Smluvní podmínky - platnost od 1. 5. 2013 do 9. 3. 2014

Nové smluvní podmínky účinné od 10.3.2014 jsou dostupné zde.

Základní informace

1. Vydavatelem těchto smluvních podmínek je společnost GOPAY s. r. o., se sídlem Planá 67, 370 01 České Budějovice, Česká republika, IČ: 26046768, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 11030.

2. Společnost GOPAY s. r. o. je držitelem povolení České národní banky k činnosti instituce elektronických peněz ve smyslu příslušných ustanovení českého zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, na základě kterého je oprávněna vydávat elektronické peníze a poskytovat platební služby, které se týkají vydaných elektronických peněz. Společnost GOPAY s. r. o. je zapsána v seznamu regulovaných a registrovaných subjektů vedeném a zveřejňovaném Českou národní bankou.

3. Společnost GOPAY s. r. o. je provozovatelem Platebního systému GoPay, který umožňuje založení GoPay účtů jako platebních prostředků pro platby na internetu prostřednictvím elektronických peněz.

4. Vydávání elektronických peněz se řídí právními předpisy České republiky a Evropské unie, případně mezinárodními smlouvami, které se dotýkají problematiky elektronických peněz. Tyto smluvní podmínky je třeba vykládat a rozumět jim v souladu s uvedenými právními předpisy, jimž jsou smluvní podmínky podřízeny.

5. Tyto smluvní podmínky upravují vznik i zánik smlouvy o vydávání a užívání elektronických peněz mezi společností GOPAY s. r. o. a držitelem elektronických peněz, jakož i práva a závazky stran z takové smlouvy (dále jen „Smluvní podmínky“).


Definice pojmů

6. Smlouvou se rozumí smlouva o vydání a používání elektronických peněz ve smyslu těchto Smluvních podmínek.

7. Zákonem o platebním styku se rozumí český zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, který platí na území České republiky.

8. Klientem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která na základě Smlouvy a těchto Smluvních podmínek používá Elektronické peníze vydané GOPAY a evidované v Platebním systému GoPay. Klient je držitelem elektronických peněz ve smyslu § 1 písm. d) Zákona o platebním styku.

9. Obchodníkem se rozumí právnická nebo fyzická osoba provozující na základě příslušného oprávnění v prostředí internetu podnikatelskou činnost za účelem prodeje zboží nebo poskytování služeb, se kterou má společnost GOPAY uzavřenu Smlouvu.

10. Společností GOPAY se rozumí obchodní společnost GOPAY s.r.o., se sídlem Planá 67, 370 01 České Budějovice, IČ: 260 467 68, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 11030. Společnost GOPAY je institucí elektronických peněz, která vydává Elektronické peníze ve smyslu § 4 Zákona o platebním styku a provozuje Platební systém GoPay.

11. GoPay účtem se rozumí účet přidělený Klientovi v Platebním systému GoPay, na kterém se evidují a uchovávají Elektronické peníze Klienta.

12. Elektronickými penězi se rozumí ve smyslu § 4 odst. 1 Zákona o platebním styku peněžní hodnota, která:

 • představuje pohledávku vůči společnosti GOPAY,
 • je uchovávaná elektronicky,
 • je vydávaná proti přijetí peněžních prostředků za účelem provádění platebních transakcí a
 • je přijímána jinými osobami než tím, kdo ji vydal (tj. společností GOPAY).

13. Platbou na GoPay účet se rozumí používání Elektronických peněz jednotlivými Klienty k vzájemným bezhotovostním platbám mezi sebou formou odepsání příslušného množství Elektronických peněz z GoPay účtu plátce a jeho připsání do GoPay účtu příjemce.

14. Dobitím GoPay účtu se rozumí:

 1. výměna fakticky poukázaných peněžních prostředků pro Klienta ve prospěch společnosti GOPAY za Elektronické peníze a jejich připsání do GoPay účtu příslušného Klienta kurzem (v poměru) 1:1,
 2. případně jiný způsob navýšení zůstatku Elektronických peněz na GoPay účtu prostřednictvím jiných platebních nástrojů provozovaných společností GOPAY.

15. Platebním systémem GoPay se rozumí souhrn softwarových a systémových řešení společnosti GOPAY, umožňující Klientům zejména:

 1. provádění převodů Elektronických peněz,
 2. Dobití GoPay účtů a
 3. Zpětnou výměnu Elektronických peněz.

16. Zpětnou výměnou Elektronických peněz se ve smyslu § 124a Zákona o platebním styku rozumí výměna Elektronických peněz za bankovky, mince nebo bezhotovostní peněžní prostředky ve výši odpovídající jmenovité hodnotě vyměňovaných Elektronických peněz, provedená společností GOPAY na žádost Klienta.

17. Vybitím GoPay účtu se rozumí Zpětná výměna Elektronických peněz a Platba na GoPay účet.

18. Sazebníkem poplatků se rozumí sazebník náhrad a poplatků spojených s provozováním Platebního systému GoPay vydaný společností GOPAY, který je blíže popsán a specifikován dále v těchto Smluvních podmínkách.


Vznik smluvního vztahu

19. K uzavření Smlouvy mezi Klientem a společností GOPAY dochází v okamžiku, kdy Klient potvrdí, že souhlasí s těmito Smluvními podmínkami.

20. Smlouva se uzavírá vždy na žádost Klienta a je uzavřena na dobu neurčitou.

21. Zadáním požadovaných údajů a odsouhlasením těchto Smluvních podmínek dojde k založení GoPay účtu.

22. Klient souhlasí se zahájením plnění Smlouvy nejpozději okamžikem, kdy provedl první platbu Elektronickými penězi.

23. Klient bere na vědomí, že při založení GoPay účtu mohou být vyžadovány identifikační údaje v rozsahu, jak jsou tyto údaje vyžadovány v závislosti na druhu GoPay účtu, přičemž do ověření vyžádaných identifikačních údajů mohou být některé funkce GoPay účtu omezeny.

24. Smluvní vztah mezi Klientem a společností GOPAY se kromě těchto Smluvních podmínek řídí též Sazebníkem poplatků a dalšími pravidly zveřejněnými na webových stránkách www.gopay.cz, které upravují používání GoPay účtů a provoz Platebního systému GoPay. Tato další pravidla jsou závazná na základě souhlasu Klienta. Odsouhlasením Smluvních podmínek schvaluje Klient též Sazebník poplatků.


Zánik smluvního vztahu

25. Společnost GOPAY je oprávněna Smlouvu kdykoliv vypovědět s tím, že smluvní vztah se ruší uplynutím výpovědní doby v délce 2 měsíců na základě výpovědi doručené Klientovi, pokud společnost GOPAY nestanoví ve výpovědi pozdější okamžik zrušení smluvního vztahu. Právo Klienta na vypořádání zůstatku Elektronických peněz na jeho GoPay účtu je vždy zaručeno.

26. Společnost GOPAY si vyhrazuje právo odstoupit od Smlouvy s Klientem, jestliže Klient poruší tyto Smluvní podmínky.

27. Klient je oprávněn zrušit svůj GoPay účet bez udání důvodu a tím vypovědět Smlouvu, pokud se zůstatek Elektronických peněz na jeho GoPay účtu rovná nule a současně pokud má vyrovnány všechny závazky vůči společnosti GOPAY. Jsou-li splněny podmínky dle předchozí věty, ruší se smluvní vztah zadáním příkazu ke zrušení GoPay účtu v prostředí Platebního systému GoPay. Klient bere na vědomí, že jiné způsoby zrušení GoPay účtu nebudou akceptovány, pokud z příslušné právní úpravy nevyplývá výslovně jinak.

28. V případě, že je Klient spotřebitelem (tj. fyzickou osobou, která při uzavírání a plnění Smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání), má právo odstoupit od Smlouvy bez uvedení důvodů a bez smluvní sankce ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy za předpokladu, že nedošlo ke splnění Smlouvy. Odstoupení Klienta musí být učiněno v souladu s podmínkami pro vzájemnou komunikaci stran stanovenými v těchto Smluvních podmínkách. Odstoupí-li Klient od Smlouvy, má povinnost společnosti GOPAY neprodleně uhradit částku za do té doby skutečně poskytnuté služby dle Sazebníku poplatků.


Používání GoPay účtu

29. Platební systém GoPay umožňuje používání více druhů GoPay účtů, které se mohou lišit různě nastavenou úrovní limitů pro nakládání s Elektronickými penězi, a to zpravidla v závislosti na úrovni provedené identifikace Klienta.

30. GoPay účet může být veden souběžně ve více měnách (jež jsou akceptovány společností GOPAY) v závislosti na tom, v jaké měně Klient obdržel Elektronické peníze na svůj GoPay účet.

31. Klient může Dobíjet svůj GoPay účet zpravidla tak, že převede či nechá převést peněžní prostředky na určený bankovní účet společnosti GOPAY za účelem jejich výměny za Elektronické peníze a připsání na příslušný GoPay účet, nebo tak, že mu budou Elektronické peníze převedeny na jeho GoPay účet z jiného GoPay účtu.

32. Rozsah a dostupnost platebních metod pro Dobití GoPay účtu nejsou zaručeny, pokud není sjednáno jinak.

33. Peněžní prostředky svěřené k převodu ve prospěch společnosti GOPAY za účelem Dobití GoPay účtu, přecházejí jejich svěřením do dispozice společnosti GOPAY a tímto okamžikem se považují za přijaté společností GOPAY, pokud peněžní prostředky nebyly podle zákona přijaty již zadáním platebního příkazu k převodu peněžních prostředků.

34. Klient může Elektronické peníze na svém GoPay účtu používat k platbám ve prospěch GoPay účtů jiných Klientů a rovněž může kdykoliv provést Zpětnou výměnu Elektronických peněz.

35. Klient bere na vědomí, že zpracování příkazu k provedení Zpětné výměny Elektronických peněz zpravidla trvá 1 pracovní den, avšak ve výjimečných případech může trvat až 7 kalendářních dnů od zadání příkazu k provedení Zpětné výměny Elektronických peněz.

36. Zůstatek Elektronických peněz na GoPay účtu je Klientovi kdykoliv k dispozici.

37. Klient bere na vědomí, že zůstatek Elektronických peněz na GoPay účtu není úročen.

38. V případě, kdy budou poukázány Elektronické peníze na GoPay účet, jenž byl Klientem zrušen, dojde k obnovení daného GoPay účtu, na který budou poukázané Elektronické peníze připsány. Společnost GOPAY má právo v takovém případě požadovat opětovné provedení aktivace GoPay účtu a rovněž provedení identifikace daného Klienta či předložení dalších identifikačních údajů nebo dokladů.


Vzájemná komunikace

39. Klient a společnost GOPAY sjednávají, že jejich vzájemná komunikace bude primárně probíhat v českém jazyce s tím, že Klient je však oprávněn vést komunikaci se společností GOPAY vedle toho též v jazyce anglickém. Strany se mohou následně dohodnout, že komunikace může probíhat i v jiném jazyce.

40. Klient a společnost GOPAY sjednávají, že oznámení a korespondenci související s touto Smlouvou si budou vzájemně zasílat elektronickou poštou na své kontaktní e-mailové adresy, přičemž obě strany tento způsob komunikace považují za vyhovující, spolehlivý a účelný. Pouze v případě, kdy donucující právní předpisy vyžadují doručení oznámení či jiné písemnosti poštou nebo jiným obdobným způsobem, budou Klient a společnost GOPAY mezi sebou komunikovat tímto způsobem.

41. Kontaktní e-mailovou adresou Klienta je jeho primární e-mailová adresa evidovaná v Platebním systému GoPay. Klient je odpovědný za to, že jeho primární e-mailová adresa bude po celou dobu trvání smluvního vztahu funkční a bude možno na ni zasílat elektronickou poštu. Kontaktní e-mailovou adresou společnosti GOPAY je e-mailová adresa uveřejněná na webových stránkách www.gopay.cz, pokud společnost GOPAY neoznačí v konkrétním případě jinou kontaktní e-mailovou adresu.

42. Společnost GOPAY si vyhrazuje právo zasílat Klientovi oznámení, která mají provozní či propagační charakter, formou interní komunikace v Platebním systému GoPay či elektronickou poštou a současně si vyhrazuje právo požadovat, aby Klient komunikoval se společností GoPay v těchto věcech stejnou formou.

43. Klient souhlasí se zasíláním informačních zpráv o stavu jeho GoPay účtu, o pohybech na jeho GoPay účtu, jakož i o novinkách v Platebním systému GoPay. Klient má možnost zrušit zasílání takových zpráv změnou nastavení svého GoPay účtu.

44. V případě, že právní předpis ukládá společnosti GOPAY povinnost poskytnout určitou informaci na trvalém nosiči dat, společnost GOPAY splní tuto povinnost tím, že tato informace bude trvale zveřejněna na webových stránkách společnosti GOPAY, nebo bude zaslána Klientovi elektronickou poštou ve formátu .pdf na kontaktní e-mailovou adresu.


Bezpečnostní opatření

45. V zájmu zajištění bezpečnosti plateb v Platebním systému GoPay a ochrany ostatních Klientů před podvodným či jiným nekalým jednáním si společnost GOPAY vyhrazuje právo stanovit minimální zůstatek na GoPay účtu. Minimální zůstatek na GoPay účtu v takovém případě slouží k zajištění jakýchkoli pohledávek, které může mít společnost GOPAY nebo jiná osoba za majitelem daného GoPay účtu, a znamená, že určitá část Elektronických peněz na GoPay účtu nemůže být použita k Platbě na GoPay účet či k jiným dispozicím včetně Zpětné výměny Elektronických peněz. Tím není dotčeno právo Klienta dle § 124a odst. 1 Zákona o platebním styku.

46. Výše minimálního zůstatku na GoPay účtu může být stanovena společností GOPAY kdykoliv jejím výlučným rozhodnutím, a to konkrétní částkou, procentem z objemu Elektronických peněz připsaných na GoPay účet za určité předchozí období, případně kombinací obou uvedených způsobů. Společnost GOPAY vždy Klientovi oznámí stanovení minimálního zůstatku na jeho GoPay účtu stejně jako jeho jakoukoliv budoucí změnu či zrušení, pokud společnost GOPAY takové rozhodnutí přijme dle svého výlučného oprávnění.

47. Společnost GOPAY si vyhrazuje právo požadovat po Klientovi provedení Dobití GoPay účtu v určité minimální výši za účelem splnění požadavku společnosti GOPAY dle předchozího bodu Smluvních podmínek na dosažení minimálního zůstatku na GoPay účtu.

48. GoPay účty se od sebe vzájemně liší podle úrovně provedené identifikace Klienta daného GoPay účtu a v závislosti na této úrovni jsou nastaveny limity pro maximálně přípustný zůstatek na GoPay účtu, maximálně přípustný objem připsaných Elektronických peněz na GoPay účtu během kalendářního roku a maximálně přípustný objem Zpětné výměny Elektronických peněz za kalendářní rok. Podrobnosti jsou uvedeny na webových stránkách www.gopay.cz. Pokud dojde k překročení stanovených limitů, může společnost GOPAY požadovat provedení identifikace Klienta či předložení dalších identifikačních údajů nebo dokladů. Do té doby, než Klient provede svoji identifikaci v souladu s výzvou společnosti GOPAY, je společnost GOPAY oprávněna postupovat dle následujícího bodu těchto Smluvních podmínek.

49. V případě porušení pravidel dle těchto Smluvních podmínek či jiných podmínek, kterými se řídí používání GoPay účtů a provoz Platebního systému GoPay, dále v případě podezření na nedovolené či protiprávní jednání a v případě, kdy je tak stanoveno právními předpisy či rozhodnutím nebo opatřením orgánů veřejné moci, má společnost GOPAY právo pozastavit provádění plateb Elektronickými penězi a provádění Zpětné výměny Elektronických peněz na GoPay účtu daného Klienta. Tím však není dotčena možnost Dobít GoPay účet. Jakmile odpadne důvod, pro který společnost GOPAY pozastavila provádění plateb Elektronickými penězi na GoPay účtu (zpravidla provedením identifikace daného Klienta či dodáním vyžádaných dokladů či dokumentů), bude neprodleně obnovena plná možnost provádění plateb Elektronickými penězi na GoPay účtu daného Klienta.


Povinnosti a odpovědnost společnosti GOPAY

50. Společnost GOPAY neodpovídá Klientovi za škodu, pokud mu tato vznikla v důsledku ztráty hesla či jiných přístupových údajů k jeho GoPay účtu.

51. Společnost GOPAY rovněž neodpovídá Klientovi za škodu, pokud mu tato vznikla v důsledku platby Elektronickými penězi učiněné omylem nebo platby vylákané na něm v podvodném či jiném nekalém úmyslu.

52. Společnost GOPAY si vyhrazuje právo kdykoliv i bez udání důvodu vyzvat Klienta k provedení identifikace či požadovat předložení dalších identifikačních údajů nebo dokladů, a to zejména v případech stanovených českých zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.


Povinnosti a odpovědnost Klienta

53. Klient ve svém vlastním zájmu jedná a GoPay účet používá tak, aby neohrozil bezpečnost svého GoPay účtu, jakož i GoPay účtů ostatních Klientů, zejména vždy dbá o zachování pravidel bezpečného chování v prostředí internetu a nikomu ani na požádání nesděluje přístupové údaje ke svému GoPay účtu.

54. Pokud Klient zjistí, že došlo k prozrazení jeho hesla, či že hrozí reálné nebezpečí jeho prozrazení neoprávněné osobě, neprodleně tuto skutečnost oznámí společnosti GOPAY a současně změní své heslo.

55. Klient neprodleně oznámí společnosti GOPAY jakoukoliv skutečnost, která zakládá podezření na protiprávní či jiné nedovolené jednání, nebo která zakládá podezření na nesprávné chování Platebního systému GoPay či jakoukoliv chybu v tomto systému.

56. Klient nese odpovědnost za škodu utrpěnou v důsledku:

 1. Klientem chybně zadané a společností GOPAY podle tohoto zadání provedené platby,
 2. b) platby, zadané jinou osobou než Klientem, přihlášenou do GoPay účtu jako Klient.

Klient se této odpovědnosti zprostí, prokáže-li, že přístupové údaje k jeho GoPay účtu byly zpřístupněny neoprávněné osobě zaviněním společnosti GOPAY.

57. Klient rovněž nese odpovědnost za škodu, která vznikla, přestože jí Klient mohl zabránit či předejít včasným provedením opatření k nápravě závadného či ohrožujícího stavu, zejména tím, že včas neučinil vůči společnosti GOPAY příslušná oznámení podle těchto Smluvních podmínek.


Náhrada nákladů společnosti GOPAY

58. Klient bere na vědomí, že používání GoPay účtu a nakládání s Elektronickými penězi (tj. Dobití GoPay účtu, Platba na GoPay účet i Zpětná výměna Elektronických peněz) mohou podléhat poplatkům dle Sazebníku poplatků. Zpětná výměna Elektronických peněz může být zpoplatněna pouze tehdy, jestliže Klient požádá o zpětnou výměnu přede dnem zániku právního vztahu ze Smlouvy nebo více než 1 rok po tomto dni.

59. Společnost GOPAY vydává Sazebník poplatků za účelem úpravy náhrady nákladů a poplatků spojených s provozováním Platebního systému GoPay. Společnost GOPAY je oprávněna jednostranně měnit Sazebník poplatků, přičemž Klient s tímto oprávněním společnosti GOPAY souhlasí.

60. Sazebník poplatků v aktuálně platném znění je uveřejněn na webových stránkách www.gopay.cz. Sazebník poplatků (resp. jeho změna) nabývá účinnosti vždy ke dni stanovenému společností GOPAY v Sazebníku poplatků, přičemž dnem účinnosti se Sazebník poplatků stává součástí Smlouvy a nahrazuje předchozí znění Sazebníku poplatků.

61. Klient dává společnosti GOPAY pokyn, aby si náhrady a poplatky podle Sazebníku poplatků strhla z GoPay účtu Klienta. Pokud zůstatek na GoPay účtu nebude dostatečný pro srážku náhrady či poplatku podle Sazebníku poplatků, je Klient povinen tuto náhradu či poplatek uhradit na základě výzvy společnosti GOPAY.


Reklamace

62. Klient je oprávněn reklamovat u společnosti GOPAY chybně provedené platby Elektronickými penězi či mimořádné události, k nimž došlo v souvislosti s Platebním systémem GoPay, a to ve lhůtě do 14 dnů od události, která je předmětem reklamace.

63. Klient provádí reklamaci zasláním příslušného oznámení v prostředí Platebního systému GoPay či jeho zasláním na kontaktní e-mailovou adresu společnosti GOPAY.

64. Společnost GOPAY po obdržení reklamace provede šetření za účelem zjištění její oprávněnosti. Společnost GOPAY je povinna do 14 dnů po obdržení této reklamace sdělit Klientovi výsledky svého šetření a stanovisko k reklamaci.

65. V případě oprávněné reklamace je společnost GOPAY povinna přijmout a provést nápravná opatření.

66. Klientovi nenáleží úroky z částky chybně provedené platby Elektronickými penězi.


Obchodník

67. Tento článek se vztahuje na Klienta, který GoPay účet používá výlučně nebo převážně v souvislosti se svojí podnikatelskou činností. Klient je povinen takové používání GoPay účtu oznámit společnosti GOPAY při registraci nebo neprodleně kdykoliv poté, co Klient začne svůj GoPay účet používat výlučně nebo převážně v souvislosti se svojí podnikatelskou činností. Klient ve smyslu tohoto bodu Smluvních podmínek je oprávněn používat výlučně ten druh GoPay účtu, který společnost GOPAY určí pro používání v souvislosti s provozováním podnikatelské činnosti.

68. Smluvní vztah mezi Klientem dle tohoto článku a společností GOPAY se v otázkách neupravených těmito Smluvními podmínkami a Zákonem o platebním styku řídí zejména českým zákonem č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně zákony a jinými předpisy, které Obchodní zákoník posléze nahradí.


Změny Smluvních podmínek

69. Společnost GOPAY je oprávněna jednostranně měnit tyto Smluvní podmínky podle pravidel a podmínek stanovených v tomto článku. Klient s tímto oprávněním společnosti GOPAY souhlasí.

70. Změní-li společnost GOPAY Smluvní podmínky, je povinna o této změně vyrozumět s předstihem nejméně dvou měsíců Klienta formou e-mailové zprávy, jenž bude obsahovat odkaz na nové Smluvní podmínky, odkud si je může Klient vytisknout či uložit v elektronické podobě.

71. Klient má právo Smlouvu přede dnem, kdy má změna Smluvních podmínek nabýt účinnosti, bezúplatně a s okamžitou účinností vypovědět. Pokud Klient v uvedené lhůtě Smlouvu nevypoví, má se zato, že souhlasí s tím, aby se Smlouva řídila těmito novými Smluvními podmínkami ode dne jejich účinnosti.

72. Smluvní podmínky jsou vydány v elektronické podobě a jsou přístupné na webových stránkách www.gopay.cz.

73. Důvodem pro změnu Smluvních podmínek může být jedna nebo více z níže uvedených okolností:

 1. dojde ke změně obecně závazných právních předpisů, ukládajících taková práva či povinnosti společnosti GOPAY nebo Klientovi, které jsou v rozporu s těmito Smluvními podmínkami nebo je nutné tato práva či povinnosti učinit součástí těchto Smluvních podmínek. Za takové změny obecně závazných právních předpisů se považuje zejména též změna legislativy v oblasti opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti;
 2. změnu Smluvních podmínek si vyžádá nutnost zlepšení technické úrovně Platebního systému GoPay včetně zlepšení jeho zabezpečení před jeho zneužitím, zvýšení uživatelského komfortu nebo nutnost odstranění závad a nedostatků v Platebním systému GoPay;
 3. změnu Smluvních podmínek si vyžádá nutnost ochrany přístupového hesla Klienta a jiných kódů či informací Klienta v Platebním systému GoPay;
 4. výskyt či rozšíření nového rizika pro provoz Platebního systému GoPay či pro používání elektronických platebních prostředků (např. nové formy finanční či počítačové kriminality);
 5. významná změna na trhu finančních služeb nebo v oblasti vydávání či užívání elektronických peněz.

  Závěrečná ustanovení

74. Smlouva se uzavírá v jazykové verzi, kterou si Klient zvolil v prostředí Platebního systému GoPay, přičemž Klientovi je vždy k dispozici též česká jazyková verze Smlouvy. V případě rozporu mezi českou jazykovou verzí Smlouvy a jinou jazykovou verzí Smlouvy má vždy přednost česká jazyková verze. Smlouva je společností GOPAY po uzavření archivována. Klient má během trvání Smlouvy právo získat od společnosti GOPAY obsah Smlouvy a další informace dle § 81 až § 85 Zákona o platebním styku.

75. Smlouva se řídí českým právním řádem a v odůvodněných případech též podle úpravy smlouvy o finančních službách uzavíraných na dálku ve smyslu ust. § 54a a souvisejících ustanovení českého zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (pokud jde o spotřebitele), případně právními předpisy, které tato ustanovení v občanském zákoníku posléze nahradí, podle Zákona o platebním styku a s přihlédnutím k právní úpravě o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti v platném znění. V případě rozporu mezi ustanoveními této Smlouvy a donucujícími ustanoveními právních předpisů mají přednost donucující ustanovení právních předpisů. V závislosti na identifikaci považuje společnost GOPAY Klienta za občana České republiky. Místem plnění podle Smlouvy je sídlo společnosti GOPAY v České republice, smluvní vztah se řídí místem plnění. Služby podle Smlouvy a těchto Smluvních podmínek jsou poskytovány v České republice, kde je rovněž zřízen, evidován a provozován GoPay účet Klienta.

76. V případě rozporů mezi těmito Smluvními podmínkami a dalšími pravidly, které upravují používání GoPay účtů a provoz Platebního systému GoPay, má přednost úprava obsažená ve Smluvních podmínkách, pokud není výslovně uvedeno jinak.

77. Klient dává společnosti GOPAY svůj souhlas k tomu, aby společnost GOPAY svá práva a povinnosti dle Smlouvy převedla bez dalšího na jinou osobu, přičemž společnost GOPAY je povinna o takovém převodu Klienta neprodleně informovat.

78. Se spory, které případně vzniknou mezi společností GOPAY a Klientem při vydávání a užívání Elektronických peněz podle Smlouvy, se může Klient též obrátit na Finančního arbitra České republiky (český zákon č. 229/2002 Sb. v platném znění), se sídlem na adrese Washingtonova 25, Praha 1. Právo Klienta obrátit se na soud tím není dotčeno, přičemž spory ze Smlouvy se projednávají a rozhodují před soudy v České republice, pokud donucujícími právními předpisy není vyžadováno jinak. Spory mezi Klientem a společností GOPAY mohou být též řešeny prostřednictvím mediace dle českého zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci.

79. Orgánem dohledu nad činností společnosti GOPAY je Česká národní banka, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, Česká republika. Klient má právo se na tento orgán dohledu obrátit se stížností.

80. Důkazem o obsahu Smlouvy jsou údaje zadané Klientem v souvislosti se založením GoPay účtu a jejich záznam uložený v Platebním systému GoPay.

81. Klient bude respektovat práva společnosti GOPAY k registrovaným ochranným známkám i dalším předmětům ochrany dle práva k nehmotným statkům včetně práva autorského a zdrží se jakýchkoli zásahů do těchto práv. Platební systém GoPay je obchodním označením společnosti GOPAY, které je chráněné podle příslušných právních předpisů.

82. Klient uzavřením Smlouvy potvrzuje, že mu byly před uzavřením Smlouvy poskytnuty veškeré potřebné předsmluvní informace důležité pro jeho rozhodnutí uzavřít Smlouvu se společností GOPAY, že se s těmito Smluvními podmínkami s dostatečným předstihem před uzavřením Smlouvy seznámil, že veškerý obsah těchto Smluvních podmínek považuje za určitý a srozumitelný, a že jsou mu jeho jednotlivá práva a povinnosti plynoucí ze smluvního vztahu se společností GOPAY zcela zřejmá.

83. Klient, který provedl svoji registraci v Platebním systému GoPay v období před nabytím účinnosti těchto Smluvních podmínek, souhlasí s tím, aby Smlouva vznikla a práva a povinnosti stran ze Smlouvy se řídila Smluvní podmínkami účinnými ke dni uzavření Smlouvy s tím, že dnem nabytí účinnosti nových Smluvní podmínek se Smlouva řídí těmito novými Smluvními podmínkami.

84. Smluvní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 5. 2013.

Pomohl Vám tento článek?:

Nenašli jste, co hledáte?

Kontaktujte pracovníka podpory