Pravidla proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (AML pravidla) od 10.1.2014 do 8.1.2015

Základní informace

 1. Těmito AML pravidly se společně s Smluvními podmínkami a dalšími pravidly řídí provoz Platebního systému GoPay. AML pravidla upravují, jakým způsobem předcházíme legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
 2. Pojmy používané v těchto AML pravidlech mají význam definovaný ve Smluvních podmínkách, pokud zde není výslovně uvedeno jinak.

  Proč identifikujeme

 3. Jsme finanční institucí podle českého zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (zde dále jen “Zákon”).
 4. V souladu se Zákonem provádíme opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Plníme povinnosti stanovené právními předpisy v této oblasti, a to za účelem zabránění zneužívání finančního systému k legalizaci výnosů z trestné činnosti a k financování terorismu a za účelem vytvoření podmínek pro odhalování takového jednání.
 5. Máme uloženo Zákonem plnit povinnosti ve vztahu ke Klientům. Mezi tyto povinnosti patří zejména provádění identifikace Klientů (§ 7 Zákona) a v Zákonem stanovených případech též provádění kontroly Klientů (§ 9 Zákona).

  Kdy identifikujeme

 6. Identifikaci Klienta provádíme vždy, pokud jde o podezřelý obchod, nebo pokud Klient v průběhu jednoho kalendářního roku provede platby Elektronickými penězi a Zpětnou výměnu Elektronických peněz v částce přesahující 2500 EUR nebo provede Zpětnou výměnu Elektronických peněz v částce 1000 EUR a vyšší. Identifikaci Klienta provedeme též v jiných případech, pokud tak stanoví Zákon.
 7. Vyžadujeme provedení identifikace či zaslání identifikačních údajů o Klientovi vždy při aktivaci GoPay účtu a při přechodu na vyšší identifikační úroveň GoPay účtu. Rozsah požadovaných identifikačních údajů je definován zvolenou úrovní GoPay účtu.

  Jak identifikujeme

 8. Identifikaci provádíme jedním z následujících způsobů:
  1. za fyzické přítomnosti identifikovaného Klienta, přičemž identifikační údaje zaznamenáme a ověříme je z průkazu totožnosti. Současně ověříme shodu podoby s vyobrazením v průkazu totožnosti.
  2. bez fyzické přítomnosti identifikovaného Klienta za podmínky, že první platba se uskuteční prostřednictvím bankovního účtu vedeného na jméno Klienta a že Klient současně předloží elektronickou cestou kopie svých identifikačních dokladů.
  3. bez fyzické přítomnosti identifikovaného Klienta, pokud Klient předloží veřejnou listinu o identifikaci.  

  Jak předcházíme podvodným transakcím

 9. Aplikujeme řídící a kontrolní systém a systém vnitřních zásad, které mají za cíl předcházet legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. V souladu s tím používáme systémové přístupy, jejichž cílem je předcházet vzniku rizika zneužití Platebního systému GoPay k podvodným transakcím nebo k jiným nelegálním činnostem. Systém vnitřních zásad je předkládán ke kontrole Ministerstvu financí ČR.
 10. Před provedením každé transakce provádíme analytické vyhodnocení rizika na základě již známých informací o Klientovi, informací předaných Klientem či informací předaných třetími stranami. Na základě vyhodnocení míry potenciálního rizika si vyhrazujeme právo odmítnout provedení takové transakce.
 11. Automatizovaně vyhodnocujeme podezřelé finanční toky a provádíme pravidelný reporting příslušným osobám a kontrolním útvarům v rámci naší společnosti a dále též veřejným orgánům, jako je Ministerstvo financí ČR.
 12. Pravidelně analyzujeme hrozby nových rizik, kterým přizpůsobujeme nastavení celého systému i jeho chování.
 13. Můžeme požádat Klienta o opětovné provedení identifikace za účelem ověření správnosti původně provedené identifikace.
 14. Pravidelně kontrolujeme, zda činnosti a sortiment nabídky prezentované na webových stránkách, prostřednictvím kterých Klient nabízí či provádí prodej zboží, nebo nabízí či poskytuje své služby, odpovídá činnosti a sortimentu deklarovanému ze strany Klienta. Pravidleně provádíme testovací nákupy zboží a služeb za účelem ověření, zda se daný Klient chová řádně a v souladu se Smlouvou.

  Závěrečná ustanovení

 15. Jsme oprávněni jednostranně měnit tyto AML pravidla podle pravidel a podmínek stanovených v tomto článku. Klient s tímto oprávněním souhlasí.
 16. Změníme-li AML pravidla, jsme povinni o této změně vyrozumět Klienta s předstihem formou e-mailové zprávy, jenž bude obsahovat odkaz na nové AML pravidla, odkud si je může Klient vytisknout či uložit v elektronické podobě.
 17. AML pravidla jsou vydána v elektronické podobě a jsou přístupná na webových stránkách společnosti GOPAY.
 18. AML pravidla nabývají účinnosti dnem 10. 1. 2014.

Pomohl Vám tento článek?:

Nenašli jste, co hledáte?

Kontaktujte pracovníka podpory