Pravidla používání služby informování o platebním účtu

O nás

 1. Společností GOPAY se rozumí obchodní společnost GOPAY s. r. o., se sídlem Planá 67, 370 01 České Budějovice, IČ: 260 467 68, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 11030. Stejný význam mají též pojmy jako “my”, “nás”, “náš”, “naše” apod., které se používají v těchto pravidlech. Společnost GOPAY je institucí elektronických peněz, která vydává elektronické peníze ve smyslu § 4 českého zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, a provozuje Platební systém GoPay.

Preambule

 1. Tato pravidla používání služby SIÚ-GoPay stanovují povinnosti obou stran vznikající v důsledku používání této služby.

Definice pojmů

 1. NDPP pravidly se rozumí tato pravidla využívání služby nepřímého dání platebního příkazu (nebo-li NDPP, též PIS - Payment Initiation Service) Platebním systémem GoPay. Vydavatelem NDPP pravidel je společnost GOPAY.
 2. SIÚ pravidly se rozumí tato pravidla využívání služby informování o platebním účtu (nebo-li SIÚ, též AIS - Account Information Service) Platebním systémem GoPay. Vydavatelem SIÚ pravidel je společnost GOPAY.
 3. PB podmínkami se rozumí podmínky používání Platební brány GoPay. Vydavatelem PB podmínek je Společnost GOPAY.
 4. Smluvními podmínkami se rozumí podmínky, které upravují vznik i zánik Smlouvy o vydávání a užívání Elektronických peněz mezi námi a Vámi jako držitelem Elektronických peněz, a také závazky obou stran. Vydavatelem Smluvních podmínek je Společnost GOPAY.
 5. ZPS je zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, v aktuálním znění.
 6. Pojmy s velkým počátečním písmenem, které se používají v těchto SIÚ pravidlech mají význam definovaný buď v těchto SIÚ pravidlech, PB podmínkách nebo ve Smluvních podmínkách.

Působnost

 1. SIÚ pravidla stanovují pravidla, jimiž se řídí využívání služby informování o platebním účtu Platebním systémem GoPay pro své Klienty (SIÚ-GoPay).

Popis služby SIÚ-GoPay

 1. Oprávnění využívat službu SIÚ-GoPay jako další funkcionalitu Platebního systému GoPay Vám vzniká v okamžiku, kdy potvrdíte, že souhlasíte s těmito SIÚ podmínkami.
 2. Služba informování o platebním účtu (SIÚ-GoPay) spočívá v tom, že společnost GOPAY provede z Vašeho pověření prostřednictvím internetu sběr a sdělení informací o Vašem platebním účtu.
 3. Služba SIÚ-GoPay je určena zejména k získání informací o stavu Vašich platebních účtů, jednotlivých provedených platebních transakcí i konsolidovaných informací o účtech.

Využívání služby SIÚ-GoPay

 1. Berete na vědomí a akceptujete, že služba SIÚ-GoPay je pouze jednou z funkcí Platebního systému GoPay a její využití je pouze věcí Vašeho svobodného výběru.
 2. Společnost GoPay zpřístupní Vaše osobní bezpečnostní prvky pouze Vám a tomu, kdo je vydal (zpravidla Vaše banka).
 3. Postup při využívání služby SIÚ-GoPay je následující:
  1. Dáváte souhlas s využitím služby SIÚ-GoPay
  2. Pokud jste zde poprvé nebo jste po určité období (zpravidla 90 dnů) nevyužili službu SIÚ-GoPay ani NDPP-GoPay, jste přesměrováni na stránky Vaší banky k získání autentizačních údajů
 4. GOPAY bezprostředně po provedení kroků dle odstavce 6.3. položí dotaz na informace o platebním účtu Vaší bance.
 5. V případě oprávněných důvodů Vám Vaše banka sdělí odmítnutí dotazu.
 6. Po přijetí platebního příkazu Vaší bankou:
  1. Jsou Vám poskytnuty informace umožňující identifikovat platební transakce na Vašem účtu
  2. Je Vám poskytnuta informace o částkách platebních transakcí
  3. Je Vám poskytnuta informace o stavu účtu
 7. Poplatek za službu SIÚ-GoPay je uveden v Sazebníku poplatků, není-li sjednáno jinak.

Bezpečnostní opatření

 1. Služba SIÚ-GoPay může být dočasně deaktivována v případech, kdy nabydeme podezření na neoprávněné nebo podvodné použití platebního prostředku nebo Vašich osobních bezpečnostních prvků.
 2. Rovněž tak může dojít k pozastavení této služby v ostatních případech, které zakládají rozpor se Smluvními podmínkami nebo při porušení Bezpečnostních pravidel.

Omezení dostupnosti služeb

 1. Služba SIÚ-GoPay není dostupná při provozních výpadcích nebo plánovaných servisních přestávkách.

Závěrečná ustanovení

 1. Jsme oprávněni jednostranně měnit SIÚ pravidla podle pravidel a podmínek stanovených v tomto článku. S tímto oprávněním souhlasíte.
 2. SIÚ pravidla jsou vydávána v elektronické podobě a jsou přístupné na našich webových stránkách.
 3. Zde neupravená ustanovení SIÚ pravidel se dále řídí ZPS a Smluvními podmínkami.
 4. Se spory, které případně vzniknou mezi námi a Vámi při užívání služby SIÚ-GoPay, se můžete též obrátit na Finančního arbitra České republiky (český zákon č. 229/2002 Sb. v platném znění), se sídlem na adrese Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1. Vaše právo obrátit se na soud tím není dotčeno, přičemž spory ze Smlouvy se projednávají a rozhodují před soudy v České republice, pokud donucujícími právními předpisy není vyžadováno jinak. Spory mezi Vámi a námi mohou být též řešeny prostřednictvím mediace dle českého zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci.
 5. Orgánem dohledu nad naší činností je Česká národní banka, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, Česká republika. Máte právo se na tento orgán dohledu obrátit se stížností.
 6. Za škodu (újmu) způsobenou porušením těchto SIÚ pravidel, a jste-li registrovaným uživatelem Platebního systému GoPay i PB podmínek, Smluvních podmínek nebo Bezpečnostních pravidel, odpovídáte bez ohledu na zavinění.
 7. SIÚ pravidla nabývají účinnosti dnem 1. 4. 2021.

Pomohl Vám tento článek?:

Nenašli jste, co hledáte?

Kontaktujte pracovníka podpory