Podmínky Online dílny GoPay

Preambule

 1. Tyto obchodní podmínky stanovují podmínky pro prodej vstupenek na vzdělávací akce Online dílna prostřednictvím internetu prováděného společností GOPAY s.r.o.

Definice pojmů

 1. Společností se rozumí společnost GOPAY s.r.o., se sídlem Planá 67, 370 01 Planá, IČ 260 46 768, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. C 11030.
 2. Navrhovatelem se rozumí zájemce o koupi vstupenky.
 3. Účastníkem se rozumí fyzická osoba uvedená Navrhovatelem v objednávce vstupenky.
 4. NOZ je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
 5. ZOOÚ je zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 6. Nařízení GDPR je nařízení (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.
 7. Pojmy s velkým počátečním písmenem mají význam definovaný v těchto podmínkách.

Prodej vstupenek

 1. Společnost činí prostřednictvím svých webových stránek výzvu k podávání návrhů na uzavření smlouvy o koupi vstupenek včetně občerstvení na konkrétní vypsanou vzdělávací akci. Ustanovení § 1732 NOZ se v tomto případě nepoužije.
 2. Navrhovatel podává objednávkou uskutečněnou prostřednictvím internetového rozhraní Společnosti, dostupného ze stránek www.gopay.com/cs/online-dilna, návrh na uzavření smlouvy o koupi vstupenek na konkrétní vypsanou akci (dále také jen "Objednávka vstupenek")
 3. Objednávkou vstupenek dává Navrhovatel souhlas s těmito obchodními podmínkami uvedenými na webové stránce zde. Tyto obchodní podmínky tvoří dle § 1751 odst. 1 NOZ součást obsahu smlouvy.
 4. Kupní smlouva o prodeji vstupenek je uzavřena provedením platby přes platební bránu Společnosti a následným zasláním zálohové faktury ze strany Společnosti na e-mailovou adresu uvedenou Navrhovatelem v Objednávce vstupenek.
 5. S ohledem na charakter a cenu akce se Navrhovatel považuje za profesionála a nepovažuje se za spotřebitele ve smyslu § 419 NOZ. Tudíž se neuplatní ustanovení na ochranu spotřebitele, zejména ustanovení § 1810 a násl. NOZ.
 6. Kupní cena vzdělávací akce je uváděna včetně občerstvení.

Ujednání o kupní ceně

 1. Cena jedné vstupenky je 499,- Kč + DPH ve výši 21%.
 2. Při zrušení účasti Účastníka na vzdělávací akci v době 14ti kalendářních dnů a více před datem konání akce se vrací 70 % vstupného, po tomto termínu 50 % vstupného
 3. V případě zrušení akce Společností náleží všem Navrhovatelům plná náhrada ceny vstupenek.

Objednávkový systém

 1. Za účelem objednávky vstupenek je nutné uvést a odeslat všechna data potřebná pro provedení rezervace vstupenek a následně zaplatit příslušnou částku dle pokynů objednávkového systému.
 2. Vstupenka je vázána na konkrétního Účastníka. Účastníka lze na žádost Navrhovatele změnit, nejvýše však jedenkrát.

Osobní údaje

 1. Toto sdělení je poskytnuto na základě § 5 odst. 2 písm. b) ZOOÚ, a s účinností od 25. 5. 2018 dle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR.
 2. Berete na vědomí, že Společnost plní ve smyslu výše uvedených zákonů roli správce údajů.
 3. Berete na vědomí a výslovně souhlasíte s tím, že účelem zpracování Vašich osobních údajů jsou potřeby vystavení daňového dokladu a ověření Vaší účasti na akci. Doba zpracování osobních údajů je dle ustanovení § 35 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém došlo k pořádání akce. Jste si vědom, že jako subjekt údajů nemůžete tento souhlas odvolat.
 4. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů správce údajů jsou: Ing. Zbyněk Eiselt, email: zbynek.eiselt@gopay.cz, tel.: +420 602 468 240.
 5. Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody subjektu údajů, oznámí Vám správce údajů toto porušení bez zbytečného odkladu.
 6. Jako subjekt údajů berete výše uvedené na vědomí a dále berete na vědomí následující poučení o svých právech.
 7. Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce dle § 12 ZOOÚ povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Obsahem informace je vždy sdělení o účelu zpracování osobních údajů, osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji; povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů subjektu údajů; příjemci, případně kategoriích příjemců. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Povinnost správce poskytnout informace subjektu údajů upravenou v § 12 ZOOÚ může za správce plnit zpracovatel.

Reklamační řád

 1. Jste oprávněn reklamovat chybně provedené události, k nimž došlo v souvislosti s Online dílnou, a to ve lhůtě do 1 měsíce od události, která je předmětem reklamace.
 2. Reklamaci provedete tak, že zašlete příslušné oznámení na naši kontaktní e-mailovou adresu nebo oznámení učiníte telefonicky.
 3. Po obdržení reklamace provedeme šetření za účelem zjištění její oprávněnosti. Do 30 dnů po obdržení reklamace jsme povinni Vám sdělit výsledky našeho šetření a stanovisko k reklamaci.
 4. V případě oprávněné reklamace jsme povinni přijmout a provést nápravná opatření.

Závěrečná ustanovaní

 1. Závazky Společnosti vůči Navrhovatelům stejně jako případné nároky Navrhovatelů vůči Společnosti se promlčují ve lhůtě jednoho roku.
 2. Jsme oprávněni jednostranně měnit podmínky Online dílny podle pravidel a podmínek stanovených v tomto článku. S tímto oprávněním souhlasíte.
 3. Podmínky Online dílny jsou vydány v elektronické podobě a jsou přístupné na našich webových stránkách viz odkaz v kap. 3.3.
 4. Za škodu (újmu) způsobenou porušením těchto podmínek Online dílny odpovídáte bez ohledu na zavinění.
 5. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 24.01.2018.

Pomohl Vám tento článek?:

Nenašli jste, co hledáte?

Kontaktujte pracovníka podpory