Pravidla používání služby nepřímého dání platebního příkazu

O nás

 1. Společností GOPAY se rozumí obchodní společnost GOPAY s. r. o., se sídlem Planá 67, 370 01 České Budějovice, IČ: 260 467 68, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 11030. Stejný význam mají též pojmy jako “my”, “nás”, “náš”, “naše” apod., které se používají v těchto pravidlech. Společnost GOPAY je institucí elektronických peněz, která vydává elektronické peníze ve smyslu § 4 českého zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, a provozuje Platební systém GoPay.

Preambule

 1. Tato pravidla používání služby NDPP-GoPay stanovují povinnosti obou stran vznikající v důsledku používání této služby.
 2. Používání služby NDPP-GoPay je podmíněno Vaším souhlasem se současným využíváním služby SIÚ-GoPay dle příslušných pravidel, jak je uvedeno dále.

Definice pojmů

 1. Platební bránou GoPay se rozumí aplikace pro provádění platebních transakcí za účelem Vydání Elektronických peněz či Platby Elektronickými penězi, která integruje jednotlivé platební metody a usnadňuje převod peněžních prostředků do prostředí Platebního systému GoPay. 
 2. NDPP pravidly se rozumí tato pravidla využívání služby nepřímého dání platebního příkazu (nebo-li NDPP, též PIS - Payment Initiation Service) Platebním systémem GoPay. Vydavatelem NDPP pravidel je společnost GOPAY.
 3. SIÚ pravidly se rozumí tato pravidla využívání služby informování o platebním účtu (nebo-li SIÚ, též AIS - Account Information Service) Platebním systémem GoPay. Vydavatelem SIÚ pravidel je společnost GOPAY.
 4. PB podmínkami se rozumí podmínky používání Platební brány GoPay. Vydavatelem PB podmínek je Společnost GOPAY.
 5. Smluvními podmínkami se rozumí podmínky, které upravují vznik i zánik Smlouvy o vydávání a užívání Elektronických peněz mezi námi a Vámi jako držitelem Elektronických peněz, a také závazky obou stran. Vydavatelem Smluvních podmínek je Společnost GOPAY.
 6. ZPS je zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, v aktuálním znění.
 7. Pojmy s velkým počátečním písmenem, které se používají v těchto NDPP pravidlech mají význam definovaný buď v těchto NDPP pravidlech, PB podmínkách nebo ve Smluvních podmínkách.

Působnost

 1. NDPP pravidla stanovují pravidla, jimiž se řídí využívání služby nepřímého dání platebního příkazu Platebním systémem GoPay pro své Klienty (NDPP-GoPay).

Popis služby NDPP-GoPay

 1. Oprávnění využívat službu NDPP-GoPay jako funkcionalitu Platebního systému GoPay Vám vzniká v okamžiku, kdy potvrdíte, že souhlasíte s těmito NDPP pravidly.
 2. Služba nepřímého dání platebního příkazu (NDPP-GoPay) spočívá v tom, že společnost GOPAY provede z Vašeho pověření prostřednictvím internetu dání platebního příkazu k převodu peněžních prostředků z Vašeho platebního účtu na jiný Vámi určený účet.
 3. Služba NDPP-GoPay je určena zejména k úhradě platby za zboží či služby nakupované na internetu, případně k dobití Vašeho osobního GoPay účtu.
 4. Společnost GOPAY nepřijímá peněžní prostředky k provedení platební transakce.

Využívání služby NDPP-GoPay

 1. Berete na vědomí a akceptujete, že služba NDPP-GoPay je pouze jednou z funkcí Platebního systému GoPay a její využití je pouze věcí Vašeho svobodného výběru.
 2. Společnost GOPAY zpřístupní Vaše osobní bezpečnostní prvky pouze Vám a tomu, kdo je vydal (zpravidla Vaše banka).
 3. Berete na vědomí a výslovně souhlasíte s tím, že údaje o Vás s výjimkou osobních bezpečnostních prvků budou sdíleny s příjemcem platby. Rozsah sdílených údajů upravují Pravidla ochrany soukromí.
 4. Postup při využívání služby NDPP-GoPay je následující:
  1. Zakládáte platbu
  2. Dáváte souhlas s využitím služby NDPP-GoPay
  3. Pokud jste zde poprvé nebo jste po určité období (zpravidla 90 dnů) nevyužili službu NDPP-GoPay ani SIÚ-GoPay, jste automaticky přesměrováni na stránky Vaší banky k získání autentizačních údajů
  4. Vybíráte účet, ze kterého se provede platba
  5. Provádíte autorizaci platby
 5. GOPAY bezprostředně po provedení kroků dle odstavce 6.4. předá příkaz k provedení platební transakce Vaší bance.
 6. Vaše banka potvrdí přijetí nebo odmítnutí platebního příkazu.
 7. Po přijetí platebního příkazu Vaší bankou:
  1. Není možné odvolání platebního příkazu
  2. Jsou Vám poskytnuty informace umožňující identifikovat platební transakci
  3. Je Vám poskytnuta informace o částce platební transakce
  4. Je Vám poskytnuta informace o stavu platby
 8. Poplatek za službu NDPP-GoPay je uveden v Sazebníku poplatků, není-li sjednáno jinak.
 9. Berete na vědomí, že nesete ztrátu vzniklou z neautorizované platební transakce:
  1. Do výše odpovídající 50 eurům, byla-li tato ztráta způsobena použitím zneužitých osobních bezpečnostních prvků
  2. V plném rozsahu, byla-li tato ztráta způsobena Vaším podvodným jednáním nebo úmyslným porušením či hrubou nedbalostí
 10. Odpovědnost za neautorizovanou platební transakci mimo případů dle odstavce 6.9. nese Vaše banka. Rovněž tak nese Vaše banka odpovědnost za nesprávné provedení platební transakce, která byla provedena v rozporu s platebním příkazem, který jste prostřednictvím služby NDPP-GoPay podal/a.
 11. Reklamace neautorizované nebo nesprávně provedené platební transakce se provádí u Vaší banky bez zbytečného odkladu, co jste se o ní dozvěděl/a, nejpozději však do 13 měsíců ode dne, kdy byla příslušná částka odepsána z Vašeho bankovního účtu.

Bezpečnostní opatření

 1. Služba NDPP-GoPay může být dočasně deaktivována v případech, kdy nabydeme podezření na neoprávněné nebo podvodné použití platebního prostředku nebo Vašich osobních bezpečnostních prvků.
 2. Rovněž tak může dojít k pozastavení této služby v ostatních případech, které zakládají rozpor se Smluvními podmínkami nebo při porušení Bezpečnostních pravidel.

Omezení dostupnosti služeb

 1. Služba NDPP-GoPay není dostupná při provozních výpadcích nebo plánovaných servisních přestávkách.

Závěrečná ustanovení

 1. Jsme oprávněni jednostranně měnit NDPP pravidla podle pravidel a podmínek stanovených v tomto článku. S tímto oprávněním souhlasíte.
 2. NDPP pravidla jsou vydávána v elektronické podobě a jsou přístupné na našich webových stránkách.
 3. Zde neupravená ustanovení NDPP pravidel se dále řídí ZPS a Smluvními podmínkami.
 4. Se spory, které případně vzniknou mezi námi a Vámi při užívání služby NDPP-GoPay, se můžete též obrátit na Finančního arbitra České republiky (český zákon č. 229/2002 Sb. v platném znění), se sídlem na adrese Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1. Vaše právo obrátit se na soud tím není dotčeno, přičemž spory ze Smlouvy se projednávají a rozhodují před soudy v České republice, pokud donucujícími právními předpisy není vyžadováno jinak. Spory mezi Vámi a námi mohou být též řešeny prostřednictvím mediace dle českého zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci.
 5. Orgánem dohledu nad naší činností je Česká národní banka, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, Česká republika. Máte právo se na tento orgán dohledu obrátit se stížností.
 6. Za škodu (újmu) způsobenou porušením těchto NDPP pravidel, a jste-li registrovaným uživatelem Platebního systému GoPay i PB podmínek, Smluvních podmínek nebo Bezpečnostních pravidel, odpovídáte bez ohledu na zavinění.
 7. NDPP pravidla nabývají účinnosti dnem 1. 4. 2021.

Pomohl Vám tento článek?:

Nenašli jste, co hledáte?

Kontaktujte pracovníka podpory