Zprostředkovaná identifikace a Veřejná listina o identifikaci

V tomto článku se dozvíte, co je to zprostředkovaná identifikace a jaké zákonné náležitosti musí obsahovat Veřejná listina o identifikaci, abychom ji mohli ze strany GOPAY akceptovat. Z článku se dále dozvíte, kdo vám tuto listinu může vystavit a jaké doklady je nutné předložit, aby vám listina mohla být ze strany úřední osoby nebo jiné osoby pověřené státem vystavena.

Níže uvedenému textu věnujte prosím zvýšenou pozornost. V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte vašeho GOPAY obchodního zástupce.

Popis Veřejné listiny o identifikaci

Zprostředkovaná identifikace je způsob identifikace, kdy na žádost* provede úřední osoba nebo jiná osoba pověřená státem identifikaci klienta (vaši) a o provedené identifikaci sepíše listinu, která je veřejnou listinou (dále jen Veřejná listina o identifikaci).

Zprostředkovaná identifikace vyplývá z § 10 zákona 368/2016 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen Zákon).

Kde mohu o Veřejnou listinu požádat

​Identifikaci provádějí následující úřední osoby nebo jiné osoby pověřené státem:

  1. ​notář,
  2. krajský nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností,
  3. kontaktní místa veřejné správy - CzechPoint.

Nejlépe dostupné budou ve většině případů kontaktní místa veřejné správy - CzechPoint, krajské nebo obecní úřady obce s rozšířenou působností, které by měly žádost o provedení identifikace převzít kdykoliv v úředních hodinách. U notáře bude zpravidla nutné se za účelem provedení tohoto úkonu předem objednat. Ve sjednaný termín by však měl být notář ve většině případů schopen vyhotovit listinu o identifikaci na místě, budou-li mu předloženy všechny potřebné dokumenty.

Je třeba počítat s tím, že praxe u jednotlivých kontaktních míst veřejné správy se může v detailech lišit region od regionu.

Obsah Veřejné listiny o identifikaci

Zmíněné úřední osoby nebo jiné osoby pověřené státem na požádání sepíší Veřejnou listinu o identifikaci, která obsahuje:

  1. kdo, na čí žádost a pro jaký účel identifikaci provedl,
  2. identifikační údaje osoby, která je identifikována (Klient),
  3. osvědčení prohlášení identifikované fyzické osoby, osoby jednající jménem identifikované právnické osoby nebo zástupce identifikované osoby o účelu provedené identifikace a o potvrzení správnosti identifikace, popřípadě o výhradách k provedené identifikaci,
  4. místo a datum sepsání listiny, popřípadě místo a datum, kde a kdy k identifikaci došlo, jsou-li odlišná od místa nebo data sepsání,
  5. podpis toho, kdo provedl identifikaci, otisk jeho úředního razítka a pořadové číslo evidence listin o identifikaci.

Tip GoPay: GOPAY ze zákonných důvodů nemůže akceptovat takové listiny o identifikaci, u kterých došlo pouze k ověření podpisu identifikovaného Klienta.

Přílohou Veřejné listiny o identifikaci jsou:

​Je-li tímto způsobem prováděna identifikace zmocněnce, je přílohou i originál plné moci nebo její ověřená kopie. Uvedené přílohy se pevně spojí do svazku k listině o identifikaci.

Kopie dokladů musí být pořízeny takovým způsobem, aby příslušné údaje byly čitelné a byla zajištěna možnost jejich uchování  a musí obsahovat i kopii vyobrazení identifikované fyzické osoby v průkazu totožnosti v takové kvalitě, aby umožňovala ověření shody podoby.

Tip GoPay: Osoba, která bude provádět vaši identifikaci, se vás může zeptat, jaký je účel prováděné identifikace. V takovém případě doporučujeme za účel uvést: Splnění povinnosti identifikace vyplývající z ustanovení §7 zákona č. 368/2016 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, s použitím ustanovení §13a Zákona.

Doklady nutné pro vystavení Veřejné listiny o identifikaci

Doklady, které musí s sebou Klient k identifikaci přinést, odpovídají tomu, co je stanoveno v zákoně 368/2016 Sb. Jedná se o následující listiny:

Některé úřady vyžadují předložení žádosti o identifikaci, viz připojené soubory. 

Podpora


Společnost GOPAY je připravena vám poskytnout potřebnou konzultační podporu. Neváhejte se na nás obrátit a podělit se s námi o vaše zkušenosti se sepisováním Veřejné listiny o identifikaci.

Tip GoPay: V případě, že s námi spolupracujete jako právnická osoba, vyžádejte si od úřední osoby, která identifikaci provede, Veřejnou listinu o identifikaci právnické osoby.
V případě, že s námi spolupracujete jako fyzická osoba, popř. podnikající fyzická osoba, vyžádejte si od úřední osoby, která identifikaci provede, Veřejnou listinu o identifikaci fyzické osoby.

* Veřejná listina může být ze strany úřední osoby nebo jiné osoby pověřené státem vystavena na základě žádosti klienta (vaší) nebo na základě žádosti povinné osoby (GOPAY).