Pravidla proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (AML pravidla) - účinnost od 8. 1. 2015 do 2.11.2015

Základní informace

 1. Těmito AML pravidly se společně s Smluvními podmínkami a dalšími pravidly řídí provoz Platebního systému GoPay. AML pravidla upravují, jakým způsobem předcházíme legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.​
 2. Pojmy používané v těchto AML pravidlech mají význam definovaný ve Smluvních podmínkách, pokud zde není výslovně uvedeno jinak.

Proč identifikujeme

 1. Jsme finanční institucí podle českého zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (zde dále jen “Zákon”).
 2. V souladu se Zákonem provádíme opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Plníme povinnosti stanovené právními předpisy v této oblasti, a to za účelem zabránění zneužívání finančního systému k legalizaci výnosů z trestné činnosti a k financování terorismu a za účelem vytvoření podmínek pro odhalování takového jednání.
 3. Máme uloženo Zákonem plnit povinnosti ve vztahu ke Klientům. Mezi tyto povinnosti patří zejména provádění identifikace Klientů (§ 7 Zákona) a v Zákonem stanovených případech též provádění kontroly Klientů (§ 9 Zákona).

​Kdy identifikujeme

 1. Vaší identifikaci provádíme vždy, pokud jde o podezřelý obchod, nebo pokud v průběhu jednoho kalendářního roku provedete platby Elektronickými penězi a Zpětnou výměnu Elektronických peněz v částce přesahující 2500 EUR nebo provedete Zpětnou výměnu Elektronických peněz v částce 1000 EUR a vyšší. Identifikaci provedeme též v jiných případech, pokud tak stanoví Zákon.
 2. Vyžadujeme provedení Vaší identifikace či zaslání Vašich identifikačních údajů vždy při aktivaci GoPay účtu a při přechodu na vyšší úroveň GoPay účtu. Rozsah požadovaných identifikačních údajů je definován zvolenou úrovní GoPay účtu.

Jak identifikujeme

 1. Identifikaci provádíme jedním z následujících způsobů:
  1. za Vaší fyzické přítomnosti, přičemž identifikační údaje zaznamenáme a ověříme je z průkazu totožnosti. Současně ověříme shodu Vaší podoby s vyobrazením v průkazu totožnosti.
  2. bez Vaší fyzické přítomnosti za podmínky, že první platba se uskuteční prostřednictvím bankovního účtu vedeného na Vaše jméno a že současně předložíte elektronickou cestou kopie svých identifikačních dokladů.
  3. bez Vaší fyzické přítomnosti, pokud předložíte veřejnou listinu o identifikaci.

Jak předcházíme podvodným transakcím

 1. ​Aplikujeme řídící a kontrolní systém a systém vnitřních zásad, které mají za cíl předcházet legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. V souladu s tím používáme systémové přístupy, jejichž cílem je předcházet vzniku rizika zneužití Platebního systému GoPay k podvodným transakcím nebo k jiným nelegálním činnostem. Systém vnitřních zásad je předkládán ke kontrole Ministerstvu financí ČR.
 2. Před provedením každé transakce provádíme analytické vyhodnocení rizika na základě informací o Vás či informací předaných třetími stranami. Na základě vyhodnocení míry potenciálního rizika si vyhrazujeme právo odmítnout provedení takové transakce.
 3. Automatizovaně vyhodnocujeme podezřelé finanční toky a provádíme pravidelný reporting příslušným osobám a kontrolním útvarům v rámci naší společnosti a dále též veřejným orgánům, jako je Ministerstvo financí ČR.
 4. Pravidelně analyzujeme hrozby nových rizik, kterým přizpůsobujeme nastavení celého systému i jeho chování.
 5. Můžeme Vás požádat o opětovné provedení identifikace za účelem ověření správnosti původně provedené identifikace.
 6. Pravidelně kontrolujeme, zda činnosti a sortiment nabídky prezentované na webových stránkách, prostřednictvím kterých nabízíte či provádíte prodej zboží, nebo nabízíte či poskytujete své služby, odpovídá činnosti a sortimentu Vámi deklarovanému vůči nám. Pravidelně provádíme testovací nákupy zboží a služeb za účelem ověření, zda jsou Vaše aktivity v souladu se Smlouvou.

Závěrečná ustanovení

 1. ​​Jsme oprávněni jednostranně měnit tyto AML pravidla podle pravidel a podmínek stanovených v tomto článku. S tímto oprávněním souhlasíte.

 2. Změníme-li AML pravidla, jsme povinni Vás o této změně vyrozumět s předstihem formou e-mailové zprávy, jenž bude obsahovat odkaz na nové AML pravidla, odkud si je můžete vytisknout či uložit v elektronické podobě.

 3. AML pravidla jsou vydána v elektronické podobě a jsou přístupná na webových stránkách společnosti GOPAY.

 4. AML pravidla nabývají účinnosti dnem 8. 1. 2015.

Pomohl Vám tento článek?:

Nenašli jste, co hledáte?

Kontaktujte pracovníka podpory