Smluvní podmínky - účinnost od 10. 3. 2014 do 7. 3. 2015

Základní informace

 1. Vydavatelem těchto smluvních podmínek je společnost GOPAY s. r. o., se sídlem Planá 67, 370 01 České Budějovice, Česká republika, IČ: 26046768, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 11030.
 2. Společnost GOPAY s. r. o. je držitelem povolení České národní banky k činnosti instituce elektronických peněz ve smyslu příslušných ustanovení českého zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, na základě kterého je oprávněna vydávat elektronické peníze a poskytovat platební služby, které se týkají elektronických peněz. Společnost GOPAY s. r. o. je zapsána v seznamu regulovaných a registrovaných subjektů vedeném a zveřejňovaném Českou národní bankou.
 3. Společnost GOPAY s. r. o. je provozovatelem Platebního systému GoPay, který umožňuje založení GoPay účtů jako platebních prostředků pro platby na internetu prostřednictvím elektronických peněz.
 4. Vydávání elektronických peněz se řídí právními předpisy České republiky a Evropské unie, případně mezinárodními smlouvami, které se dotýkají problematiky elektronických peněz. Tyto smluvní podmínky je třeba vykládat a rozumět jim v souladu s uvedenými právními předpisy, jimž jsou smluvní podmínky podřízeny.
 5. Tyto smluvní podmínky upravují vznik i zánik smlouvy o vydávání a užívání elektronických peněz mezi společností GOPAY s. r. o. a držitelem elektronických peněz, jakož i práva a závazky stran z takové smlouvy (dále jen „Smluvní podmínky“).

  Definice pojmů

  Pojmy používané v těchto Smluvních podmínkách mají následující význam:
 6. Smlouvou se rozumí smlouva mezi společností GOPAY a Klientem o vydání a používání elektronických peněz ve smyslu těchto Smluvních podmínek.
 7. Zákonem o platebním styku se rozumí český zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, který platí na území České republiky.
 8. Klientem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která na základě Smlouvy používá Elektronické peníze vydané společností GOPAY a evidované v Platebním systému GoPay. Klient je držitelem elektronických peněz ve smyslu § 1 písm. d) Zákona o platebním styku.
 9. společností GOPAY se rozumí obchodní společnost GOPAY s. r. o., se sídlem Planá 67, 370 01 České Budějovice, IČ: 260 467 68, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 11030. Stejný význam mají též pojmy jako “my”, “nás”, “náš”, “naše” apod., které se používají v těchto Smluvních podmínkách. Společnost GOPAY je institucí elektronických peněz, která vydává Elektronické peníze ve smyslu § 4 Zákona o platebním styku a provozuje Platební systém GoPay.
 10. GoPay účtem se rozumí účet přidělený Klientovi v Platebním systému GoPay, na kterém se evidují a uchovávají Elektronické peníze Klienta.
 11. Elektronickými penězi se rozumí ve smyslu § 4 odst. 1 Zákona o platebním styku peněžní hodnota, která:
  1. představuje pohledávku vůči společnosti GOPAY,
  2. je uchovávaná elektronicky,
  3. je vydávaná proti přijetí peněžních prostředků za účelem provádění platebních transakcí a
  4. je přijímána jinými osobami než tím, kdo ji vydal (tj. společností GOPAY).
 12. Emisí Elektronických peněz se rozumí výměna fakticky poukázaných peněžních prostředků pro Klienta ve prospěch společnosti GOPAY za Elektronické peníze a jejich připsání do GoPay účtu příslušného Klienta kurzem (v poměru) 1:1.
 13. Platbou na GoPay účet se rozumí používání Elektronických peněz jednotlivými Klienty k vzájemným bezhotovostním platbám mezi sebou formou odepsání příslušného množství Elektronických peněz z GoPay účtu plátce a jeho připsání do GoPay účtu příjemce.
 14. Platební bránou GoPay se rozumí rozhraní pro provádění platebních transakcí za účelem Emise Elektronických peněz, které se nachází mimo prostředí GoPay účtu a zjevně slouží k provádění plateb za objednané zboží či služby.
 15. Zpětnou výměnou Elektronických peněz se ve smyslu § 124a Zákona o platebním styku rozumí výměna Elektronických peněz za bankovky, mince nebo bezhotovostní peněžní prostředky ve výši odpovídající jmenovité hodnotě vyměňovaných Elektronických peněz, provedená společností GOPAY na žádost Klienta.
 16. Platebním systémem GoPay se rozumí souhrn softwarových a systémových řešení společnosti GOPAY, umožňující Klientům zejména:
  1. provádění převodů Elektronických peněz,
  2. Emisi Elektronických peněz a
  3. Zpětnou výměnu Elektronických peněz.
 17. Sazebníkem poplatků se rozumí sazebník náhrad a poplatků spojených s provozováním Platebního systému GoPay vydaný společností GOPAY.

  Vznik smluvního vztahu

 18. K uzavření Smlouvy mezi Klientem a společností GOPAY dochází v okamžiku, kdy Klient potvrdí, že souhlasí s těmito Smluvními podmínkami.
 19. Smlouva se uzavírá vždy na žádost Klienta a je uzavřena na dobu neurčitou.
 20. Zadáním požadovaných údajů a odsouhlasením těchto Smluvních podmínek dojde k založení GoPay účtu.
 21. Klient souhlasí se zahájením plnění Smlouvy nejpozději okamžikem, kdy provedl první platbu Elektronickými penězi.
 22. Klient bere na vědomí, že při založení GoPay účtu mohou být vyžadovány identifikační údaje v rozsahu, jak jsou tyto údaje vyžadovány v závislosti na úrovni ověření GoPay účtu, přičemž do ověření vyžádaných identifikačních údajů mohou být některé funkce GoPay účtu omezeny.
 23. Smluvní vztah mezi Klientem a společností GOPAY se kromě těchto Smluvních podmínek řídí též Sazebníkem poplatků. Kromě toho se na Klienta vztahují též pravidla ochrany soukromí a AML pravidla, které lze nalézt  na webových stránkách www.gopay.com. Tato pravidla se použijí na základě souhlasu Klienta. Odsouhlasením Smluvních podmínek schvaluje Klient též Sazebník poplatků.

  Používání GoPay účtu

 24. Platební systém GoPay umožňuje založení GoPay účtu a jeho používání, přičemž úroveň limitů pro nakládání s Elektronickými penězi se liší zpravidla v závislosti na úrovni provedené identifikace Klienta. V závislosti na této úrovni jsou nastaveny limity pro maximálně přípustný zůstatek na GoPay účtu, maximálně přípustný objem odeslaných Elektronických peněz z GoPay účtu během kalendářního roku a maximálně přípustný objem Zpětné výměny Elektronických peněz za kalendářní rok. Podrobnosti jsou uvedeny na webových stránkách www.gopay.com. Pokud dojde k překročení stanovených limitů, může společnost GOPAY požadovat provedení identifikace Klienta či předložení dalších identifikačních údajů nebo dokladů. Do té doby, než Klient provede svoji identifikaci v souladu s výzvou společnosti GOPAY, je společnost GOPAY oprávněna postupovat dle těchto Smluvních podmínek.
 25. Klient může mít založen pouze jeden GoPay účet, pokud nebude výslovně dohodnuto jinak. Jestliže tyto Smluvní podmínky hovoří o GoPay účtu v jednotném čísle a Klient má založeno více GoPay účtů, rozumí se tím vždy všechny GoPay účty daného Klienta.
 26. GoPay účet může být veden souběžně ve více měnách (jež jsou akceptovány společností GOPAY) v závislosti na tom, v jaké měně Klient obdržel Elektronické peníze na svůj GoPay účet.
 27. Klient může navýšit zůstatek na svém GoPay účtu zpravidla tak, že převede či nechá převést peněžní prostředky na bankovní účet společnosti GOPAY za účelem jejich výměny za Elektronické peníze a připsání na příslušný GoPay účet.
 28. Peněžní prostředky svěřené k převodu ve prospěch společnosti GOPAY za účelem navýšení zůstatku na GoPay účtu, přecházejí jejich svěřením do dispozice společnosti GOPAY a tímto okamžikem se považují za přijaté společností GOPAY, pokud peněžní prostředky nebyly podle zákona přijaty již zadáním platebního příkazu k převodu peněžních prostředků.
 29. Klient může Elektronické peníze na svém GoPay účtu používat k platbám ve prospěch GoPay účtů jiných Klientů a rovněž může kdykoliv provést Zpětnou výměnu Elektronických peněz, které jsou jako disponibilní evidovány v jeho GoPay účtu.
 30. Klient bere na vědomí, že zpracování příkazu k provedení Zpětné výměny Elektronických peněz může trvat až 10 pracovních dnů od zadání příkazu k provedení Zpětné výměny Elektronických peněz.
 31. Disponibilní zůstatek Elektronických peněz na GoPay účtu je Klientovi kdykoliv k dispozici.
 32. Klient bere na vědomí, že zůstatek Elektronických peněz na GoPay účtu není úročen.
 33. Převáděné prostředky budou připsány na GoPay účet okamžitě, avšak společnost GOPAY si vyhrazuje právo tyto prostředky učinit pro Klienta disponibilní až v okamžiku, kdy tyto prostředky společnost GOPAY skutečně obdrží od poskytovatelů platebních metod. Prostředky připsané na GoPay účet však mohou být opět z GoPay účtu odepsány, jestliže převáděné prostředky společnost GOPAY neobdrží v obvyklé lhůtě. Jestliže se tak stane, společnost GOPAY sníží zůstatek na GoPay účtu Klienta o částku prostředků, které neobdržela. Jestliže však zůstatek na GoPay účtu Klienta nebude pro tento účel dostatečný, vyhrazuje si společnost GOPAY právo nárokovat u Klienta zaplacení těchto prostředků v odpovídající výši.
 34. V případě, kdy budou poukázány Elektronické peníze na GoPay účet, jenž byl Klientem zrušen, dojde k obnovení daného GoPay účtu, na který budou poukázané Elektronické peníze připsány. Společnost GOPAY má právo v takovém případě požadovat opětovné provedení aktivace GoPay účtu a rovněž provedení identifikace daného Klienta či předložení dalších identifikačních údajů nebo dokladů.​

  Používání platební brány GoPay

 35. Platební brána GoPay je dostupná každému Klientovi, její dostupnost však podléhá aktivaci, v rámci které společnost GOPAY posuzuje, zda Klient a jím provozovaná činnost splňují požadavky dle těchto Smluvních podmínek.
 36. Klient se zavazuje při prodeji zboží či poskytování služeb prostřednictvím Platební brány GoPay:
  1. nabízet a umožňovat svým smluvním partnerům úhradu plateb prostřednictvím Platební brány GoPay,
  2. nezneužít autorská práva společnosti GOPAY a jiná práva společnosti GOPAY k nehmotným statkům a zdržet se jakýchkoli zásahů do takových práv společnosti GOPAY,
  3. neprodleně po skončení smluvního vztahu se společností GOPAY provést odstranění softwarového vybavení Platebního systému GoPay ze svého systému a přestat používat označení GoPay stejně jako ostatní loga, obchodní značky a názvy, které používá v souvislosti se smluvním vztahem (zejména též loga, obchodní značky a názvy smluvních partnerů společnosti GOPAY, které užívá na základě souhlasu společnosti GOPAY a těchto smluvních partnerů),
  4. poskytnout společnosti GOPAY nebo smluvnímu partnerovi společnosti GOPAY včas potřebnou součinnost (zejména za účelem odhalování podezřelých obchodů) a umožnit společnosti GOPAY řádné a včasné splnění povinností vyplývajících z příslušných zákonů a případně též smluvních ujednání a poskytnout společnosti GOPAY za tím účelem veškerou potřebnou součinnost,
  5. vybavit svoji aplikaci integrovanou s Platebním systémem GoPay reklamačním řádem a informovat své zákazníky o podmínkách vyřizování reklamací, dále obchodními podmínkami prodeje, poskytování služeb a dodacími podmínkami včetně poštovného, balného a dodacích lhůt. Klient se zavazuje své zákazníky pravdivě informovat a předat jim zejména následující informace: podrobný popis nabízeného zboží a služeb včetně informace o jejich původu a informace o tom, odkud Klient zboží zasílá či poskytuje službu, dále údaj o měně, ve které jsou prováděny platební transakce, informace o způsobu zabezpečení veškerých údajů, které Klient získá od zákazníka, a úplné identifikační a kontaktní údaje odpovídající skutečnosti.
  6. průběžně aktualizovat svoje údaje, jako jsou adresa sídla, názvy webových stránek aplikací integrovaných s Platebním systémem GoPay, seznam služeb poskytovaných svým smluvním partnerům, číslo bankovního účtu Klienta určeného pro vyplácení transakcí přijatých společností GOPAY ve prospěch Klienta,
  7. informovat společnost GOPAY neprodleně o změně svých identifikačních údajů, a o veškerých změnách své vlastnické struktury, přičemž společnost GOPAY je oprávněna kontrolovat dodržování tohoto závazku Klientem a vyžadovat jeho součinnost,
  8. viditelně umístit loga označující akceptované platební metody dle vzoru poskytnutého společností GOPAY a zřetelně uvést informace, že přenos dat je zabezpečen protokolem SSL,
  9. nediskriminovat nebo neupřednostňovat některou platební metodu, jejíž využití nabízí Platební systém GoPay, nabízet všechny platební metody zcela rovnocenně a nestanovovat žádné finanční či jiné limity nebo omezení pro použití konkrétní platební metody,
  10. uchovávat doklady o dodání zboží nebo o poskytnutí služby smluvnímu partnerovi po dobu nejméně 10 let od provedení transakce, a tyto doklady neprodleně na vyžádání poskytnout společnosti GOPAY nebo smluvní bance společnosti GOPAY,
  11. vracet částky peněžních transakcí při odstoupení jeho smluvního partnera od smlouvy prostřednictvím Platebního systému GoPay, pokud nebude dohodnuto jinak. Klient není oprávněn provádět vracení částek platebních transakcí při odstoupení od smlouvy jeho zákazníkem v hotovosti.
 37. Klient nesmí používat Platební bránu GoPay v souvislosti s jinými účely a činnostmi, než uvedl při aktivaci Platební brány GoPay
 38. V případě, že Klient zajišťuje dodávku zboží na místo, označené jeho smluvním partnerem, odpovídá za ztrátu, úbytek poškození zásilky nebo za prodlení s dodáním zboží, až do doby doručení zboží na místo určení. Klient je povinen ke každé dodávce zboží vyžádat od přepravce doklad o dodání zboží svému smluvnímu partnerovi.
 39. Pokud je dodací lhůta zboží nebo služby delší než 30 dnů ode dne autorizace platební transakce, je Klient povinen prokazatelně svého zákazníka informovat o lhůtě pro doručení zboží nebo pro poskytnutí služby. Celková dodací lhůta však nesmí překročit 120 dnů ode dne autorizace platební transakce.
 40. Pokud nedojde k jiné dohodě, souhlasí Klient s prezentací Platebního systému GoPay formou GoPay standardizované dynamické ikony s aktivním odkazem na stránky www.gopay.com, přičemž tuto ikonu dodá společnost GOPAY a Klient ji umístí vhodným způsobem na úvodní stránku a na stránku volby platebních metod v prostředí jeho aplikace integrované s Platebním systémem GoPay.
 41. Klient bere na vědomí, že provádění a dokončení platební transakce se řídí též smluvními podmínkami poskytovatelů jednotlivých platebních metod, prostřednictvím kterých se platební transakce provádí.

  Bezpečnostní opatření

 42. Společnost GOPAY si vyhrazuje právo kdykoliv i bez udání důvodu vyzvat Klienta k provedení identifikace či požadovat předložení dalších identifikačních údajů nebo dokladů, a to zejména v případech stanovených českým zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů. Klient je povinen takové výzvě neprodleně vyhovět.
 43. Je přísně zakázáno používat GoPay účet v souvislosti s prodejem, přeprodejem či dodávkou věcí, s nimiž je obchodování právními předpisy zakázáno, nebo jejichž obchodování je považováno za rizikové či obecně nebezpečné, případně v souvislosti s poskytováním služeb či provozováním činností, které jsou právními předpisy zakázané nebo nedovolené, nebo které jsou považovány za rizikové či obecně nebezpečné. Jedná se zejména o obchodování s následujícími věcmi, resp. o poskytování následujících služeb či provozování následujících činností:
  1. drogy a náčiní k výrobě či distribuci drog,
  2. pornografické materiály,
  3. materiály, které podněcují nenávist, násilí či rasovou nesnášenlivost,
  4. střelné zbraně včetně střeliv a zbrojních díly,
  5. útočné zbraně a jejich díly,
  6. nedovolené loterijní hry či sázky,
  7. zboží, služby, data či jiné produkty (dále společně jen “produkty”) porušující autorská práva, ochranné známky či jiná práva k nehmotným statkům,
  8. odcizené produkty včetně digitálních a virtuálních produktů nebo produktů porušujících vlastnictví třetí osoby,
  9. produkty na zvláštní předpis a dále též produkty, jejichž obchodování či uvádění na trh podléhá dosažení určité věkové hranice,
  10. hazardní hry včetně gamblingu,
  11. projekty, programy a strategie založené na multi-level marketingu či podobných principech včetně pyramidového systému nebo jiné projekty pro rychlé zbohatnutí,
  12. neregistrované charitativní služby.
 44. Společnost GOPAY si vyhrazuje právo udělit ve zvlášť odůvodněných případech výjimku ze zakázaných či nedovolených činností za předpokladu, že vždy bude zajištěno dodržování příslušných národních i mezinárodních právních předpisů.
 45. GoPay účet nesmí být za žádných okolností používán za účelem zprostředkování plateb, pokud v jednotlivých případech společnost GOPAY nerozhodne jinak.
 46. Společnost GOPAY si vyhrazuje právo pro jednotlivé platební transakce stanovovat transakční a objemové limity.
 47. Skutečnost, že nějaká osoba přijímá platby prostřednictvím Platebního systému GoPay neznamená, že tato osoba dodává zboží či poskytuje služby v souladu s příslušnými právními předpisy a že její činnost je legální.
 48. Klient může používat platební prostředky v souvislosti s jeho GoPay účtem (jako např. bankovní účty, platební karty), pouze pokud je oprávněným majitelem či držitelem těchto platebních prostředků a tyto prostředky jsou vedeny na jeho jméno.
 49. V souladu s pravidly, které se vztahují na platební služby prováděné prostřednictvím platebních či kreditních karet, může společnost GOPAY požadovat u některých Klientů dle klasifikace MCC splnění některých zvláštních podmínek, a to ještě před započetím poskytování služby. Tyto zvláštní podmínky se mohou týkat zejména Klientů, kterými jsou on-line prodejci letenek nebo provozovatelé sázkových, slevových a výherních portálů.
 50. Klient bere na vědomí a souhlasí, že se na něj v případě podezření na podvodné aktivity mohou obracet smluvní partneři společnosti GOPAY (především banky) a jejich pracovníci a že v takovém případě je povinen s takovým smluvním partnerem společnosti GOPAY komunikovat, reagovat na jeho doporučení a dodržovat jeho pokyny, to vše v nezbytném rozsahu v rámci šetření podezření na podvodné aktivity.
 51. Klient prohlašuje a zaručuje, že není politicky exponovanou osobou ve smyslu § 4 odst. 5 českého zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, ani jinou osobou, která je vyloučena z možnosti držet Elektronické peníze a nakládat s nimi.

  Rezerva a minimální zůstatek

 52. Společnost GOPAY si vyhrazuje právo stanovit minimální zůstatek na GoPay účtu. Minimální zůstatek na GoPay účtu v takovém případě slouží k zajištění jakýchkoli pohledávek, které může mít společnost GOPAY za majitelem daného GoPay účtu, a znamená, že určitá část Elektronických peněz na GoPay účtu nemůže být použita k Platbě na GoPay účet či k jiným dispozicím včetně Zpětné výměny Elektronických peněz. Tím není dotčeno právo Klienta dle § 124a odst. 1 Zákona o platebním styku. Klient schvaluje výkon oprávnění dle tohoto bodu zadáním první platební transakce ve svém GoPay účtu po využití tohoto oprávnění ze strany společnosti GOPAY.
 53. Společnost GOPAY si vyhrazuje právo stanovit bezpečnostní rezervu. Bezpečnostní rezerva v takovém případě slouží k zajištění jakýchkoli pohledávek, které může mít jakákoliv třetí osoba za majitelem daného GoPay účtu, případně pohledávek společnosti GOPAY za Klientem na náhradu újmy, a znamená, že určitá část Elektronických peněz na GoPay účtu nemůže být použita k Platbě na GoPay účet či k jiným dispozicím včetně Zpětné výměny Elektronických peněz. Tím není dotčeno právo Klienta dle § 124a odst. 1 Zákona o platebním styku. Klient schvaluje výkon oprávnění dle tohoto bodu zadáním první platební transakce ve svém GoPay účtu po využití tohoto oprávnění ze strany společnosti GOPAY.
 54. Výše minimálního zůstatku na GoPay účtu nebo bezpečnostní rezervy může být stanovena společností GOPAY kdykoliv jejím výlučným rozhodnutím, a to konkrétní částkou, procentem z objemu Elektronických peněz připsaných na GoPay účet za určité předchozí období, případně kombinací obou uvedených způsobů. Společnost GOPAY vždy Klientovi oznámí stanovení minimálního zůstatku na jeho GoPay účtu a/nebo bezpečnostní rezervy stejně jako jejich jakoukoliv budoucí změnu či zrušení, pokud společnost GOPAY takové rozhodnutí přijme dle svého výlučného oprávnění.
 55. Společnost GOPAY si dále vyhrazuje právo požadovat po Klientovi provedení navýšení zůstatku Elektronických peněz na jeho GoPay účtu za účelem splnění požadavku společnosti GOPAY na stanovení minimálního zůstatku na GoPay účtu a/nebo bezpečnostní rezervy.
 56. Okamžikem zahájení insolvenčního řízení proti Klientovi je Klient povinen zaplatit společnosti GOPAY rizikový poplatek ve výši bezpečnostní rezervy, která se tímto použije na zaplacení tohoto rizikového poplatku. Klient se zavazuje o této skutečnosti společnost GOPAY neprodleně informovat. Společnost GOPAY je povinna vrátit Klientovi částku rovnající se bezpečnostní rezervě, jestliže insolvenční návrh bude shledán nedůvodným, nebo jestliže Klient splní veškeré své závazky vůči společnosti GOPAY a jestliže současně nebude existovat důvodné riziko, že vznikne budoucí závazek Klienta vůči společnosti GOPAY v souvislosti s jejich smluvním vztahem. Společnost GOPAY je povinna vrátit Klientovi částku rovnající se bezpečnostní rezervě, sníženou o nezaplacené závazky Klienta vůči společnosti GOPAY, jestliže nebude existovat důvodné riziko, že vznikne budoucí závazek Klienta vůči společnosti GOPAY v souvislosti s jejich smluvním vztahem.

  Omezení dostupnosti služeb

 57. Rozsah a dostupnost platebních metod pro navýšení zůstatku na GoPay účtu nejsou zaručeny, pokud není výslovně sjednáno jinak.
 58. Klient souhlasí s tím, že jemu a jeho případným smluvním partnerům bude znemožněno provádět platební transakce prostřednictvím určité platební metody okamžikem, kdy společnost GOPAY pozbude oprávnění poskytovat tuto platební metodu.
 59. Klient bere na vědomí, že poskytovatelé jednotlivých platebních služeb (zejména v případě platebních služeb poskytovaných prostřednictvím platebních či kreditních karet) mohou být oprávněni kdykoli požadovat ukončení poskytování služby u daného Klienta. Společnost GOPAY je v takovém případě povinna neprodleně poskytování služby těmto Klientům přerušit, přičemž Klient s tímto oprávněním společnosti GOPAY souhlasí a je s ním srozuměn bez nároku na jakékoliv náhrady či odškodnění.
 60. Klient souhlasí s oprávněním společnosti GOPAY v nezbytném rozsahu ukončit či přerušit poskytování služeb nebo zablokovat GoPay účet s okamžitou účinností v odůvodněných případech, zejména v případě, kdy se ke Klientovi vztahuje podezření z provádění podvodů v souvislosti s prováděním platebních transakcí nebo z neautorizovaného použití GoPay účtu, a to též dle pravidel a podmínek, které se vztahují na používání platební metody, jejímž prostřednictvím se platební transakce uskutečňuje. Společnost GOPAY klienta o zavedení těchto opatření a jejich důvodech informuje, pokud není stanoveno jinak. Odblokování GoPay účtu či obnovení služeb může být podmíněno provedením identifikace Klienta.
 61. V případě porušení pravidel dle těchto Smluvních podmínek, jiných podmínek, kterými se řídí používání GoPay účtů a provoz Platebního systému GoPay, či jiných smluvních podmínek, dále v případě podezření na nedovolené či protiprávní jednání a v případě, kdy je tak stanoveno právními předpisy či rozhodnutím nebo opatřením orgánů veřejné moci, má společnost GOPAY právo pozastavit Emisi Elektronických peněz, provádění plateb Elektronickými penězi a/nebo provádění Zpětné výměny Elektronických peněz na GoPay účtu daného Klienta. Jakmile odpadne důvod, pro který společnost GOPAY aplikovala některé z opatření dle předchozí věty (zpravidla provedením identifikace daného Klienta či dodáním vyžádaných dokladů či dokumentů), bude neprodleně obnovena plná možnost používání GoPay účtu daného Klienta.
 62. Nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto písemně jinak, je společnost GOPAY oprávněna přerušit či omezit poskytování služeb na nezbytně nutnou dobu při úpravách, údržbě či opravách Platebního systému GoPay, jehož dostupnost je podmínkou poskytování služeb. Společnost GOPAY je v takovém případě povinna předem informovat Klienta o důvodech a časovém rozsahu přerušení či omezení poskytování služeb. Smluvní strany se dohodly, že přerušení či omezení poskytování služeb za podmínek podle tohoto odstavce nebude považováno za porušení smluvních závazků a nebude mít vliv na jakékoliv další povinnosti smluvních stran.

  Zánik smluvního vztahu

 63. Společnost GOPAY je oprávněna Smlouvu kdykoliv vypovědět s tím, že smluvní vztah se ruší uplynutím výpovědní doby v délce 2 měsíců na základě výpovědi doručené Klientovi, pokud společnost GOPAY nestanoví ve výpovědi pozdější okamžik zrušení smluvního vztahu. Právo Klienta na vypořádání zůstatku Elektronických peněz na jeho GoPay účtu je vždy zaručeno.
 64. Společnost GOPAY si vyhrazuje právo odstoupit s okamžitou účinností od Smlouvy s Klientem, jestliže Klient poruší tyto Smluvní podmínky.
 65. Klient je oprávněn zrušit svůj GoPay účet bez udání důvodu a tím vypovědět Smlouvu, pokud má vyrovnány všechny závazky vůči společnosti GOPAY. Výpovědí Smlouvy Klientem se všechny závazky Klienta vůči společnosti GOPAY stávají automaticky splatnými. Jsou-li splněny podmínky pro podání výpovědi, ruší se smluvní vztah zadáním příkazu ke zrušení GoPay účtu v prostředí Platebního systému GoPay. Klient bere na vědomí, že jiné způsoby zrušení GoPay účtu nebudou akceptovány, pokud z příslušné právní úpravy nevyplývá výslovně jinak.
 66. Zadáním příkazu ke zrušení GoPay účtu dává Klient společnosti GOPAY pokyn k provedení Zpětné výměny Elektronických peněz v rozsahu zůstatku na GoPay účtu za následujících podmínek:
  1. disponibilní i minimální zůstatek GoPay účtu jsou zpětně vyměněny ihned,
  2. část zůstatku Elektronických peněz rovnající se součtu částek převáděných prostředků, které však ještě společnost GOPAY neobdržela a nejsou disponibilní, je zpětně vyměněna až v okamžiku, kdy společnost GOPAY tyto prostředky obdrží na svůj účet,
  3. v ostatních případech, kdy je určitá částka Elektronických peněz na GoPay účtu nedisponibilní na základě těchto Smluvních podmínek či na základě právního předpisu, dojde ke Zpětné výměně Elektronických peněz bezprostředně poté, kdy opadne důvod, pro který se taková částka stala nedisponibilní.
 67. V případě, že je Klient spotřebitelem (tj. fyzickou osobou, která při uzavírání a plnění Smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání), má právo odstoupit od Smlouvy bez uvedení důvodů a bez smluvní sankce ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy za předpokladu, že nedošlo ke splnění Smlouvy. Odstoupení Klienta musí být učiněno v souladu s podmínkami pro vzájemnou komunikaci stran stanovenými v těchto Smluvních podmínkách. Odstoupí-li Klient od Smlouvy, má povinnost společnosti GOPAY neprodleně uhradit částku za do té doby skutečně poskytnuté služby dle Sazebníku poplatků.

  Odpovědnosti a povinnosti společnosti GOPAY

 68. Společnost GOPAY neodpovídá Klientovi za škodu, pokud mu tato vznikla v důsledku ztráty hesla či jiných přístupových údajů k jeho GoPay účtu.
 69. Společnost GOPAY rovněž neodpovídá Klientovi za škodu, pokud mu tato vznikla v důsledku platby Elektronickými penězi učiněné omylem nebo platby vylákané na něm v podvodném či jiném nekalém úmyslu.
 70. Společnost GOPAY je povinna archivovat všechny podklady a doklady, dokumentující uskutečnění platební transakce, minimálně po dobu pěti roků od data uskutečnění transakce.    
 71. Společnost GOPAY je oprávněna provádět systémová, technologická, bezpečnostní a další kvalitativní vylepšení služeb Platebního systému GoPay, a to v souladu s vývojem technologie v dané oblasti za účelem zkvalitňování poskytovaných služeb.
 72. Klient bere na vědomí, že společnost GOPAY je povinna provést systémová, technologická, bezpečnostní či další kvalitativní vylepšení služeb Platebního systému GoPay, pokud bude k takovým vylepšením služby zavázána právními předpisy nebo pravidly vyplývajícími ze smluvních závazků s poskytovateli platebních metod (včetně služeb platebních či kreditních karet) nebo na základě povinnosti smluvně převzaté v souvislosti se zajišťováním služeb Platebního systému GoPay.
 73. V případě, kdy bude společnosti GOPAY oprávněnou osobou či oprávněným orgánem nařízeno, aby peněžní prostředky Klienta, oproti jejichž přijetí vydala Klientovi Elektronické peníze, převedla či poukázala za účelem splnění dluhu či jiné právní povinnosti Klienta (zejména v rámci exekučního či jiného obdobného řízení), považuje se doručení takového nařízení za žádost Klienta o provedení Zpětné výměny Elektronických peněz v rozsahu určeném tímto nařízením a pohledávka Klienta za společností GOPAY z tohoto důvodu se tím stává splatnou. Klient souhlasí, aby v takovém případě byly peněžní prostředky Klienta, oproti jejichž přijetí vydala společnost GOPAY Klientovi Elektronické peníze, převedeny či poukázány dle pokynu takové oprávněné osoby či oprávněného orgánu. Společnost GOPAY se převedením či poukázáním peněžních prostředků dle pokynu oprávněné osoby či oprávněného orgánu zprostí v rozsahu plnění takto vyplaceného své povinnosti vůči Klientovi.

  Odpovědnosti a povinnosti Klienta

 74. Klient ve svém vlastním zájmu jedná a GoPay účet používá tak, aby neohrozil bezpečnost svého GoPay účtu, jakož i GoPay účtů ostatních Klientů, zejména vždy dbá o zachování pravidel bezpečného chování v prostředí internetu a nikomu ani na požádání nesděluje přístupové údaje ke svému GoPay účtu.
 75. Pokud Klient zjistí, že došlo k prozrazení jeho hesla, či že hrozí reálné nebezpečí jeho prozrazení neoprávněné osobě, neprodleně tuto skutečnost oznámí společnosti GOPAY a současně změní své heslo.
 76. Klient neprodleně oznámí společnosti GOPAY jakoukoliv skutečnost, která zakládá podezření na protiprávní či jiné nedovolené jednání, nebo která zakládá podezření na nesprávné chování Platebního systému GoPay či jakoukoliv chybu v tomto systému.
 77. Klient nese odpovědnost za škodu utrpěnou v důsledku:
  1. Klientem chybně zadané a společností GOPAY podle tohoto zadání provedené platby,
  2. platby, zadané jinou osobou než Klientem, přihlášenou do GoPay účtu jako Klient.​​​Klient se této odpovědnosti zprostí, prokáže-li, že přístupové údaje k jeho GoPay účtu byly zpřístupněny neoprávněné osobě zaviněním společnosti GOPAY.
 78. Klient rovněž nese odpovědnost za škodu, která vznikla, přestože jí Klient mohl zabránit či předejít včasným provedením opatření k nápravě závadného či ohrožujícího stavu, zejména tím, že včas neučinil vůči společnosti GOPAY příslušná oznámení podle těchto Smluvních podmínek.
 79. Jestliže dojde ke změně osobních či identifikačních údajů Klienta, je tento povinen své osobní či identifikační údaje aktualizovat ve svém GoPay účtu. Společnost GOPAY neodpovídá za žádnou škodu případně způsobenou tím, že osobní či identifikační údaje Klienta nebyly včas či pravidelně aktualizovány. Klient spravuje údaje, jež o něm uchováváme, z prostředí svého GoPay účtu, pokud je do něj přihlášen.
 80. Jestliže na GoPay účtu Klienta nebude dostatečný zůstatek pro odepsání prostředků, které je společnost GOPAY povinna vrátit v důsledku zrušení či neprovedení platební transakce, nebo které mají být strženy z GoPay účtu na základě těchto Smluvních podmínek či z jiného oprávněného důvodu, je Klient povinen odpovídajícím způsobem navýšit zůstatek na svém GoPay účtu. Jestliže tak Klient i přes výzvu společnosti GOPAY neučiní, považuje se to za porušení těchto Smluvních podmínek. Společnost GOPAY je oprávněna vyzvat Klienta ke splnění této povinnosti a případně učinit jakákoliv opatření k vymáhání splnění této povinnosti včetně pověření inkasní agentury či právního zástupce k uplatnění příslušné pohledávky u soudu. Společnost GOPAY je současně oprávněna požadovat po Klientovi náhradu nákladů, které jí v souvislosti s nesplněním uvedené povinnosti Klienta prokazatelně vznikly.
 81. Pokud Klient využívá aplikační programové rozhraní Platebního systému GoPay, je povinen se řídit technickými pravidly a pokyny společnosti GOPAY a dodržovat je včetně jejich průběžných změn, které může společnost GOPAY čas od času provést.

  Reklamace

 82. Klient je oprávněn reklamovat u společnosti GOPAY chybně provedené platby Elektronickými penězi či mimořádné události, k nimž došlo v souvislosti s Platebním systémem GoPay, a to ve lhůtě do 3 měsíců od události, která je předmětem reklamace.
 83. Klient provede reklamaci tak, že zašle příslušné oznámení v prostředí Platebního systému GoPay či na kontaktní e-mailovou adresu společnosti GOPAY nebo jej učiní telefonicky.
 84. Společnost GOPAY po obdržení reklamace provede šetření za účelem zjištění její oprávněnosti. Společnost GOPAY je povinna do 30 dnů po obdržení této reklamace sdělit Klientovi výsledky svého šetření a stanovisko k reklamaci.
 85. V případě oprávněné reklamace je společnost GOPAY povinna přijmout a provést nápravná opatření.
 86. Společnost GOPAY je oprávněna učinit nedisponibilní částku platební transakce, která je předmětem reklamace ze strany plátce, Klientovi na dobu do vyřízení této reklamace. Společnost GOPAY je oprávněna použít tuto částku na úhradu případných závazků společnosti GOPAY vůči bance, jestliže dle smluvních podmínek poskytovatelů jednotlivých platebních metod, prostřednictvím kterých se platební transakce provádí, je společnost GOPAY povinna částku, která je předmětem reklamace, vrátit. V případě reklamace platební transakce je Klient povinen na žádost společnosti GOPAY poskytnout do pěti pracovních dnů veškeré relevantní informace a podklady, zejména pak elektronické, případně jiné záznamy o uskutečněné komunikaci, týkající se takové transakce, a včetně případného vyjádření Klienta k průběhu takové platební transakce.
 87. Klientovi nenáleží úroky z částky chybně provedené platby Elektronickými penězi.

  Náhrada nákladů společnosti GOPAY

 88. Klient bere na vědomí a souhlasí, že služby nabízené v rámci Platebního systému GoPay včetně nakládání s Elektronickými penězi mohou podléhat poplatkům dle Sazebníku poplatků.
 89. Společnost GOPAY vydává Sazebník poplatků za účelem úpravy náhrady nákladů a poplatků spojených s provozováním Platebního systému GoPay. Společnost GOPAY je oprávněna jednostranně měnit Sazebník poplatků, přičemž Klient s tímto oprávněním společnosti GOPAY souhlasí. Změna Sazebníku poplatků se řídí stejnými pravidly jako změna těchto Smluvních podmínek.
 90. Sazebník poplatků v aktuálně platném znění je uveřejněn na webových stránkách www.gopay.com.
 91. Odsouhlasením těchto Smluvních podmínek dává Klient společnosti GOPAY pokyn, aby si náhrady a poplatky podle Sazebníku poplatků strhla z GoPay účtu Klienta.  Pokud zůstatek na GoPay účtu nebude dostatečný pro srážku náhrady či poplatku podle Sazebníku poplatků, je Klient povinen tuto náhradu či poplatek uhradit na základě výzvy společnosti GOPAY.
 92. Zpětná výměna Elektronických peněz může být zpoplatněna pouze tehdy, jestliže Klient požádá o zpětnou výměnu přede dnem zániku právního vztahu ze Smlouvy nebo více než 1 rok po tomto dni.
 93. Případná individuální dohoda má přednost před obecnou úpravou v Sazebníku poplatků.
 94. V případě zavedení nové platební metody, která není uvedena v aktuálně účinném Sazebníku poplatků, dává Klient souhlas s poplatky za Emisi Elektronických peněz prostřednictvím této platební metody tím, že platební metodu poprvé použije za předpokladu, že byl s těmito poplatky předem seznámen.
 95. V případě platby prováděné prostřednictvím Platební brány GoPay hradí poplatek za přijetí Elektronických peněz Klient, který je konečným příjemcem poukázané částky.
 96. Společnost GOPAY je oprávněna v případě, kdy Klient bez předchozího souhlasu společnosti GOPAY změní svůj předmět činnosti a/nebo nabízený sortiment, bez dalšího aplikovat na takového Klienta poplatky, které se běžně aplikují na daný předmět činnosti a/nebo nabízený sortiment. Společnost GoPay je oprávněna Klientovi zpětně doúčtovat rozdíl mezi původně aplikovanými poplatky a poplatky nově uplatněnými za celé období, po které Klient provozoval předmětnou činnost a/nebo nabízel daný sortiment, aniž by si k tomu vyžádal předchozí souhlas společnosti GOPAY. Klient je povinen takto doúčtovaný rozdíl v poplatcích společnosti GOPAY uhradit.
 97. Společnost GOPAY si vyhrazuje právo poskytnout slevu z poplatků uvedených v Sazebníku poplatků. Sleva je účinná okamžikem stanoveným v oznámení o poskytnutí slevy.

  Vzájemná komunikace

 98. Klient a společnost GOPAY sjednávají, že jejich vzájemná komunikace bude primárně probíhat v českém jazyce s tím, že Klient je však oprávněn vést komunikaci se společností GOPAY vedle toho též v jazyce anglickém. Strany se mohou následně dohodnout, že komunikace může probíhat i v jiném jazyce.
 99. Klient a společnost GOPAY sjednávají, že oznámení a korespondenci související s touto Smlouvou si budou vzájemně zasílat elektronickou poštou na své kontaktní e-mailové adresy, přičemž obě strany tento způsob komunikace považují za vyhovující, spolehlivý a účelný. Pouze v případě, kdy donucující právní předpisy vyžadují doručení oznámení či jiné písemnosti poštou nebo jiným obdobným způsobem, budou Klient a společnost GOPAY mezi sebou komunikovat tímto způsobem.
 100. Kontaktní e-mailovou adresou Klienta je jeho primární e-mailová adresa evidovaná v Platebním systému GoPay. Klient je odpovědný za to, že jeho primární e-mailová adresa bude po celou dobu trvání smluvního vztahu funkční a bude možno na ni zasílat elektronickou poštu. Kontaktní e-mailovou adresou společnosti GOPAY je e-mailová adresa uveřejněná na webových stránkách www.gopay.com, pokud společnost GOPAY neoznačí v konkrétním případě jinou kontaktní e-mailovou adresu. Společnost GOPAY nenese žádnou odpovědnost v případech, kdy Klient neudržuje svoji primární e-mailovou adresu funkční nebo kdy si pravidelně nekontroluje přijaté e-mailové zprávy a včas na ně neodpovídá či jinak nereaguje.
 101. Společnost GOPAY si vyhrazuje právo zasílat Klientovi oznámení, která mají provozní či propagační charakter, formou interní komunikace v Platebním systému GoPay či elektronickou poštou a současně si vyhrazuje právo požadovat, aby Klient komunikoval se společností GOPAY v těchto věcech stejnou formou.
 102. Klient souhlasí se zasíláním informačních zpráv o stavu jeho GoPay účtu, o pohybech na jeho GoPay účtu, jakož i o novinkách v Platebním systému GoPay. Klient má možnost zrušit zasílání takových zpráv změnou nastavení svého GoPay účtu.
 103. V případě, že právní předpis ukládá společnosti GOPAY povinnost poskytnout určitou informaci na trvalém nosiči dat, společnost GOPAY splní tuto povinnost tím, že tato informace bude trvale zveřejněna na webových stránkách společnosti GOPAY, nebo bude zaslána Klientovi elektronickou poštou ve formátu .pdf na kontaktní e-mailovou adresu.

  Mlčenlivost

 104. Klient se zavazuje nepředat a nezpřístupnit bez svolení společnosti GOPAY nebo bez zákonného podkladu třetím osobám informace o sjednaných obchodních a smluvních podmínkách, jakož ani jiné informace týkající se obchodních aktivit, obchodních či technologických postupů a know-how společnosti GOPAY, pokud je Klient v souvislosti s plněním smluvních závazků získá, a to zejména též o procesu integrace a mechanizmech zabezpečení Platebního systému GoPay nebo jeho definovaných částí.
 105. Klient se dále zavazuje zabránit zpřístupnění softwarového vybavení Platebního systému GoPay třetím osobám.
 106. Povinnosti Klienta stanovené v tomto článku trvají i po ukončení smluvního vztahu se společností GOPAY.
 107. Společnost GOPAY se zavazuje nepředat a nezpřístupnit bez svolení Klienta nebo bez zákonného podkladu třetím osobám informace o sjednaných obchodních a smluvních podmínkách, jakož ani jiné informace týkající se obchodních aktivit Klienta, pokud je společnost GOPAY v souvislosti s plněním smluvních závazků získá. Společnost GOPAY je však oprávněna předat tyto informace a další údaje a materiály získané od Klienta třetí osobě, pokud k tomu bude společnost GOPAY zavázána smlouvou uzavřenou s provozovatelem některé z platebních metod a pokud tato třetí osoba bude rovněž zavázaná k povinnosti mlčenlivosti podle smlouvy uzavřené se společností GOPAY. Povinnost společnosti GOPAY dle tohoto ustanovení trvá i po ukončení smluvního vztahu s Klientem.

  Změny Smluvních podmínek

 108. Společnost GOPAY je oprávněna jednostranně měnit tyto Smluvní podmínky podle pravidel a podmínek stanovených v tomto článku. Klient s tímto oprávněním společnosti GOPAY souhlasí.
 109. Změní-li společnost GOPAY Smluvní podmínky, je povinna o této změně vyrozumět s předstihem nejméně dvou měsíců Klienta formou e-mailové zprávy, jenž bude obsahovat odkaz na nové Smluvní podmínky, odkud si je může Klient vytisknout či uložit v elektronické podobě.
 110. V případě, že Klient není drobným podnikatelem nebo spotřebitelem, zkracuje se lhůta pro vyrozumění o změně Smluvních podmínek a rovněž pro změnu Sazebníku poplatků na čtrnáct dnů.
 111. Klient má právo Smlouvu přede dnem, kdy má změna Smluvních podmínek nabýt účinnosti, bezúplatně a s okamžitou účinností vypovědět. Pokud Klient v uvedené lhůtě Smlouvu nevypoví, má se zato, že souhlasí s tím, aby se Smlouva řídila těmito novými Smluvními podmínkami ode dne jejich účinnosti.
 112. Důvodem pro změnu Smluvních podmínek může být jedna nebo více z níže uvedených okolností:
  1. dojde ke změně obecně závazných právních předpisů, ukládajících taková práva či povinnosti společnosti GOPAY nebo Klientovi, které jsou v rozporu s těmito Smluvními podmínkami nebo je nutné tato práva či povinnosti učinit součástí těchto Smluvních podmínek. Za takové změny obecně závazných právních předpisů se považuje zejména též změna legislativy v oblasti opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti,
  2. změnu Smluvních podmínek si vyžádá nutnost zlepšení technické úrovně Platebního systému GoPay včetně zlepšení jeho zabezpečení před jeho zneužitím, zvýšení uživatelského komfortu nebo nutnost odstranění závad a nedostatků v Platebním systému GoPay,
  3. změnu Smluvních podmínek si vyžádá nutnost ochrany přístupového hesla Klienta a jiných kódů či informací Klienta v Platebním systému GoPay,
  4. výskyt či rozšíření nového rizika pro provoz Platebního systému GoPay či pro používání elektronických platebních prostředků (např. nové formy finanční či počítačové kriminality),
  5. významná změna na trhu finančních služeb nebo v oblasti vydávání či užívání elektronických peněz.
 113. Smluvní podmínky jsou vydány v elektronické podobě a jsou přístupné na webových stránkách www.gopay.com.​

  Závěrečná ustanovení

 114. Smlouva se uzavírá v jazykové verzi, kterou si Klient zvolil v prostředí Platebního systému GoPay, přičemž Klientovi je vždy k dispozici též česká jazyková verze Smlouvy. V případě rozporu mezi českou jazykovou verzí Smlouvy a jinou jazykovou verzí Smlouvy má vždy přednost česká jazyková verze. Smlouva je společností GOPAY po uzavření archivována. Klient má během trvání Smlouvy právo získat od společnosti GOPAY obsah Smlouvy a další informace dle § 81 až § 85 Zákona o platebním styku.
 115. Smlouva se řídí českým právním řádem a v odůvodněných případech též podle úpravy smlouvy o finančních službách ve smyslu ust. § 1841 a souvisejících českého zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (pokud jde o spotřebitele), případně právními předpisy, které tato ustanovení v občanském zákoníku posléze nahradí, podle Zákona o platebním styku a s přihlédnutím k právní úpravě o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti v platném znění. V případě rozporu mezi ustanoveními této Smlouvy a donucujícími ustanoveními právních předpisů mají přednost donucující ustanovení právních předpisů.
 116. V závislosti na identifikaci považuje společnost GOPAY Klienta za občana České republiky. Místem plnění podle Smlouvy je sídlo společnosti GOPAY v České republice, smluvní vztah se řídí místem plnění. Služby podle Smlouvy a těchto Smluvních podmínek jsou poskytovány v České republice, kde je rovněž zřízen, evidován a provozován GoPay účet Klienta.
 117. Klient není oprávněn převést či postoupit jakákoliv práva či pohledávky dle Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu společnosti GOPAY.
 118. Na Klienta, který provozuje na základě příslušného oprávnění podnikatelskou činnost v prostředí internetu za účelem prodeje zboží nebo poskytování služeb a který používá GoPay účet v souvislosti s touto svojí činností, se nepoužijí ustanovení právních předpisů či těchto Smluvních podmínek na ochranu spotřebitele. Jestliže Klient používá GoPay účet v souvislosti s podnikatelskou činností, je povinen doložit do jednoho týdne, že je drobným podnikatelem ve smyslu Zákona o platebním styku. Pokud tak v uvedené lhůtě neučiní, platí, že takový Klient drobným podnikatelem není.
 119. V případě rozporů mezi těmito Smluvními podmínkami a dalšími pravidly, které upravují používání GoPay účtů a provoz Platebního systému GoPay, má přednost úprava obsažená ve Smluvních podmínkách, pokud není výslovně uvedeno jinak.
 120. Klient bere na vědomí a souhlasí, že předpisy vydané karetními asociacemi nebo smluvním partnerem společnosti GOPAY, kterým je banka, mají přednost před smluvními ujednáními mezi společností GOPAY a Klientem. Klient se zavazuje dodržovat předpisy karetních asociací. Toto ustanovení se vztahuje toliko na provádění platebních transakcí prostřednictvím platebních či debetních karet.
 121. Klient dává společnosti GOPAY svůj souhlas k tomu, aby společnost GOPAY svá práva a povinnosti dle Smlouvy převedla bez dalšího na jinou osobu, přičemž společnost GOPAY je povinna o takovém převodu Klienta neprodleně informovat.
 122. Se spory, které případně vzniknou mezi společností GOPAY a Klientem při vydávání a užívání Elektronických peněz podle Smlouvy, se může Klient též obrátit na Finančního arbitra České republiky (český zákon č. 229/2002 Sb. v platném znění), se sídlem na adrese Washingtonova 25, Praha 1. Právo Klienta obrátit se na soud tím není dotčeno, přičemž spory ze Smlouvy se projednávají a rozhodují před soudy v České republice, pokud donucujícími právními předpisy není vyžadováno jinak. Spory mezi Klientem a společností GOPAY mohou být též řešeny prostřednictvím mediace dle českého zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci.
 123. Orgánem dohledu nad činností společnosti GOPAY je Česká národní banka, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, Česká republika. Klient má právo se na tento orgán dohledu obrátit se stížností.
 124. Důkazem o obsahu Smlouvy jsou údaje zadané Klientem v souvislosti se založením GoPay účtu a jejich záznam uložený v Platebním systému GoPay.
 125. Klient bude respektovat práva společnosti GOPAY k registrovaným ochranným známkám i dalším předmětům ochrany dle práva k nehmotným statkům včetně práva autorského a zdrží se jakýchkoli zásahů do těchto práv. Platební systém GoPay je obchodním označením společnosti GOPAY, které je chráněné podle příslušných právních předpisů.
 126. Klient uzavřením Smlouvy potvrzuje, že mu byly před uzavřením Smlouvy poskytnuty veškeré potřebné předsmluvní informace důležité pro jeho rozhodnutí uzavřít Smlouvu se společností GOPAY, že se s těmito Smluvními podmínkami s dostatečným předstihem před uzavřením Smlouvy seznámil, že veškerý obsah těchto Smluvních podmínek považuje za určitý a srozumitelný, a že jsou mu jeho jednotlivá práva a povinnosti plynoucí ze smluvního vztahu se společností GOPAY zcela zřejmá.
 127. Klient, který provedl svoji registraci v Platebním systému GoPay v období před nabytím účinnosti těchto Smluvních podmínek, souhlasí s tím, aby Smlouva vznikla a práva a povinnosti stran ze Smlouvy se řídila Smluvní podmínkami účinnými ke dni uzavření Smlouvy s tím, že dnem nabytí účinnosti nových Smluvní podmínek se Smlouva řídí těmito novými Smluvními podmínkami.
 128. Smluvní podmínky nabývají účinnosti dnem 10. 3. 2014.

Pomohl Vám tento článek?:

Nenašli jste, co hledáte?

Kontaktujte pracovníka podpory