A Gopay fizetési kapu használatának feltételei - Hatályosság kezdete: 2024.08.25.

Hatályosság kezdete: 2024.08.25.

Preambulum

 1. A GoPay fizetési kapu ezen felhasználási feltételei a GoPay számla Szerződéses feltételeiből következnek, és mindkét fél egyéb szerződéses kötelezettségeivel bővítik, amelyek a fizetési kapu használatából erednek.

Fogalmak meghatározása

 1. GoPay fizetési kapu (PB) alatt a fizetési tranzakciók végrehajtására szolgáló applikáció értendő, Elektronikus pénzek kiadására vagy Elektronikus pénzzel való fizetésre, amely az egyes fizetési módokat egyesíti és megkönnyíti a pénz átvezetését a GoPay fizetési rendszerbe.
 2. PB feltételek alatt a GoPay fizetési kapu használatának jelen feltételeit kell érteni. A PB feltételeket a GOPAY társaság adja ki.
 3. Díjtáblázat alatt az általunk kiadott, a GoPay fizetési kapu üzemeltetésével kapcsolatos költségtáblázatot és díjszabást kell érteni.
 4. Szerződéses feltételek alatt azokat a feltételeket kell érteni, amelyek a mi és Ön, mint Elektronikus pénz birtokosa között, az Elektronikus pénz kiadásáról és használatáról szóló Szerződés létrejöttét és megszűnését, valamint a szerződő felek kötelezettségeit szabályozzák. A Szerződéses feltételeket a GOPAY társaság adja ki.
 5. A Külső Szolgáltató olyan fizetési vagy pénzügyi szolgáltatások nyújtóját jelenti (pl. halasztott fizetések szolgáltatója, három részletben történő fizetések szolgáltatója, részletfizetések szolgáltatója, PSD2 fizetések vagy banki átutalással történő fizetések szolgáltatója), amelynek szolgáltatásait a Szolgáltató a GoPay Fizetési Kapu környezetében elérhetővé teszi a Fizető számára.
 6. A jelen PB szabályokban alkalmazott nagy kezdőbetűvel írt fogalmak értelmezése vagy a jelen PB szabályokban, PB feltételekben vagy a Szerződéses feltételekben van meghatározva.

A Feltételek hatásköre

 1. A PB feltételek meghatározzák azokat a GoPay fizetési kapu GoPay Ügyfelek funkcionalitásának használatára vonatkozó szabályokat, akik a GoPay fizetési kaput áruk vagy szolgáltatások nyújtása céljából használják, ideértve az internetes tartalmat és a számítógépes vagy mobil alkalmazásokat is.
 2. A PB Feltételei kiegészítik a Szerződési Feltételeket, amelyek meghatározzák a GoPay számla megnyitásának, használatának és törlésének szabályait.

A GoPay fizetési kapu megalapítása

 1. A GoPay fizetési kapu, mint a GoPay fizetési rendszer további funkcionalitásának használatára abban pillanatban keletkezik jogosultsága, amikor visszaigazolja, hogy a PB szabályokkal egyetért, és mi jóváhagyjuk, hogy a GoPay fizetési kaput használhatja.
 2. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a GoPay fizetési kapu elérhetősége annak aktiválási folyamatának függvénye, amelyben felmérjük, hogy Ön és az Ön által végzett tevékenység megfelel-e a PB Feltételeinek és a Szerződéses Feltételeknek. Fenntartjuk a jogot, hogy olyan esetekben, amikor úgy gondoljuk, hogy a Biztonsági Szabályokat, a PB feltételeket vagy a Szerződési Feltételeket sértik, ne működjünk együtt.
 3. Az Ön és köztünk fennálló szerződéses viszonyokat a jelen PB feltételeken kívül PB díj ütemezése is szabályozza, miközben Ön köteles ezeket a díjakat megfizetni. A PB feltételek jóváhagyásával a PB díjtáblázatát is jóváhagyja.
 4. Tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha tevékenységét a Szerződési Feltételek szerint kockázatosnak ítélik meg, jogosultak vagyunk egyedi díjfeltételeket, ill. egyéb biztonsági paraméterek alkalmazni.
 5. Az éles működés megkezdése előtt köteles megfelelően áruk vagy szolgáltatások kínálására és eladására szolgáló alkalmazás és a GoPay fizetési kapu integrációját útmutatásaink, irányelveink és ajánlásaink szerint letesztelni.
 6. Ön köteles az önálló integrációt végrehajtani minden olyan portálon, amelyen működtetni kívánja a GoPay fizetési kaput. Kifejezetten tilos az egyik portál integrációs adatait más portálok üzembe helyezésére felhasználni.

A GoPay fizetési kapu használata

 1. Áruk értékesítésekor vagy szolgáltatások nyújtásakor a GoPay fizetési kapu használatával Ön kötelezi magát:
  1. szerződéses partnereinek felajánlani és lehetővé tenni, hogy a GoPay fizetési kapun keresztül fizessenek,
  2. nem fog visszaélni az immateriális javakkal kapcsolatos szerzői jogainkkal és egyéb jogainkkal, és tartózkodni fog az ilyen jogokba történő beavatkozástól,
  3. közvetlenül a velünk fennálló szerződéses viszony megszűnése után a GoPay fizetési kapu szoftvert a rendszeréből eltávolítja, és nem fogja használni a GoPay megjelölés, valamint egyéb logókat, védjegyeket és megnevezéseket, amelyeket a szerződéses viszony kapcsán használ (különösen szerződéses partnereink logói, védjegyei és megnevezései, amelyeket Ön a beleegyezésünk és a szerződéses partnereink beleegyezése alapján használ),
  4. kérésre számunkra vagy szerződéses partnerünk számára, esetleg állami hatóságoknak és intézményeknek minden szükséges együttműködést biztosít az ügyfelek vagy tranzakciók elemzéséhez, és ezáltal lehetővé teszi az alkalmazandó törvényekből és adott esetben szerződéses megállapodásokból eredő kötelezettségek megfelelő és időben történő teljesítését,
  5. a GoPay fizetési kapuba integrált alkalmazásához a vonatkozó jogszabályok, különösen a fogyasztóvédelemről szóló 634/1992. Sb. sz. törvény, valamint a bankok és a kártya egyesületek követelményeivel megkövetelt összes előírást és a Súgóban felsorolt ​​információkkal biztosítja, ahogy az ebben a szegmensben általában megszokott,
  6. amennyiben ismétlődő kifizetéseket kínál ügyfeleinek, köteles ügyfeleinek megadni a Súgóban felsorolt ​​információkat
  7. azonnal értesíteni minket, és folyamatosan frissíteni az e-boltban található azonosító adatait, valamint a GoPay fizetési kapuba integrált alkalmazások weboldalainak nevét, a szerződéses partnereinek nyújtott szolgáltatások listáját, a tranzakciók kifizetésére szánt bankszámlaszámát, amit az Ön számára elfogadtuk,
  8. látható helyen elhelyezni az elfogadható fizetési módokat jelölő logókat, az általunk rendelkezésre bocsátott minta szerint és jól láthatóan feltüntetni az információt, hogy az adat átvitelt SSL/TLS protokoll bebiztosítja,
  9. nem szabad hátrányosan megkülönböztetni vagy előnyben részesíteni a GoPay fizetési kapu által kínált fizetési módokat, minden fizetési módot teljesen egyenrangúan kell kínálni és nem szabad pénzügyi vagy egyéb határokat vagy korlátozásokat szabni egyetlen fizetési mód használatával kapcsolatban sem, valamint nem hárítható át valamely fizetési mód használatához kapcsolódó díj az ügyfelekre,
  10. az áru leszállításával szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos bizonylatokat a tranzakció megvalósulásától számított legalább 10 évig megőrizni, és ezeket a bizonylatokat kérésre, nekünk vagy szerződéses bankunknak rendelkezésre bocsátani. A bizonylatoknak elégséges információt kell tartalmazniuk annak bizonyítása érdekében, hogy az adott szolgáltatást vagy árut a fizetési kártya tulajdonosa megrendelte és hogy a fizetési kártya tulajdonosának a szolgáltatás vagy áru a megegyezett módon volt nyújtva és leszállítva,
  11. a szerződéses partnernek a GoPay fizetési kapun keresztül való elállása estében a pénzügyi tranzakciók összegének visszafizetése, hacsak másképpen nem állapodnak meg. Nem jogosult ügyfelének a Szerződéstől való elállása esetében a fizetési tranzakciók összegét készpénzben adni vissza,
  12. ön köteles minden szükséges együttműködést biztosítani a Külső Szolgáltatóval, különösen a vevői követelések behajtásakor, különösen a leszállított áru vagy szolgáltatás számlájának és a szállítási információk (nyomkövetési szám, szállítási jegyzőkönyv stb.) biztosításával.
 2. Áruk értékesítésekor vagy szolgáltatások nyújtásakor a GoPay fizetési kapu használatával Ön kötelezi magát, hogy a fizetési tranzakciókkal kapcsolatban a következő tevékenységektől tartózkodni fog:
  1. lehetővé tenni egy megrendelés ellenértékének több fizetéssel történő kifizetését,
  2. olyan tranzakcióért fizetni vagy fizetést átvenni, amely nem az ügyfél és a kártya tulajdonosa közötti, az áru eladására vagy bérlésére vagy szolgáltatás nyújtására irányuló szerződéses viszonyból ered,
  3. fizetési kártyát használni vagy elfogadni jogi szolgáltatások vagy az alábbiakkal kapcsolatban felmerülő költségek esetében: (i) közlekedési bűncselekmények és szabálysértések kivételével bármilyen bűncselekmény védelme; (ii) bármilyen otthoni jogi esetek, amikor a szolgáltatások vagy költségek olyan személyre vonatkoznak, aki nincs a fizetési kártyán feltüntetve; (iii) bármilyen, a fizetési kártya birtokosának hitelezőit befolyásoló csőd-, fizetésképtelenségi, békéltetési vagy hasonló eljárások, beleértve a felszámolási eljárásokat és fizetésképtelenségi eseteket is,
  4. az Ügyfél javára hitel vagy kölcsönzés megszerzése érdekében fizetési tranzakció végrehajtása az Ügyfél fizetési kártyájának, vagy olyan kártya felhasználásával, amelyhez az Ügyfél hozzáfér,
  5. a korábban már lekönyvelt tranzakciót újra végrehajtani, a kártya birtokosának esetleges beleegyezésétől függetlenül,
  6. a fizetési tranzakciót bármilyen adóval terhelni, ha az alkalmazandó törvényes előírások ezt kimondottan megkövetelik. Az adót, amennyiben érvényesítve van, be kell számítani a fizetési tranzakció teljes összegébe, nem vételezhető be elkülönítve,
  7. pénzeszközöket utazási csekk formájában kifizetni, amennyiben egyetlen cél a fizetési kártya birtokosa számára lehetővé tenni az Ügyféltől készpénzért vásárolni árut vagy szolgáltatás,
  8. pénzeszközöket készpénzben kifizetni,
  9. fizetési kártyát részletfizetés vagy fennálló tartozás refinanszírozása céljából fogadni el,
  10. készpénzzel kifizetett áru vagy szolgáltatás ellenértékenként kölcsönt nyújtani,
  11. a fizetési kártyával vásárlást megvalósító fizetési kártya birtokosának bármilyen összeget készpénzben kifizetni, Minden pénzvisszafizetést arra a számlára történik, amelyhez a vásárláshoz felhasznált fizetési kártya ki volt adva,
  12. fizetési kártyát harmadik felek értékesítései céljára elfogadni.
 3. A GoPay fizetési kaput nem használhatja más célokra és tevékenységekhez, mint amiket a GoPay fizetési kapu aktiválásakor megadott.
 4. Abban az esetben, ha az áru szállítását a szerződéses partnere által meghatározott helyre biztosítja, felel a szállítmány elvesztésért, a benne keletkezett hiányért, és kárért, vagy szállítási késedelemért, egészen addig, míg az áru nincs a rendeltetési helyére leszállítva. Minden áruszállítás esetén köteles a fuvarozótól igazolást kérni az áruk szerződéses partneréhez történő leszállításáról annak igazolására, hogy az árukat vagy szolgáltatásokat az ügyfélnek kézbesítették, és hogy az ügyfél átvette azokat.
 5. Amennyiben az áru vagy szolgáltatás szállítási határideje a fizetési tranzakció engedélyezésétől számítva meghaladja a 30 napot, köteles a vevőt az áru vagy szolgáltatás szállítási határidejéről bizonyítható módon értesíteni. A teljes szállítási határidő azonban nem haladhatja meg a fizetési tranzakció engedélyezésétől számított 120 napot.
 6. Amennyiben nem állapodunk meg másképpen, beleegyezését adja, hogy a GoPay fizetési kaput szabványozott GoPay ikon formájában, aktív linkkel a mi oldalainkra, miközben ezt az ikont mi adjuk Önöknek és Önök megfelelő módon elhelyezik a bevezető oldalon vagy a fizetési módok kiválasztását tartalmazó oldalra a GoPay fizetési kapuval integrált applikációjukban.
 7. A jelen FK feltételek jóváhagyásával hozzájárul üzleti nevének, cége megnevezésének és esetleg logójának is felhasználásához, amennyiben ezeket üzleti tevékenységével kapcsolatban propagációs és marketing célokra használja.
 8. Előzetes beleegyezésünk alapján és az általunk meghatározott feltételekkel jogosultak a kártya asszociációk logóját és kereskedelmi márkáját saját reklám- és propagációs anyagaikon használni.
 9. Egyetért azzal, hogy a fizetési kártya- elfogadó nyilatkozatokon megjelenítjük a kártya tranzakciók díjának összegét, minden egyes kártya tranzakcióért, egy összár formájában, minden kategóriáért és kártya márkáért összesítve számlázva, ami tartalmazza: (i) MIF, (ii) a VISA és MasterCard társaságok illetékeit, és (iii) az Önnek felszámolt tranzakció illetékeket.
 10. Kérelme és beleegyezése alapján megállapodtunk továbbá abban, hogy a kártya tranzakciók díját egy összár formájában fogjuk ajánlani és elszámolni, minden kategóriáért és kártya márkáért összesítve számlázva, ami tartalmazza: (i) MIF, (ii) a VISA és MasterCard társaságok illetékeit, és (iii) az Önnek felszámolt tranzakció illetékeket.
 11. Az Ön GoPay számláján jóváírt vagy levont fizetéseket és az elszámolt díjak, illetékek áttekintését tartalmazó kivonatot jóváhagyottnak a kivonat kézbesítésétől számított harminc (30) nap elteltével minősítjük. A megadott határidő eltelte után a kivonatban előforduló eltéréseket nem lehet reklamálni.
 12. A Külső Szolgáltató szolgáltatása esetében, amely a követelés vevőre történő engedményezéséből áll, vegye figyelembe, hogy a Külső Szolgáltató jogosult fizetéseket is teljesíteni az Ön áruira vagy szolgáltatásaira, amelyek az Ön részéről a követelés Külső Szolgáltatóra történő engedményezéséből állnak. Az Ön áruira vagy szolgáltatásaira vonatkozó előzetes követelés magában foglalja az áru vagy szolgáltatás teljes árának megfizetésére vonatkozó követelést, beleértve az áru vagy szolgáltatás megvásárlásával kapcsolatos összes költséget (pl. szállítási vagy csomagolási költségek). A követelés engedményezése akkor következik be, amikor a vásárlás a Külső Szolgáltató módszerével történik, amelynek fizetési szolgáltatása a követelések engedményezéséből áll. Az ilyen követelések Külső Szolgáltatóra történő engedményezése fizetéshez kötött, a fizetés összege pedig az ilyen követelés névértékének felel meg. Az Ön javára történő díjfizetéssel úgy tekintendő, hogy a megfelelő fizetés rendezve lett.
 13. Ön elismeri és elfogadja, hogy új fizetési módot tehetünk elérhetővé az Ön GoPay fizetési kapujának környezetében, amely eddig nem szerepelt a fizetési módok menüjében. Az ilyen új fizetési mód aktiválásáról előre e-mailben értesítjük Önt. Ha nem korlátozza aktívan a fizetési módok kínálatát a GoPay Fizetési Kapu integrációjában, az új fizetési mód használata annak bevezetésekor aktiválódik, és Ön beleegyezik annak használatába az Ön áruinak vagy szolgáltatásainak fizetésére abban a pillanatban, amikor az új fizetési módot először használja a vevője az áru vagy szolgáltatás kifizetésére, és ebben a pillanatban elfogadja az új fizetési mód használatára vonatkozó feltételeket is, amelyeket megfelelő módon közlünk Önnel. A megfelelő fizetési módot bármikor deaktiválhatja a GoPay Monitor alkalmazásban, vagy kérheti annak deaktiválását a GoPay ügyfélszolgálatától.

Biztonsági intézkedések

 1. Védjük a személyes adatokat és biztosítjuk azok védelmét a GoPay Fizetési Rendszerben. Betartjuk a módosított 2019. évi 110. sz. cseh törvényt, amely rendelkezik a személyes adatok feldolgozásáról (a továbbiakban: „Személyes Adatvédelmi Törvény”), valamint az EU 2016/679-es rendeletét, amely a természetes személyek személyes adatainak feldolgozására és az ilyen adatok szabad áramlására vonatkozó védelmet biztosítja, és hatályon kívül helyezi a 95/46/EK irányelvet (a továbbiakban: „GDPR”). Az Adatvédelmi Szabályzat elérhető itt.
 2. Tudomásul veszi, hogy vásárlói személyi adatainak védelmében Ön is köteles olyan intézkedéseket hozni, hogy illetéktelen személyek ezekkel ne élhessenek vissza. A védelemmel kapcsolatos követelményeket a fizetési szolgáltatások irányelvéhez kapcsolódó European Banking Authority általános utasításaiban vagy a PCI-DSS szabályokban találhatják meg. Szükség esetén jogosultak vagyunk bármikor felszólítani Önt, hogy bizonyítsa a kötelességek teljesítését, pl. SAQ kérdőív (Self-Assessment Questionnaire) és / vagy AOC (Attestation of Compliance) kérdőív formájában, esetleg az adat feldolgozás helyszínének fizikai ellenőrzésével is.
 3. Abban az esetben, ha harmadik személyek fizető kártyáinak számát vagy a fizető kártyákon lévő egyéb, a tranzakciók végrehajtására szolgáló adatokat dolgozza fel, vagy szándékozik feldolgozni, erről a körülményről köteles minket írásban haladéktalanul értesíteni.
 4. Tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy rendszeresen és véletlenszerűen ellenőrizzük az Ön üzleti portálján az AML szabályok, a Biztonsági szabályok és a FK feltételeiben és Szerződéses feltételekben meghatározott egyéb kötelességek betartását.
 5. A jelen cikkely szerinti kötelességek betartása érdekében a következő biztonsági szabályok betartására kötelezi magát:
  1. internetes üzletét (e-shop) úgy üzemeltetni, hogy megakadályozza a személyi adatok kiszivárgását és jogosulatlan kezelését, az úgy Ön és a vásárlója között folytatott telefonbeszélgetés lehallgatásával, mint az Ön rendszereiben elmentett adatok kiszivárgásával;
  2. a biztonság bebiztosítása érdekében köteles létrehozni egy olyan kapcsolatot, amely támogatja a TLS-t, és legalább 128 bites TLS-kommunikációt használ az ügyfél böngészője és az Ön szervere (ill. az online áruház - e-shop) között;
  3. a biztonság érdekében azt javasoljuk, hogy alkalmazzon olyan technológiákat, amelyek ellenőrzött hozzáférést biztosítanak az internetes tranzakciókhoz tartozó rendszerekhez, például tűzfalhoz, proxy szerverhez, és rendszeres szoftverfrissítéseket, víruskereső szoftvereket és megfelelő rendszerkezelési gyakorlatokat hajtson végre;
  4. a rendszerekhez és az adatokhoz való hozzáférést illetéktelen felhasználóktól megvédeni;
  5. a rendszer használta során az ügyfelek részéről megvalósított egyes műveletekről nyilvántartást vezetni, tekintettel a rendszerrel való visszaélés kísérlete esetleges bizonyítási eljárására;
  6. a titkos kriptográfiai kulcsok biztonságos tárolásához biztonságos technológiák (például csip-kártyák) használatát ajánljuk.

A szolgáltatások elérhetőségének korlátozása

 1. Az Ön GoPay fizetési kapuján a fizetési módok terjedelme (tárgyi, funkcionális és területi is) sem elérhetősége nem garantált, hacsak kimondottan nem állapodnak meg másképpen.
 2. Tudomásul veszi, hogy az egyes fizetési módok szolgáltatói (leginkább a bankkártyákon keresztül nyújtott fizetési szolgáltatások esetében) jogosultak bármikor megkövetelni, hogy az Ön GoPay fizetési kapujával kapcsolatban megszüntessük az ilyen fizetési szolgáltatás nyújtását. Ilyen esetben kötelesek vagyunk a szolgáltatás nyújtását haladéktalanul megszakítani, miközben ezzel a jogosultsággal egyetért és ezt megértette. Megértette és elfogadja azt is, hogy köteles lesz nekünk minden olyan kárt és veszteséget megtéríteni, amely a fizetési kártyás tranzakciók végrehajtásával kapcsolatos kötelezettségeinek megszegése miatt keletkezett, beleértve a szerződéses kötbéreket és az érintett kártyaszövetségek által ránk kiszabott hasonló szankciókat is.
 3. Indokolt esetekben jogosultak vagyunk az Ön GoPay fizetési kapujának a szolgáltatásit azonnal hatállyal befejezni, megszakítani vagy szükséges terjedelemben korlátozni. Ez leginkább abban az esetben érvényes, ha a GoPay fizetési kapunak a Szerződéses feltételekkel ellentétes módon való használatára vagy a Biztonsági szabályok megsértésére gyanakszunk. Az esetleges újra aktiválás feltétele a hiányosságok elhárítása, miközben tudomásul kell vennie, hogy üzleti portálját újra jóvá kell hagyni tehát a korábban jóváhagyott fizetési módok vagy beállítások nincsenek garantálva.
 4. Tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy amennyiben megállapítjuk, hogy üzleti portálja nem aktív (nem működő) vagy az a GoPay fizetési kapun keresztül az utolsó 6 hónapban nem valósult meg semmilyen fizetés, jogosultak vagyunk, minden további figyelmeztetés nélkül a Fizetési kaput deaktiválni. Jogosult megkérni minket, hogy az Ön üzleti portálján a GoPay fizetési kaput újra aktiváljuk, miközben tudomásul kell vennie, hogy üzleti portálját újra jóvá kell hagyni tehát a korábban jóváhagyott fizetési módok vagy beállítások nincsenek garantálva.
 5. A FK feltételek egyéb rendelkezéseit figyelmen kívül hagyva jogosultak vagyunk azonnal megszakítani vagy befejezni s szolgáltatások nyújtását vagy fizetési tranzakciók végrehajtását, amennyiben megállapítottuk vagy figyelmeztetve voltunk, hogy:
  1. bármilyen módon lehetővé tette a fizetési kártyára vonatkozó információk elérhetőségét vagy felhasználását,
  2. a MATCH és VMAS kártyaszövetségek listáján nem kívánatos vagy kockázatos személyként van vezetve,
  3. olyan esetekben, amikor úgy gondoljuk, hogy kár keletkezhetne vagy törvényellenes cselekvése a Biztonsági Szabályokat, a FK feltételeket vagy a Szerződési Feltételeket sértik.

Banki feltételek

 1. Ön elfogadja, hogy a Polgári Törvénykönyv 1751. §-a szerint azoknak a bankoknak az általános üzleti feltételei, amelyekkel a GoPay fizetési kapu üzemeltetése során szerződéses alapon együttműködünk (a továbbiakban: „Banki feltételek”), a szerződéses feltételek elválaszthatatlan részét képezik. A FK Feltételek elfogadásával egyúttal igazolja, hogy elolvasta az előző mondatban felsorolt dokumentumok, valamint a jelen dokumentumokban említett egyéb dokumentumok tartalmát és jelentését, és ezek hangzását kimondottan elfogadja.
 2. Kijelenti, hogy a jelen cikk szerinti dokumentumok jelentését kellően elmagyarázták Önnek, és tudomásul veszi, hogy nemcsak az Szerződési Feltételek, hanem ezek a dokumentumok is kötelező jellegűek az Ön számára azzal, hogy a jelen dokumentumban foglalt kötelezettségek vagy feltételek nem teljesítése a Szerződéses Feltételekből és / vagy FK feltételekből eredő kötelezettségek és feltételek be nem tartásával azonos jogi következményeket vonhatnak maguk után.
 3. Ön elfogadja, hogy a bankok, amelyekkel a GoPay fizetési kapu működtetése során szerződéses alapon együttműködünk, a jelen cikk szerinti dokumentumokban meghatározott terjedelemben és módon jogosultak az Önnel szemben fennálló követeléseiket beszámítani.
 4. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy az a bank, a GoPay fizetési kapu működtetése során szerződéses alapon együttműködünk, Banki Feltételekben meghatározott esetekben és az alább felsorolt esetekben jogosult azonnali hatállyal megszüntetni az Ön számára a fizetési szolgáltatások nyújtását:
  1. az Ön és a GOPAY Társaság között megkötött szerződést bármilyen módon megszegi;
  2. az áruk és / vagy szolgáltatások nyújtásának helyén csalárd fizetési kártyás tranzakciók valósultak meg;
  3. az áruk és / vagy szolgáltatások nyújtásának helyén tizenkét (12) hónapig fizetési kártyával nem valósult meg semmilyen tranzakció;
  4. a 8.4.2. vagy 8.4.3. pontban említett esetekben a bank jogosult meghatározni, hogy a fizetési szolgáltatások nyújtása csak az áruk és / vagy szolgáltatások nyújtásának bizonyos helyére vonatkozik, ahol a 8.4.2. vagy 8.4.3. pontok szerinti eset megtörtént.
   • Abban az esetben, ha a bank a FK feltételek ezen pontja alapján érvényesíti jogosultságát, azonnali hatállyal megszüntetjük az Ön számára a fizetési szolgáltatások nyújtását, ugyanolyan terjedelemben, mint amilyenben a bank az intézkedést meghozta.
 5. Ön elismeri és elfogadja, hogy továbbíthatjuk a banknak, illetve a Külső Szolgáltatónak azokat az adatokat és információkat, amelyeket az Önnel való együttműködés alapján szereztünk, miközben ezek az adatok és információk általában az Ön és köztünk vagy a bankkal való kölcsönös együttműködés fejlesztésének céljából, illetve ezen együttműködés létrehozásának céljából kerülnek felhasználásra. Hacsak másként nem közöljük Önnel, és hacsak nem teszünk meg egyidejűleg más intézkedéseket a vonatkozó jogszabályi előírások szerint, a banknak továbbított adatok és információk nem minősülnek személyes adatnak.

Záró rendelkezések

 1. Jogosultak vagyunk a FK feltételeket egyoldalúan módosítani, a jelen cikkelyben meghatározott szabályok és feltételek szerint. Ezen jogosultsággal egyetért.
 2. Ha ezeket a feltételeket megváltoztatjuk, kötelesek vagyunk legalább két hónappal korábban Önt erről a változásról előre e-mail üzenet formájában értesíteni, amely tartalmazni fogja új FK feltételek linkjét, ahonnan ezeket elektronikus formában kinyomtathatja vagy elmentheti.
 3. A FK feltételek elektronikus formában vannak kiadva és web oldalainkon érhetők el.
 4. Abból kiindulva, hogy a megfelelő engedély alapján vállalkozói tevékenységet fejt ki internetes környezetben áru értékesítése vagy szolgáltatásnyújtás céljából, és hogy GoPay számláját ezzel a tevékenységével kapcsolatban használja. Erre való tekintettel, Önnel szemben nem lesznek alkalmazva a fogyasztók védelmére vonatkozó törvény rendelkezései. Ha vállakozói tevékenységével kapcsolatban GoPay számlát használ, akkor a GoPay számla megnyitásától számított egy héten belül köteles igazolni, hogy a fizetési műveletekről szóló törvény értelmében kisvállalkozásnak minősül. Amennyiben az adott határidőben ennek nem tesz eleget, érvényes, hogy nem kisvállalkozó.
 5. A jelen FK szabályok, Szerződéses feltételek vagy Biztonsági szabályok megsértésével is okozott kárért (hátrány), a vétkes személyétől függetlenül, a felelősség Önt terheli.
 6. Mindkét fél megállapodása szerint az Ön és a GOPAY Társaság között fennálló szerződéses viszonyra ki van zárva a Polgári Törvénykönyv 1799. és 1800. §-ának az adhéziós szerződésekről szóló rendelkezéseinek alkalmazása, olyan terjedelemben, amely a jog szerint leginkább elfogadható.
 7. Mindkét fél megállapodása szerint az Ön és a GOPAY Társaság között fennálló szerződéses viszonyra továbbiakban ki van zárva a Polgári Törvénykönyv 1765 § 1. bek. és 1766. §-ának rendelkezéseinek alkalmazása olyan terjedelemben, amely a jog szerint leginkább elfogadható.
 8. A FK Feltételek 2024. 08. 25. napján lépnek hatályba.

Was this article helpful?:

Are you looking for something else?

Contact support specialist