Podmínky používání platební brány GoPay - účinnost od 1.1.2016 do 28.2.2017

Preambule

 1. ​Tyto podmínky používání platební brány GoPay navazují na smluvní podmínky GoPay účtu a rozšiřují je o další smluvní povinnosti obou stran vznikající v důsledku používání platební brány.

Definice pojmů​

 1. Platební bránou GoPay se rozumí aplikace pro provádění platebních transakcí za účelem Vydání Elektronických peněz či Platby Elektronickými penězi, která integruje jednotlivé platební metody a usnadňuje převod peněžních prostředků do prostředí Platebního systému GoPay. 
 2. PB podmínkami se rozumí tyto podmínky používání Platební brány GoPay. Vydavatelem PB podmínek je Společnost GOPAY.
 3. Sazebníkem poplatků PB se rozumí námi vydaný sazebník náhrad a poplatků spojených s provozováním Platební brány GoPay.
 4. Smluvními podmínkami se rozumí podmínky, které upravují vznik i zánik Smlouvy o vydávání a užívání Elektronických peněz mezi námi a Vámi jako držitelem Elektronických peněz, a také závazky obou stran. Vydavatelem Smluvních podmínek je Společnost GOPAY.
 5. Pojmy s velkým počátečním písmenem, které se používají v těchto PB podmínkách mají význam definovaný buď v těchto PB podmínkách nebo ve Smluvních podmínkách.

Působnost podmínek

 1. PB podmínky stanovují pravidla, jimiž se řídí využívání funkcionalit Platební brány GoPay Klienty, kteří platební bránu GoPay používají za účelem prodeje zboží nebo poskytování služeb.
 2. PB podmínky doplňují Smluvní podmínky, které stanovují pravidla založení, používání a zrušení GoPay účtu.

Založení Platební brány GoPay

 1. Oprávnění využívat Platební bránu GoPay jako další funkcionalitu Platebního systému GoPay Vám vzniká v okamžiku, kdy potvrdíte, že souhlasíte s těmito PB podmínkami, a kdy schválíme, že můžete používat Platební bránu GoPay.
 2. Berete na vědomí a akceptujete, že dostupnost Platební brány GoPay podléhá její aktivačnímu procesu, v rámci kterého posuzujeme, zda Vy a Vámi provozovaná činnost splňují všechny požadavky PB podmínek a Smluvních podmínek. Vyhrazujeme si právo nenavázat spolupráci v případech, kdy se můžeme domnívat, že by mohlo dojít k porušení Bezpečnostních pravidel, PB podmínek nebo Smluvních podmínek.
 3. Smluvní vztah mezi Vámi a námi se kromě těchto PB podmínek řídí též Sazebníkem poplatků PB, přičemž Vy jste povinni tyto poplatky hradit. Odsouhlasením PB podmínek schvalujete též Sazebník poplatků PB.
 4. Berete na vědomí, že v případě, kdy Vaše činnost je dle Smluvních podmínek hodnocena jako riziková, jsme oprávněni aplikovat individuální poplatkové podmínky, popř. jiné bezpečnostní parametry. 

Používání Platební brány GoPay

 1. Při prodeji zboží či poskytování služeb s použitím Platební brány GoPay se zavazujete:
  1. nabízet a umožňovat svým smluvním partnerům úhradu plateb prostřednictvím Platební brány GoPay,
  2. nezneužít naše autorská práva a jiná práva k nehmotným statkům a zdržet se jakýchkoli zásahů do takových našich práv,
  3. neprodleně po skončení smluvního vztahu s námi provést odstranění softwarového vybavení Platební brány GoPay ze svého systému a přestat používat označení GoPay stejně jako ostatní loga, obchodní značky a názvy, které používáte v souvislosti se smluvním vztahem (zejména též loga, obchodní značky a názvy našich smluvních partnerů, které užíváte na základě našeho souhlasu a souhlasu našich smluvních partnerů),
  4. na vyžádání poskytnout nám nebo našemu smluvnímu partnerovi, případně i státním orgánům a institucím, veškerou potřebnou součinnost při analýze klientů nebo transakcí a umožnit tak řádné a včasné splnění povinností vyplývajících z příslušných zákonů a případně též smluvních ujednání,
  5. vybavit svoji aplikaci integrovanou s Platební bránou GoPay veškerými náležitostmi a informacemi, uvedenými v centru nápovědy vyžadovanými příslušnou legislativou, zejména zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a požadavky bank a karetních asociací, které jsou v tomto segmentu obvyklé,
  6. v případě, kdy nabízíte Vašim zákazníkům opakované platby, jste povinni poskytnout Vašim zákazníkům informace uvedené v centru nápovědy,
  7. neprodleně nás informovat a průběžně aktualizovat na e-shopu svoje identifikační údaje, dále názvy webových stránek aplikací integrovaných s Platební bránou GoPay, seznam služeb poskytovaných svým smluvním partnerům, číslo Vašeho bankovního účtu určeného pro vyplácení transakcí, které jsme pro Vás přijali,
  8. viditelně umístit loga označující akceptované platební metody dle námi poskytnutého vzoru a zřetelně uvést informace, že přenos dat je zabezpečen protokolem SSL,
  9. nediskriminovat nebo neupřednostňovat některou platební metodu, jejíž využití nabízí Platební brána GoPay, nabízet všechny platební metody zcela rovnocenně a nestanovovat žádné finanční či jiné limity nebo omezení pro použití konkrétní platební metody,
  10. uchovávat doklady o dodání zboží nebo o poskytnutí služby smluvnímu partnerovi po dobu nejméně 10 let od provedení transakce, a tyto doklady nám nebo naší smluvní bance neprodleně na vyžádání poskytnout. Doklady musejí obsahovat dostatečné informace k prokázání, že daná služba či zboží byly objednány držitelem platební karty a že držiteli platební karty byla služba poskytnuta nebo zboží dodáno sjednaným způsobem.
  11. vracet částky peněžních transakcí při odstoupení jeho smluvního partnera od smlouvy prostřednictvím Platební brány GoPay, pokud nebude dohodnuto jinak. Nejste oprávněn provádět vracení částek platebních transakcí při odstoupení od smlouvy Vaším zákazníkem v hotovosti.
 2. Při prodeji zboží či poskytování služeb s použitím Platební brány GoPay se zavazujete zdržet se následujících činností v souvislosti s prováděním platebních transakcí:
  1. umožnit úhradu jedné objednávky prostřednictvím vícero plateb,
  2. provést anebo přijmout platbu za transakci, která nepochází přímo ze smluvního vztahu mezi Klientem a držitelem karty týkajícího se prodeje anebo pronájmu zboží anebo poskytnutí služby,
  3. používat či akceptovat platební kartu v případě plateb za právní služby či výlohy vzniklé nebo související s: (i) obhajobou pro jakýkoliv trestný čin s výjimkou trestných činů v dopravě a dopravních přestupků; (ii) jakýmikoliv domácími právními záležitostmi, kdy služby či výlohy se týkají osoby, která není uvedena na bankovní kartě; (iii) jakýmkoliv úpadkovým, insolvenčním, smírčím nebo obdobným řízením včetně likvidace a případů platební neschopnosti, které ovlivňuje věřitele držitele bankovní karty,
  4. použít bankovní kartu Klienta či kartu, k níž má Klient přístup, k provedení platební transakce za účelem získání úvěru či zápůjčky ve prospěch Klienta,
  5. znovu provést platební transakci, která byla již dříve zúčtována, a to bez ohledu na případný souhlas držitele karty,
  6. zatížit platební transakci jakoukoliv daní s výjimkou případů, kdy je to výslovně vyžadováno příslušnými právními předpisy. Daň, pokud se uplatní, musí být zahrnuta v celkové částce platební transakce a nikoli inkasována samostatně,
  7. vyplácet finanční prostředky ve formě cestovních šeků, jestliže jediným účelem je umožnit držiteli platební karty uskutečnit nákup zboží či služeb od Klienta v hotovosti,
  8. vyplácet finanční prostředky v hotovosti,
  9. přijmout platební kartu za účelem splátky či refinancování existujícího dluhu,
  10. poskytnout půjčku jako protihodnotu za vrácené zboží či služby zaplacené v hotovosti,
  11. vyplatit jakoukoliv částku v hotovosti držiteli platební karty, který uskutečnil nákup prostřednictvím platební karty. Všechny vratky peněžních prostředků budou provedeny ve prospěch účtu, k němuž byla vydána platební karta použitá při nákupu,
  12. přijmout platební kartu za účelem uskutečnění prodejů třetích stran. 
 3. Platební bránu GoPay nesmíte používat  v souvislosti s jinými účely a činnostmi, než jste uvedl při aktivaci Platební brány GoPay.
 4. V případě, že zajišťujete dodávku zboží na místo, označené Vaším smluvním partnerem, odpovídáte za ztrátu, úbytek, poškození zásilky nebo za prodlení s dodáním zboží, až do doby doručení zboží na místo určení. Jste povinen ke každé dodávce zboží vyžádat od přepravce doklad o dodání zboží Vašemu smluvnímu partnerovi.
 5. Pokud je dodací lhůta zboží nebo služby delší než 30 dnů ode dne autorizace platební transakce, jste povinen prokazatelně svého zákazníka informovat o lhůtě pro doručení zboží nebo pro poskytnutí služby. Celková dodací lhůta však nesmí překročit 120 dnů ode dne autorizace platební transakce.
 6. Pokud mezi námi nedojde k jiné dohodě, souhlasíte s prezentací Platební brány GoPay formou GoPay standardizované ikony s aktivním odkazem na naše webové stránky, přičemž tuto ikonu Vám dodáme a Vy ji vhodným způsobem umístíte na úvodní stránku nebo na stránku volby platebních metod v prostředí Vaší aplikace integrované s Platební bránou GoPay.
 7. Odsouhlasením těchto PB podmínek nám dáváte souhlas k použití Vašeho obchodního názvu, označení či firmy a případně též loga, pokud je používáte při své obchodní činnosti, k propagačním a marketingovým účelům.
 8. Na základě našeho předchozího souhlasu a za podmínek námi stanovených jste oprávněni používat loga karetních asociací a obchodní značky ve svých vlastních reklamních a propagačních materiálech.
 9. Odsouhlasením těchto PB podmínek berete na vědomí, že provádění a dokončení platební transakce se řídí též smluvními podmínkami a pravidly poskytovatelů jednotlivých platebních metod, prostřednictvím kterých se platební transakce provádí. Smluvní podmínky poskytovatelů platebních metod se v případě rozporu s PB aplikují přednostně.
 10. Berete na vědomí a souhlasíte, že předpisy vydané karetními asociacemi nebo naším smluvním partnerem, kterým je banka, mají přednost před smluvními ujednáními mezi námi a Vámi. Zavazujete se dodržovat předpisy karetních asociací. Toto ustanovení se vztahuje toliko na provádění platebních transakcí prostřednictvím platebních karet.

Bezpečnostní opatření

 1. Ochranu Vašich údajů zajišťujeme dle českého zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.
 2. Berete na vědomí, že i Vy jste povinni provést taková opatření k zabezpečení osobních údajů Vašich Klientů, aby nemohlo dojít k jejich zneužití nepovolanými osobami. Požadavky na ochranu lze nalézt v obecných pokynech European Banking Authority k směrnici o platebních službách nebo v PCI-DSS standardech. V případě potřeby jsme oprávněni Vás kdykoliv vyzvat k prokázaní splnění těchto povinností např. formou SAQ dotazníku (Self-Assessment Questionnaire).
 3. Berete na vědomí a souhlasíte, že pravidelně i namátkově provádíme kontrolu dodržování AML pravidel, Bezpečnostních pravidel a dalších povinností stanovených PB podmínkami a Smluvními podmínkami Vaším obchodním portálem.

Omezení dostupnosti služeb

 1. Rozsah ani dostupnost platebních metod ve Vaší Platební bráně GoPay není zaručena, pokud není výslovně sjednáno jinak. 
 2. Berete na vědomí, že poskytovatelé jednotlivých platebních služeb (zejména v případě platebních služeb poskytovaných prostřednictvím platebních karet) mohou být oprávněni kdykoli požadovat, abychom Vám přestali ve vztahu k používání Platební brány GoPay poskytovat takovou platební službu. V takovém případě jsme povinni Vám neprodleně poskytování služby přerušit, přičemž s tímto oprávněním souhlasíte a jste s ním srozuměni.
 3. Jsme oprávněni v nezbytném rozsahu a s okamžitou účinností ukončit, přerušit či omezit poskytování služeb Vaší Platební brány GoPay v odůvodněných případech. To platí zejména v případě, kdy nabydeme podezření na používání Platební brány GoPay v rozporu s PB podmínkami, Smluvními podmínkami nebo při porušení Bezpečnostních pravidel. Případná opětovná aktivace je podmíněna odstraněním těchto nedostatků, přičemž musíte vzít na vědomí, že Váš prodejní portál podléhá novému schválení a dříve schválené platební metody nebo nastavení nejsou tudíž garantovány.
 4. Berete na vědomí a souhlasíte, že v případě zjištění, že váš prodejní portál je neaktivní (nefunkční) nebo za posledních 6 měsíců nedošlo k realizaci žádné platby prostřednictvím Platební brány GoPay, jsme oprávněni vám Platební bránu bez dalšího upozornění deaktivovat. Jste oprávněn nás požádat o opětovnou aktivaci Platební brány GoPay na Vašem prodejním portále, přičemž musíte vzít na vědomí, že Váš prodejní portál podléhá novému schválení a dříve schválené platební metody nebo nastavení nejsou tudíž garantovány.
 5. Bez ohledu na jiná ustanovení PB podmínek jsme oprávněni ihned přerušit či ukončit poskytování služeb nebo provádění platebních transakcí, jestliže jsme zjistili či jsme byli upozorněni, že:
  1. jste jakýmkoliv způsobem způsobili či umožnili neoprávněné zpřístupnění nebo použití informací o platební kartě,
  2. jste uvedeni v seznamu karetních asociací MATCH a VMAS jako nežádoucí či riziková osoba,
  3. by mohlo dojít k vzniku škody nebo protiprávnímu jednání porušením Bezpečnostních pravidel, PB podmínek nebo Smluvních podmínek.

​Závěrečná ustanovení

 1. Jsme oprávněni jednostranně měnit PB podmínky podle pravidel a podmínek stanovených v tomto článku. S tímto oprávněním souhlasíte.
 2. Změníme-li tyto podmínky, jsme povinni Vás o této změně vyrozumět s předstihem formou e-mailové zprávy, jenž bude obsahovat odkaz na nové PB podmínky, odkud si je můžete vytisknout či uložit v elektronické podobě.
 3. PB podmínky jsou vydány v elektronické podobě a jsou přístupné na našich webových stránkách.
 4. Vycházíme z toho, že provozujete na základě příslušného oprávnění podnikatelskou činnost v prostředí internetu za účelem prodeje zboží nebo poskytování služeb a že svůj GoPay účet používáte v souvislosti s touto svojí činností. Vzhledem k tomu se na Vás nepoužijí ustanovení právních předpisů na ochranu spotřebitele. Jestliže používáte GoPay účet v souvislosti s podnikatelskou činností, jste povinen doložit do jednoho týdne, že jste drobným podnikatelem ve smyslu Zákona o platebním styku. Pokud tak v uvedené lhůtě neučiníte, platí, že drobným podnikatelem nejste.
 5. Za škodu (újmu) způsobenou porušením těchto PB podmínek, Smluvních podmínek nebo Bezpečnostních pravidel odpovídáte bez ohledu na zavinění.
 6. PB podmínky nabývají účinnosti dnem 01.01.2016.

Pomohl Vám tento článek?:

Nenašli jste, co hledáte?

Kontaktujte pracovníka podpory