Podmínky akce Slovensko platí kartou od 1.4.2024

Definice pojmů
 

 1. Společností GOPAY se rozumí obchodní společnost GOPAY s. r. o., se sídlem Planá 67, 370 01 České Budějovice, IČ: 260 467 68, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 11030. Stejný význam mají též pojmy jako “my”, “nás”, “náš”, “naše” apod., které se používají v těchto Smluvních podmínkách. Společnost GOPAY je institucí elektronických peněz, která vydává elektronické peníze ve smyslu § 4 Zákona o platebním styku a provozuje Platební systém GoPay.
 2. Akcí se rozumí marketingová akce vyhlášená podle těchto Podmínek.
 3. Klientem se nazývá účastník Akce, který ve vymezeném období dle odst. 3.1. těchto
  Podmínek uzavře se Společností GOPAY smlouvu formou podpisu Registračního formuláře Klienta v platebním systému GoPay a který zároveň splňuje pravidla Akce dle kap. 2 těchto Podmínek

Obecné informace
 

 1. Akce se může zúčastnit každá osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), firma, příspěvková organizace, municipalita, nebo úřad se sídlem v Slovenské Republice, která v posledních 12 měsících neměla uzavřenou smlouvu na akceptaci platebních karet na platebním terminálu ani neprovozovala prodejní portál (e-shop) s implementovanou platební branou.
 2. Klienti musí mít na svém obchodním portálu (e-shopu) informaci ohledně projektu „Slovensko platí kartou“ ve formě dle vzoru v příloze těchto podmínek.

Pravidla Akce
 

 1. Akce probíhá v období od 1. 4. 2024 0:00 hod. do 31. 10. 2025 23:59 hod., nedojde-li k jejímu dřívějšímu ukončení ze strany Společnosti GOPAY.
 2. Po dobu Akce budou Společností GOPAY poskytnuty Klientovi zvýhodněné poplatky na platební metodu platba kartou dle Registračního formuláře, a to po dobu max. 12 měsíců od podpisu Registračního formuláře a až do výše realizovaného měsíčního obratu 2000 EUR na platebních kartách, a dále zvýhodněný poplatek za správu aktivované platební brány.
 3. Příslušné poplatky při měsíčním obratu platebními kartami nad 2000 EUR budou i po dobu trvání Akce zpoplatněny příslušným poplatkem odpovídajícím výši poplatku pro platební metodu platební karty uvedenou v registračním formuláři a takto vypočtený poplatek bude ze strany Společnosti GOPAY Klientovi sražen z jeho GoPay účtu.
 4. Po uplynutí 12timěsíčního období budou všechny transakce platebními kartami zpoplatněny příslušným poplatkem odpovídajícím výši poplatku pro platební metodu platební karty uvedenou v Registračním formuláři.
 5. Poplatky za ostatní platební metody než platba kartou jakož i poplatky za vrácení platby (storna), vrácení plateb při platbě kartou (chargebacky) a vyúčtování jsou účtovány ve výši uvedené v registračním formuláři, resp. dle Sazebníku poplatků Platební brány GoPay.

Závěrečná ustanovení
 

 1. Otázky neupravené těmito Podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními Podmínek používání GoPay účtu nebo Podmínek používání Platební brány GoPay.
 2. Pokud bude kdykoliv během Akce nebo i po jejím ukončení zjištěno, že Klient uvedením neúplných nebo nesprávných informací nesplňoval zcela nebo jen částečně podmínky Akce, má Společnost GOPAY právo od této Akce okamžitě odstoupit a zpětně obchodníkovi naúčtovat poplatky, které nebyly v rámci Akce zúčtovány.
 3. Pokud bude kdykoliv během Akce zjištěno, že firemní a neregulované platební karty, které Klient přijímá, převyšují mezi ostatními typy přijímaných karet podíl 4 %, má Společnost GoPay právo od této Akce odstoupit a nabídnout Klientovi cenu odpovídající danému zastoupení firemních a neregulovaných karet.
 4. Tyto Podmínky jsou dostupné online během trvání Akce a dále 30 dní ode dne jejího
  ukončení, a to na webu GoPay. Vyhrazujeme si právo kdykoliv jednostranně tyto Podmínky změnit, a takové rozhodnutí zveřejnit stejným způsobem, jakým došlo k původnímu zveřejnění Podmínek. Každé takové rozhodnutí je účinné dnem (koncem toho dne), ve kterém dojde k jeho zveřejnění.
 5. Ukončení Akce bude mít ten následek, že platby provedené po dni, v němž nastaly účinky ukončení Akce, nebudou již předmětem slevy. Ukončením Akce nejsou dotčena práva a povinnosti Společnosti GOPAY a Klientů, která dle své povahy mají přetrvat i po ukončení Akce.
 6. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 1. 4. 2024.

Pomohl Vám tento článek?:

Nenašli jste, co hledáte?

Kontaktujte pracovníka podpory