Podmínky používání platební brány GoPay - účinnost od 8. 3. 2015 do 31.12.2015

Pojmy

 1. ​​​Platební bránou GoPay se rozumí aplikace pro provádění platebních transakcí za účelem Vydání Elektronických peněz či Platby Elektronickými penězi, která integruje jednotlivé platební metody a usnadňuje převod peněžních prostředků do prostředí Platebního systému GoPay (dále jen “Platební brána GoPay”).

 2. Pojmy s velkým počátečním písmenem, které se používají v těchto podmínkách používání Platební brány GoPay (dále jen “PB podmínky”), mají význam definovaný ve Smluvních podmínkách, pokud zde není uvedeno výslovně jinak.​​​​


Působnost podmínek

 1. ​PB podmínky stanovují pravidla, jimiž se řídí využívání funkcionalit Platební brány GoPay Klienty, kteří platební bránu GoPay používají za účelem prodeje zboží nebo poskytování služeb.

 2. PB podmínky doplňují Smluvní podmínky, které stanovují pravidla založení, používání a zrušení GoPay účtu.

 3. Oprávnění využívat Platební bránu GoPay jako další funkcionalitu Platebního systému GoPay Vám vzniká v okamžiku, kdy potvrdíte, že souhlasíte s těmito PB podmínkami, a kdy schválíme, že můžete používat Platební bránu GoPay.​​​


​​Používání Platební brány GoPay

 1. Platební brána GoPay je nástroj, který slouží k provádění plateb za objednané zboží či služby.

 2. Dostupnost Platební brány GoPay podléhá aktivaci, v rámci které posuzujeme, zda Vy a Vámi provozovaná činnost splňují požadavky dle PB podmínek a Smluvních podmínek.

 3. Při prodeji zboží či poskytování služeb s použitím Platební brány GoPay se zavazujete:

  1. nabízet a umožňovat svým smluvním partnerům úhradu plateb prostřednictvím Platební brány GoPay,

  2. nezneužít naše autorská práva a jiná práva k nehmotným statkům a zdržet se jakýchkoli zásahů do takových našich práv,

  3. neprodleně po skončení smluvního vztahu s námi provést odstranění softwarového vybavení Platební brány GoPay ze svého systému a přestat používat označení GoPay stejně jako ostatní loga, obchodní značky a názvy, které používáte v souvislosti se smluvním vztahem (zejména též loga, obchodní značky a názvy našich smluvních partnerů, které užíváte na základě našeho souhlasu a souhlasu našich smluvních partnerů),

  4. poskytnout nám nebo našemu smluvnímu partnerovi včas potřebnou součinnost (zejména za účelem odhalování podezřelých obchodů) a umožnit nám řádné a včasné splnění povinností vyplývajících z příslušných zákonů a případně též smluvních ujednání a poskytnout nám za tím účelem veškerou potřebnou součinnost,

  5. vybavit svoji aplikaci integrovanou s Platební bránou GoPay reklamačním řádem a informovat své zákazníky o podmínkách vyřizování reklamací, dále obchodními podmínkami prodeje, poskytování služeb a dodacími podmínkami včetně poštovného, balného a dodacích lhůt, jestliže tomu odpovídá charakter obchodního místa. Zavazujete se pravdivě informovat své zákazníky a předat jim zejména následující informace: podrobný popis nabízeného zboží a služeb včetně informace o jejich původu a informace o tom, odkud zboží zasíláte či poskytujete službu, dále údaj o měně, ve které jsou prováděny platební transakce, informace o způsobu zabezpečení veškerých údajů, které získáte od zákazníka, a úplné identifikační a kontaktní údaje odpovídající skutečnosti,

  6. průběžně aktualizovat svoje údaje, jako jsou adresa sídla, názvy webových stránek aplikací integrovaných s Platební bránou GoPay, seznam služeb poskytovaných svým smluvním partnerům, číslo Vašeho bankovního účtu určeného pro vyplácení transakcí, které jsme pro Vás přijali,

  7. informovat nás neprodleně o změně svých identifikačních údajů, a o veškerých změnách své vlastnické struktury, přičemž jsme oprávněni kontrolovat dodržování tohoto Vašeho závazku a vyžadovat Vaši součinnost,

  8. viditelně umístit loga označující akceptované platební metody dle námi poskytnutého vzoru a zřetelně uvést informace, že přenos dat je zabezpečen protokolem SSL,

  9. nediskriminovat nebo neupřednostňovat některou platební metodu, jejíž využití nabízí Platební brána GoPay, nabízet všechny platební metody zcela rovnocenně a nestanovovat žádné finanční či jiné limity nebo omezení pro použití konkrétní platební metody,

  10. uchovávat doklady o dodání zboží nebo o poskytnutí služby smluvnímu partnerovi po dobu nejméně 10 let od provedení transakce, a tyto doklady nám nebo naší smluvní bance neprodleně na vyžádání poskytnout. Doklady musejí obsahovat dostatečné informace k prokázání, že daná služba či zboží byly objednány držitelem platební karty a že držiteli platební karty byla služba poskytnuta nebo zboží dodáno sjednaným způsobem,

  11. vracet částky peněžních transakcí při odstoupení jeho smluvního partnera od smlouvy prostřednictvím Platební brány GoPay, pokud nebude dohodnuto jinak. Nejste oprávněn provádět vracení částek platebních transakcí při odstoupení od smlouvy Vaším zákazníkem v hotovosti.

 4. Při prodeji zboží či poskytování služeb s použitím Platební brány GoPay se zavazujete zdržet se následujících činností v souvislosti s prováděním platebních transakcí:

  1. umožnit úhradu jedné objednávky prostřednictvím vícero plateb,

  2. provést anebo přijmout platbu za transakci, která nepochází přímo ze smluvního vztahu mezi Klientem a držitelem karty týkajícího se prodeje anebo pronájmu zboží anebo poskytnutí služby,

  3. používat či akceptovat platební kartu v případě plateb za právní služby či výlohy vzniklé nebo související s: (i) obhajobou pro jakýkoliv trestný čin s výjimkou trestných činů v dopravě a dopravních přestupků; (ii) jakýmikoliv domácími právními záležitostmi, kdy služby či výlohy se týkají osoby, která není uvedena na bankovní kartě; (iii) jakýmkoliv úpadkovým, insolvenčním smírčím nebo obdobným řízením včetně likvidace a případů platební neschopnosti, které ovlivňuje věřitele držitele bankovní karty,

  4. použít bankovní kartu Klienta či kartu, k níž má Klient přístup, k provedení platební transakce za účelem získání úvěru či zápůjčky ve prospěch Klienta,

  5. znovu provést platební transakci, která byla již dříve zúčtována, a to bez ohledu na případný souhlas držitele karty,

  6. zatížit platební transakci jakoukoliv daní s výjimkou případů, kdy je to výslovně vyžadováno příslušnými právními předpisy. Daň, pokud se uplatní, musí být zahrnuta v celkové částce platební transakce a nikoli inkasována samostatně,

  7. vyplácet finanční prostředky ve formě cestovních šeků, jestliže jediným účelem je umožnit držiteli platební karty uskutečnit nákup zboží či služeb od Klienta v hotovosti,

  8. vyplácet finanční prostředky v hotovosti,

  9. přijmout platební kartu za účelem splátky či refinancování existujícího dluhu,

  10. poskytnout půjčku jako protihodnotu za vrácené zboží či služby zaplacené v hotovosti,

  11. vyplatit jakoukoliv částku v hotovosti držiteli platební karty, který uskutečnil nákup prostřednictvím platební karty. Všechny vratky peněžních prostředků budou provedeny ve prospěch účtu, k němuž byla vydána platební karta použitá při nákupu,

  12. přijmout platební kartu za účelem uskutečnění prodejů třetích stran.

 5. Platební bránu GoPay nesmíte používat v souvislosti s jinými účely a činnostmi, než jste uvedl při aktivaci Platební brány GoPay.

 6. V případě, že zajišťujete dodávku zboží na místo, označené Vaším smluvním partnerem, odpovídáte za ztrátu, úbytek, poškození zásilky nebo za prodlení s dodáním zboží, až do doby doručení zboží na místo určení. Jste povinen ke každé dodávce zboží vyžádat od přepravce doklad o dodání zboží Vašemu smluvnímu partnerovi.

 7. Pokud je dodací lhůta zboží nebo služby delší než 30 dnů ode dne autorizace platební transakce, jste povinen prokazatelně svého zákazníka informovat o lhůtě pro doručení zboží nebo pro poskytnutí služby. Celková dodací lhůta však nesmí překročit 120 dnů ode dne autorizace platební transakce.

 8. Pokud mezi námi nedojde k jiné dohodě, souhlasíte s prezentací Platební brány GoPay formou GoPay standardizované ikony s aktivním odkazem na na naše webové stránky, přičemž tuto ikonu Vám dodáme a Vy ji vhodným způsobem umístíte na úvodní stránku nebo na stránku volby platebních metod v prostředí Vaší aplikace integrované s Platební bránou GoPay.

 9. Odsouhlasením těchto PB podmínek nám dáváte souhlas k použití Vašeho obchodního názvu, označení či firmy a případně též loga, pokud je používáte při své obchodní činnosti, k propagačním a marketingovým účelům.

 10. Na základě našeho předchozího souhlasu a za podmínek námi stanovených jste oprávněni používat loga karetních asociací a obchodní značky ve svých vlastních reklamních a propagačních materiálech.

 11. Odsouhlasením těchto PB podmínek berete na vědomí, že provádění a dokončení platební transakce se řídí též smluvními podmínkami a pravidly poskytovatelů jednotlivých platebních metod, prostřednictvím kterých se platební transakce provádí.

 12. V souladu s pravidly, které se vztahují na platební služby prováděné prostřednictvím nabízených platebních metod, můžeme požadovat u některých Klientů splnění některých zvláštních podmínek, a to ještě před započetím poskytování služby. Tyto zvláštní podmínky se mohou týkat zejména Klientů, kterými jsou on-line prodejci letenek nebo provozovatelé sázkových, slevových a výherních portálů.

 13. Berete na vědomí a souhlasíte, že v případě podezření na podvodné aktivity se na Vás mohou obracet naši smluvní partneři (především banky) a jejich pracovníci a že v takovém případě jste povinen s takovým smluvním partnerem komunikovat, reagovat na jeho doporučení a dodržovat jeho pokyny, to vše v nezbytném rozsahu v rámci šetření podezření na podvodné aktivity.

 14. Rozsah a dostupnost platebních metod ve Vašem GoPay účtu či v Platební bráně GoPay nejsou zaručeny, pokud není výslovně sjednáno jinak.

 15. Berete na vědomí, že poskytovatelé jednotlivých platebních služeb (zejména v případě platebních služeb poskytovaných prostřednictvím platebních karet) mohou být oprávněni kdykoli požadovat, abychom Vám přestali ve vztahu k používání platební brány GoPay poskytovat takovou platební službu. V takovém případě jsme povinni Vám neprodleně poskytování služby přerušit, přičemž s tímto oprávněním souhlasíte a jste s ním srozuměn.

 16. Bez ohledu na jiná ustanovení PB podmínek jsme oprávněni ihned přerušit či ukončit poskytování služeb a/nebo provádění platebních transakcí, jestliže jsme zjistili či jsme byli upozorněni, že:

  1. jste jakýmkoliv způsobem vědomě způsobili či umožnili neoprávněné zpřístupnění nebo použití informací o platební kartě,

  2. jste uvedeni v seznamu karetních asociací jako nežádoucí či riziková osoba.

 17. Berete na vědomí a souhlasíte, že předpisy vydané karetními asociacemi nebo naším smluvním partnerem, kterým je banka, mají přednost před smluvními ujednáními mezi námi a Vámi. Zavazujete se dodržovat předpisy karetních asociací. Toto ustanovení se vztahuje toliko na provádění platebních transakcí prostřednictvím platebních karet.​​


​​​Závěrečná ustanovení​​

 1. Jsme oprávněni jednostranně měnit PB podmínky podle pravidel a podmínek stanovených v tomto článku. S tímto oprávněním souhlasíte.

 2. Změníme-li tyto podmínky, jsme povinni Vás o této změně vyrozumět s předstihem formou e-mailové zprávy, jenž bude obsahovat odkaz na nové PB podmínky, odkud si je můžete vytisknout či uložit v elektronické podobě.

 3. PB podmínky jsou vydány v elektronické podobě a jsou přístupné na našich webových stránkách.

 4. Vycházíme z toho, že provozujete na základě příslušného oprávnění podnikatelskou činnost v prostředí internetu za účelem prodeje zboží nebo poskytování služeb a že svůj GoPay účet používáte v souvislosti s touto svojí činností. Vzhledem k tomu se na Vás nepoužijí ustanovení právních předpisů na ochranu spotřebitele. Jestliže používáte GoPay účet v souvislosti s podnikatelskou činností, jste povinen doložit do jednoho týdne, že jste drobným podnikatelem ve smyslu Zákona o platebním styku. Pokud tak v uvedené lhůtě neučiníte, platí, že drobným podnikatelem nejste.

 5. PB podmínky nabývají účinnosti dnem 8. 3. 2015.

Pomohl Vám tento článek?:

Nenašli jste, co hledáte?

Kontaktujte pracovníka podpory