalšími pravidly řídí provoz Platebního systému GoPay. OS pravidla upravují, za jakých podmínek, jakým způsobem a v jakém rozsahu budeme o Vás shromažďovat osobní údaje, a jak s nimi budeme dále nakládat, a to včetně údajů získaných prostřednictvím našich webových stránek.
 4. Pojmy používané v těchto OS pravidlech mají význam definovaný ve Smluvních podmínkách, pokud zde není výslovně uvedeno jinak.
 5. Během zpracování osobních údajů dbáme na to, aby nedošlo k újmě na Vašich právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbáme na ochranu před neoprávněným zasahováním do Vašeho soukromého a osobního života.
 6. Dáváte nám tímto souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za podmínek stanovených v těchto OS pravidlech.
 7. Požádáte-li o informaci o zpracování Vašich osobních údajů, jsme povinni tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Obsahem informace je vždy sdělení o:
  1. účelu zpracování osobních údajů,
  2. osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji,
  3. povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do Vašeho práva a oprávněných zájmů,
  4. příjemci, případně kategoriích příjemců.
   Informace dle tohoto bodu OS pravidel jsou uvedeny dále v tomto dokumentu.
 8. Berete na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.
 9. V nejvyšší možné míře dbáme o ochranu osobních údajů a dodržujeme povinnosti týkající se nakládání s osobními údaji. Pokud přesto zjistíte nebo se domníváte, že provádíme zpracování jeho osobních údajů, které jsou v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete:
  1. nás požádat o vysvětlení,
  2. požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
 10. .Je-li Vaše žádost podle předchozího bodu těchto OS pravidel shledána oprávněnou, odstraníme neprodleně závadný stav.
 11. Další Vaše práva při zpracování jeho osobních údajů jsou stanovena v ustanovení § 21 zákona.

Jaké osobní údaje shromažďujeme

 1. Shromažďujeme, ukládáme a zpracováváme zpravidla následující údaje získané v rámci používání Platebního systému GoPay:
  1. úplné jméno a příjmení včetně dosaženého vzdělání,
  2. e-mailovou adresu,
  3. číslo mobilního telefonu,
  4. adresu bydliště,
  5. kopie jakýchkoli osobních dokladů prokazující Vaši totožnost, včetně fotografie a informací uvedených na těchto dokladech,
  6. číslo bankovního účtu včetně bankovního výpisu transakcí a jména majitele účtu,
  7. údaje o jakékoli realizované transakci,
  8. údaje o jakékoli kreditní, debetní nebo jiné platební kartě, včetně PAN čísla, data expirace a jméno vlastníka platební karty,
  9. veškerou realizovanou komunikaci,
  10. informace získané z dotazníků nebo obdobných formulářů, o jejichž vyplnění můžete být požádán,
  11. informace získané pomocí cookies,
  12. informace o operačním systému Vašeho zařízení a typ internetového prohlížeče,
  13. IP adresu a časy připojení Vašeho zařízení,
  14. údaje o Vašich návštěvách na našich webových stránkách, zejména provozní data, lokalizační data, weblogy, apod., jakož i údaje o Vašem chování v prostředí internetu.
 2. V zájmu naplnění zákonné povinnosti k předcházení podvodům a legalizace výnosů z trestné činnosti můžeme o Vás získávat určité informace od třetích stran, když dochází k založení GoPay účtu, a kdykoli, když to budeme považovat za vhodné nebo nutné pro předcházení podvodů a minimalizaci finančních rizik, avšak vždy za předpokladu, že informace o Vás byly shromážděny a uchovány oprávněně a v souladu s právními předpisy a že je rovněž přípustné, abychom tyto informace získali.
 3. V zájmu zvýšení kvality našich služeb ukládáme do Vašeho zařízení, ze kterého přistupujete na naše webové stránky cookie proměnné.
 4. Používáme různé druhy cookies k následujícím účelům:
  1. k identifikaci Vašeho zařízení,
  2. k zesílení bezpečnosti Platebního systému GoPay,
  3. k optimalizaci našich webových stránek,
  4. k poskytování či nabízení individualizovaných služeb,
  5. pro služby třetích stran jako je např. Google, Facebook a dalších, které využíváme. Pro konkrétní pravidla užití cookies je nutné se informovat na webových stránkách třetích stran.
 5. Používáním našich webových stránek berete na vědomí, že můžeme použít některé nebo všechny druhy cookies, a souhlasíte, že můžeme na Vaše zařízení, ze kterého přistupujete na naše stránky, cookies ukládat. Pokud s tímto nesouhlasíte, nepřistupujte na naše webové stránky nebo upravte nastavení svého internetového prohlížeče.
 6. Pokud si nadále přejete využívat naše služby, ale chcete omezit používání cookies, můžete je zablokovat v nastavení svého prohlížeče, které umožňuje odmítnout přijetí všech nebo některých cookies. Pokud použijete nastavení svého internetového prohlížeče s blokováním všech cookies, je možné, že nebudete mít oprávnění přistupovat k našim webovým stránkám nebo k jejím částem.
 7. Naše webové stránky mohou některé druhy cookies používat již v okamžiku, kdy je navštívíte, pokud Váš internetový prohlížeč není nastaven tak, že cookies blokuje.

K čemu získané osobní údaje používáme

 1. Informace, které o Vás uchováváme, používáme následovně:
  1. na provoz a správu Vašeho GoPay účtu,
  2. k provedení nebo přijetí plateb a interních zpráv dle Vašich pokynů,
  3. ke vzájemné komunikaci,
  4. pro dodržování zákonných opatření,
  5. k interní analýze rizika transakce včetně povinnosti neuskutečnit obchod či blokovat provedení platebních transakcí,
  6. na zkvalitnění a zabezpečení poskytovaných služeb,
  7. k zajištění toho, že obsah našich webových stránek je na Vašem zařízení prezentován co nejefektivněji, a
  8. aby Vám byly poskytovány informace, produkty nebo služby, které od nás požadujete, nebo o které byste mohli mít zájem.
 2. Rovněž berete na vědomí a souhlasíte s tím, abychom na Vaši e-mailovou adresu příležitostně zasílali informace o Platebním systému GoPay, o nově poskytovaných službách, informace o inovacích a doporučení či tipy při používání Platebního systému GoPay a jiných služeb námi provozovaných, jakož i obchodní tipy a informace o nabídkách či službách poskytovaných našimi obchodními partnery. Příslušné nastavení, zda máte či nemáte zájem přijímat takové informace nebo sdělení, můžete provést v nastavení svého GoPay účtu.

Co děláme pro bezpečnost osobních údajů

 1. Učinili jsme veškerá opatření, která byla nutná k tomu, abychom zajistili, že s osobními údaji bude zacházeno bezpečně a podle těchto OS pravidel bez ohledu na to, kde jsou údaje uchovány.
 2. Aplikujeme systém řídících a kontrolních postupů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů, přičemž tato opatření jsou popsána v dokumentaci, jež byla předložena příslušným kontrolním orgánům. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů.
 3. Veškerá internetová komunikace prostřednictvím našich webových stránek je zabezpečena pomocí technologie SSL/TLS s vysokou úrovní šifrování.
 4. Berete na vědomí, že i při maximální míře opatrnosti a přes maximální snahu o zabezpečení komunikace a bezpečné uchování osobních údajů, nelze zajistit absolutní bezpečnost přenosu informací a dat prostřednictvím internetu.
 5. Na základě českého zákona č. 368/2016 Sb. jsme povinni určité záznamy a údaje uchovávat nejméně po dobu pěti či deseti let po skončení smluvního vztahu. Ostatní osobní údaje a informace, které jsme o Vás shromáždili, vymažeme a zničíme, jakmile dojde k ukončení smluvního vztahu.

Komu jsme oprávněni osobní údaje sdělovat

 1. Souhlasíte s tím, že shromážděné údaje můžeme předat či přenechat společnostem či jiným osobám, které jsou součástí stejného holdingu jako naše společnost, a případně též společnostem, v nichž vystupují jako společníci, akcionáři nebo členové orgánů společníci společnosti GOPAY či osoby jim blízké.
 2. Při převodech Elektronických peněz jinému majiteli GoPay účtu jsme oprávněni předat příjemci těchto peněz minimálně údaj o emailové adrese, o fyzické adrese a/nebo o čísle mobilního telefonu odesílatele peněz. V závislosti na typu použité platby můžeme převzít od třetích osob Vaše osobní údaje jako jméno, příjmení, fyzická adresa, emailová adresa, číslo mobilního telefonu a země pobytu, pokud budou tyto informace potřebné pro zlepšení platebního procesu nebo pro provedení vlastních kontrol proti podvodům nebo proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Souhlasíte s převzetím osobních údajů ve smyslu předchozí věty.
 3. Souhlasíte s předáním identifikace dle § 11 odst. 1, 2, 3 českého zákona č. 368/2016 Sb. za předpokladu, že příjemce identifikace bude chránit osobní údaje a informace přinejmenším ve stejném rozsahu, který bude odpovídat našim standardům. Příjemcem identifikace může být povinná osoba dle § 2 českého zákona č. 368/2016, pokud bude splňovat podmínky dle tohoto bodu a pokud to platná právní úprava nevylučuje. Rovněž souhlasíte s tím, abychom převzali Vaši identifikaci za podmínek jinak upravených ustanovením § 11 odst. 1, 2, 3 českého zákona č. 368/2016 Sb.
 4. .Jsme oprávněni osobní údaje sdělovat rovněž:
  1. případnému zájemci o koupi podniku společnosti GOPAY nebo zájemci o nabytí významného obchodního podílu ve společnosti GOPAY,
  2. policejním orgánům, orgánům činným v trestním řízení, ostatním oprávněným státním orgánům či orgánům veřejné moci, soudu, a to za předpokladu, že povinnost sdělit osobní údaje bude vyplývat ze zákona či příslušného rozhodnutí, nebo pokud bude sdělení osobních údajů sloužit k ochraně našich práv, majetku nebo bezpečnosti, případně koncernu, jehož jsme součástí, nebo Klientů či jiných smluvních partnerů,
  3. třetím osobám, pokud byl z Vaší strany projeven zájem dostávat informace o jejich zboží nebo službách.
 5. Jsme oprávněni předávat souhrnné informace o tom, jak využíváte naše webové stránky a naše služby, třetím osobám pro statistické, výzkumné či analytické účely, avšak na základě těchto informací není možné Vás identifikovat.

Závěrečná ustanovení

 1. Jsme oprávněni jednostranně měnit tyto OS pravidla podle pravidel a podmínek stanovených v tomto článku a Vy souhlasíte s tímto oprávněním.
 2. Změníme-li OS pravidla, jsme povinni Vás o této změně vyrozumět s předstihem formou e-mailové zprávy, jenž bude obsahovat odkaz na nové OS pravidla, odkud si je můžete vytisknout či uložit v elektronické podobě.
 3. OS pravidla jsou vydána v elektronické podobě a jsou přístupná na webových stránkách společnosti GOPAY.
 4. OS pravidla nabývají účinnosti dnem 01.01.2017.

Pomohl Vám tento článek?:

Nenašli jste, co hledáte?

Kontaktujte pracovníka podpory