Podmínky akce Aktivace GoPay Financing

Definice pojmů
 

 1. Společností GOPAY se rozumí obchodní společnost GOPAY s. r. o., se sídlem Planá 67, 370 01 České Budějovice, IČ: 260 467 68, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 11030. Stejný význam mají též pojmy jako “my”, “nás”, “náš”, “naše” apod., které se používají v těchto Smluvních podmínkách. Společnost GOPAY je institucí elektronických peněz, která vydává elektronické peníze ve smyslu § 4 Zákona o platebním styku a provozuje Platební systém GoPay.
 2. Společností Lemonero se rozumí obchodní společnost Lemonero s.r.o., se sídlem Hladnovská 1255/23, 710 00 Ostrava, IČ: 087 958 60, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 80889 (dále jen „Zprostředkovatel“)..
 3. Akcí se rozumí marketingová akce vyhlášená podle těchto Podmínek.
 4. Podmínkami se se nazývá účastník Akce, který ve vymezeném období dle odst. 3.1. těchto Podmínek poskytne Zprostředkovateli souhlas se zpracováním nabídky na uzavření smlouvy o poskytnutí podnikatelského úvěru (dále jen „Souhlas“) a který zároveň splňuje pravidla Akce dle kap. 2 těchto Podmínek.

   

Obecné informace

 1. Akce se může zúčastnit každá osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) nebo právnická osoba se sídlem v České Republice nebo Slovenské Republice, která:
  1. má uzavřenou se Společností GOPAY smlouvu formou podpisu Registračního formuláře Klienta v platebním systému GoPay, a  
  2. nemá v době Akce uzavřenou se Zprostředkovatelem žádnou smlouvu a případnou smlouvu o podnikatelském úvěru bude uzavírat se Zprostředkovatelem poprvé.
 2. Souhlas musí být udělen minimálně na dobu trvání Akce plus 30ti dnů po ukončení Akce (dále jen „Rozhodná doba“).

   

Pravidla akce

 1. Akce probíhá v období od 30. 4. 2024 0:00 hod. do 31. 7. 2024 23:59 hod., nedojde-li k jejímu dřívějšímu ukončení ze strany Společnosti GOPAY.
 2. Po uplynutí Rozhodné doby bude Společností GOPAY vylosováno 100 náhodně vylosovaných Klientů, kterým připadne odměna za účast v Akci (dále jen „Odměna“).
 3. Odměna spočívá v přiznání příspěvku ve výši 500 Kč nebo 20 EUR, a to podle měny příslušného obchodního účtu GoPay.
 4. Výplata Odměny bude provedena převodem na bankovní účet uvedený v obchodním účtu GoPay Klienta.
 5. Výplata Odměny bude provedena do 15 dnů po vzniku nároku.

   

Závěrečná ustanovení
 

 1. Otázky neupravené těmito Podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními Podmínek používání GoPay účtu nebo Podmínek používání Platební brány GoPay.
 2. Pokud bude kdykoliv během Akce nebo i po jejím ukončení zjištěno, že Klient uvedením neúplných nebo nesprávných informací nesplňoval zcela nebo jen částečně podmínky Akce, má Společnost GOPAY právo od této Akce okamžitě odstoupit.
 3. Tyto Podmínky jsou dostupné online během trvání Akce a dále 60 dní ode dne jejího ukončení. Vyhrazujeme si právo kdykoliv jednostranně tyto Podmínky změnit, a takové rozhodnutí zveřejnit stejným způsobem, jakým došlo k původnímu zveřejnění Podmínek. Každé takové rozhodnutí je účinné dnem (koncem toho dne), ve kterém dojde k jeho zveřejnění.
 4. Ukončením Akce nejsou dotčena práva a povinnosti Společnosti GOPAY a Klientů, která dle své povahy mají přetrvat i po ukončení Akce.
 5. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 30. 4. 2024.

   

Pomohl Vám tento článek?:

Nenašli jste, co hledáte?

Kontaktujte pracovníka podpory