Podmínky používání platební brány - účinnost od 25.8.2024

Preambule

 1. Tyto podmínky používání platební brány GoPay navazují na Smluvní podmínky GoPay účtu a rozšiřují je o další smluvní povinnosti obou stran vznikající v důsledku používání platební brány.

Definice pojmů

 1. Platební bránou GoPay se rozumí aplikace pro provádění platebních transakcí za účelem Vydání Elektronických peněz či Platby Elektronickými penězi, která integruje jednotlivé platební metody a usnadňuje převod peněžních prostředků do prostředí Platebního systému GoPay.
 2. PB podmínkami se rozumí tyto podmínky používání Platební brány GoPay. Vydavatelem PB podmínek je Společnost GOPAY.
 3. Sazebníkem poplatků PB se rozumí námi vydaný sazebník náhrad a poplatků spojených s provozováním Platební brány GoPay.
 4. Smluvními podmínkami se rozumí podmínky, které upravují vznik i zánik Smlouvy o vydávání a užívání Elektronických peněz mezi námi a Vámi jako držitelem Elektronických peněz, a také závazky obou stran. Vydavatelem Smluvních podmínek je Společnost GOPAY.
 5. Externím poskytovatelem je poskytovatel platební nebo finanční služby (např. poskytovatel Odložené platby, Platby na tři splátky, Platby na splátky, PSD2 platby nebo Platby bankovním převodem), jehož služby zpřístupňujeme v prostředí Platební brány GoPay.
 6. Pojmy s velkým počátečním písmenem, které se používají v těchto PB podmínkách mají význam definovaný buď v těchto PB podmínkách nebo ve Smluvních podmínkách.

Působnost podmínek

 1. PB podmínky stanovují pravidla, jimiž se řídí využívání funkcionalit Platební brány GoPay Klienty, kteří platební bránu GoPay používají za účelem prodeje zboží nebo poskytování služeb včetně internetového obsahu a počítačových či mobilních aplikací.
 2. PB podmínky doplňují Smluvní podmínky, které stanovují pravidla založení, používání a zrušení GoPay účtu.

Založení Platební brány GoPay

 1. Oprávnění využívat Platební bránu GoPay jako další funkcionalitu Platebního systému GoPay Vám vzniká v okamžiku, kdy potvrdíte, že souhlasíte s těmito PB podmínkami, a kdy schválíme, že můžete používat Platební bránu GoPay.
 2. Berete na vědomí a akceptujete, že dostupnost Platební brány GoPay podléhá jejímu aktivačnímu procesu, v rámci kterého posuzujeme, zda Vy a Vámi provozovaná činnost splňují všechny požadavky PB podmínek a Smluvních podmínek. Vyhrazujeme si právo nenavázat spolupráci v případech, kdy se můžeme domnívat, že by mohlo dojít k porušení Bezpečnostních pravidel, PB podmínek nebo Smluvních podmínek.
 3. Smluvní vztah mezi Vámi a námi se kromě těchto PB podmínek řídí též Sazebníkem poplatků PB, přičemž Vy jste povinni tyto poplatky hradit. Odsouhlasením PB podmínek schvalujete též Sazebník poplatků PB.
 4. Berete na vědomí, že v případě, kdy Vaše činnost je dle Smluvních podmínek hodnocena jako riziková, jsme oprávněni aplikovat individuální poplatkové podmínky, popř. jiné bezpečnostní parametry.
 5. Jste povinni před zahájením produkčního provozu provést řádné otestování integrace Vaší aplikace, která slouží k nabízení a prodeji zboží či služeb, s Platební bránou GoPay, a to dle našich pokynů, návodů a doporučení.
 6. Jste povinni provést na každém portále, na kterém chcete provozovat Platební bránu GoPay, samostatnou integraci. Je výslovně zakázáno využívat integrační údaje jednoho portálu ke zprovoznění portálů jiných.

Používání Platební brány GoPay

 1. Při prodeji zboží či poskytování služeb s použitím Platební brány GoPay se zavazujete:
  1. nabízet a umožňovat svým smluvním partnerům úhradu plateb prostřednictvím Platební brány GoPay,
  2. nezneužít naše autorská práva a jiná práva k nehmotným statkům a zdržet se jakýchkoli zásahů do takových našich práv,
  3. neprodleně po skončení smluvního vztahu s námi provést odstranění softwarového vybavení Platební brány GoPay ze svého systému a přestat používat označení GoPay stejně jako ostatní loga, obchodní značky a názvy, které používáte v souvislosti se smluvním vztahem (zejména též loga, obchodní značky a názvy našich smluvních partnerů, které užíváte na základě našeho souhlasu a souhlasu našich smluvních partnerů),
  4. na vyžádání poskytnout nám nebo našemu smluvnímu partnerovi, případně i státním orgánům a institucím, veškerou potřebnou součinnost při analýze klientů nebo transakcí a umožnit tak řádné a včasné splnění povinností vyplývajících z příslušných zákonů a případně též smluvních ujednání,
  5. vybavit svoji aplikaci integrovanou s Platební bránou GoPay veškerými náležitostmi a informacemi, uvedenými v centru nápovědy, vyžadovanými příslušnou legislativou, zejména zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a požadavky bank a karetních asociací, které jsou v tomto segmentu obvyklé,
  6. v případě, kdy nabízíte Vašim zákazníkům opakované platby, jste povinni poskytnout Vašim zákazníkům informace uvedené v centru nápovědy,
  7. neprodleně nás informovat a průběžně aktualizovat na eshopu svoje identifikační údaje, dále názvy webových stránek aplikací integrovaných s Platební bránou GoPay, seznam služeb poskytovaných svým smluvním partnerům, číslo Vašeho bankovního účtu určeného pro vyplácení transakcí, které jsme pro Vás přijali,
  8. viditelně umístit loga označující akceptované platební metody dle námi poskytnutého vzoru a zřetelně uvést informace, že přenos dat je zabezpečen protokolem SSL/TLS,
  9. nediskriminovat nebo neupřednostňovat některou platební metodu, jejíž využití nabízí Platební brána GoPay, nabízet všechny platební metody zcela rovnocenně a nestanovovat žádné finanční či jiné limity nebo omezení pro použití konkrétní platební metody a rovněž nepřenášet poplatky spojené s používáním některé platební metody na zákazníky,
  10. uchovávat doklady o dodání zboží nebo o poskytnutí služby smluvnímu partnerovi po dobu nejméně 10 let od provedení transakce, a tyto doklady nám nebo naší smluvní bance neprodleně na vyžádání poskytnout. Doklady musejí obsahovat dostatečné informace k prokázání, že daná služba či zboží byly objednány držitelem platební karty a že držiteli platební karty byla služba poskytnuta nebo zboží dodáno sjednaným způsobem,
  11. vracet částky peněžních transakcí při odstoupení jeho smluvního partnera od smlouvy prostřednictvím Platební brány GoPay, pokud nebude dohodnuto jinak. Nejste oprávněn provádět vracení částek platebních transakcí při odstoupení od smlouvy Vaším zákazníkem v hotovosti,
  12. jste povinen vyvinout veškerou potřebnou součinnost s Externím poskytovatelem, zejména při vymáhání pohledávek za vaším zákazníkem, především poskytnout fakturu za dodané zboží či službu a informace o jeho doručení (sledovací číslo, předávací protokol atd.).
 2. Při prodeji zboží či poskytování služeb s použitím Platební brány GoPay se zavazujete zdržet se následujících činností v souvislosti s prováděním platebních transakcí:
  1. umožnit úhradu jedné objednávky prostřednictvím vícero plateb,
  2. provést anebo přijmout platbu za transakci, která nepochází přímo ze smluvního vztahu mezi Klientem a držitelem karty týkajícího se prodeje anebo pronájmu zboží anebo poskytnutí služby,
  3. používat či akceptovat platební kartu v případě plateb za právní služby či výlohy vzniklé nebo související s: (i) obhajobou pro jakýkoliv trestný čin s výjimkou trestných činů v dopravě a dopravních přestupků; (ii) jakýmikoliv domácími právními záležitostmi, kdy služby či výlohy se týkají osoby, která není uvedena na platební kartě; (iii) jakýmkoliv úpadkovým, insolvenčním, smírčím nebo obdobným řízením včetně likvidace a případů platební neschopnosti, které ovlivňuje věřitele držitele platební karty,
  4. použít platební kartu Klienta či kartu, k níž má Klient přístup, k provedení platební transakce za účelem získání úvěru či zápůjčky ve prospěch Klienta,
  5. znovu provést platební transakci, která byla již dříve zúčtována, a to bez ohledu na případný souhlas držitele karty,
  6. zatížit platební transakci jakoukoliv daní s výjimkou případů, kdy je to výslovně vyžadováno příslušnými právními předpisy. Daň, pokud se uplatní, musí být zahrnuta v celkové částce platební transakce a nikoli inkasována samostatně,
  7. vyplácet finanční prostředky ve formě cestovních šeků, jestliže jediným účelem je umožnit držiteli platební karty uskutečnit nákup zboží či služeb od Klienta v hotovosti,
  8. vyplácet finanční prostředky v hotovosti,
  9. přijmout platební kartu za účelem splátky či refinancování existujícího dluhu,
  10. poskytnout půjčku jako protihodnotu za vrácené zboží či služby zaplacené v hotovosti,
  11. vyplatit jakoukoliv částku v hotovosti držiteli platební karty, který uskutečnil nákup prostřednictvím platební karty. Všechny vratky peněžních prostředků budou provedeny ve prospěch účtu, k němuž byla vydána platební karta použitá při nákupu,
  12. přijmout platební kartu za účelem uskutečnění prodejů třetích stran.
 3. Platební bránu GoPay nesmíte používat v souvislosti s jinými účely a činnostmi, než jste uvedl při aktivaci Platební brány GoPay.
 4. V případě, že zajišťujete dodávku zboží na místo, označené Vaším smluvním partnerem, odpovídáte za ztrátu, úbytek, poškození zásilky nebo za prodlení s dodáním zboží, až do doby doručení zboží na místo určení. Jste povinni ke každé dodávce zboží vyžádat od přepravce doklad o dodání zboží Vašemu smluvnímu partnerovi tak, abyste byli schopni prokázat, že zboží či služba byly zákazníkovi doručeny a že je zákazník převzal.
 5. Pokud je dodací lhůta zboží nebo služby delší než 30 dnů ode dne autorizace platební transakce, jste povinen prokazatelně svého zákazníka informovat o lhůtě pro doručení zboží nebo pro poskytnutí služby. Celková dodací lhůta však nesmí překročit 120 dnů ode dne autorizace platební transakce.
 6. Pokud mezi námi nedojde k jiné dohodě, souhlasíte s prezentací Platební brány GoPay formou GoPay standardizované ikony s aktivním odkazem na naše webové stránky, přičemž tuto ikonu Vám dodáme a Vy ji vhodným způsobem umístíte na úvodní stránku nebo na stránku volby platebních metod v prostředí Vaší aplikace integrované s Platební bránou GoPay.
 7. Odsouhlasením těchto PB podmínek nám dáváte souhlas k použití Vašeho obchodního názvu, označení či firmy a případně též loga, pokud je používáte při své obchodní činnosti, k propagačním a marketingovým účelům.
 8. Na základě našeho předchozího souhlasu a za podmínek námi stanovených jste oprávněni používat loga karetních asociací a obchodní značky ve svých vlastních reklamních a propagačních materiálech
 9. Souhlasíte s tím, že na výpisech z akceptace platebních karet Vám budeme zobrazovat údaje o výši poplatků za každou karetní transakci v podobě jedné celkové ceny účtované souhrnně za všechny kategorie a různé značky platebních karet zahrnující: (i) MIF, (ii) poplatky karetních společností VISA a MasterCard a (iii) Vám účtované transakční poplatky.
 10. Na základě Vaší žádosti a Vašeho souhlasu je dále ujednáno, že Vám budeme nabízet a účtovat poplatky za karetní transakci v podobě jedné celkové ceny účtované souhrnně za všechny kategorie a různé značky platebních karet zahrnující: (i) MIF, (ii) poplatky karetních společností VISA a MasterCard a (iii) Vám účtované transakční poplatky.
 11. Výpis obsahující přehled připsaných či odepsaných plateb ve Vašem GoPay účtu a přehled zúčtovaných poplatků budeme považovat za odsouhlasený uplynutím lhůty třiceti (30) dnů poté, co Vám byl výpis zpřístupněn. Po uplynutí uvedené lhůty nelze reklamovat nesrovnalosti uvedené ve výpisu.
 12. V případě služby Externího poskytovatele, spočívající v postoupení pohledávky za zákazníkem, berete na vědomí, že Externí poskytovatel je oprávněn uskutečňovat též platby za Vaše zboží či Vaše služby spočívající v postoupení pohledávky z Vás na Externího poskytovatele. Postupovaná pohledávka za Vaše zboží nebo Vaše služby zahrnuje pohledávku na zaplacení celkové ceny Vašeho zboží nebo Vaší služby, a to včetně veškerých nákladů souvisejících s nákupem zboží nebo služby (např. náklady na dopravu nebo balení). Postoupení pohledávky pak nastane okamžikem uskutečnění nákupu skrze metodu Externího poskytovatele, jehož platební služba spočívá v postoupení pohledávek. Postoupení každé takové pohledávky z Vaší strany na Externího poskytovatele je úplatné, přičemž výše úplaty odpovídá nominální hodnotě takové pohledávky. Zaplacením úplaty ve Váš prospěch se má za to, že odpovídající platba byla vypořádána.
 13. Berete na vědomí a souhlasíte, že Vám můžeme v prostředí Vaší Platební brány GoPay zpřístupnit novou platební metodu, kterou jste doposud neměl v nabídce svých platebních metod. O aktivaci takové nové platební metody Vás budeme v předstihu informovat emailem. Pokud ve Vaší integraci Platební brány GoPay aktivně neomezujete nabídku platebních metod, je používání nové platební metody aktivováno okamžikem jejího spuštění a Vy souhlasíte s jejím používáním pro platby za Vaše zboží či služby okamžikem, kdy novou platební metodu poprvé použil Váš zákazník k zaplacení objednaného zboží nebo služby, a tímto okamžikem rovněž souhlasíte s podmínkami, které se vztahují na používání této nové platební metody, se kterými Vás vhodnou formou seznámíme. Deaktivaci příslušné platební metody můžete provést kdykoliv v prostředí GoPay Monitoru, případně můžete o deaktivaci požádat zákaznickou podporu GoPay.

Bezpečnostní opatření

 1. Ochranu Vašich údajů zajišťujeme dle českého zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a dle Nařízení (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení GDPR“). Plné znění OS pravidel je uvedeno zde.
 2. Berete na vědomí, že i Vy jste povinni provést taková opatření k zabezpečení osobních údajů Vašich zákazníků, aby nemohlo dojít k jejich zneužití nepovolanými osobami. Požadavky na ochranu lze nalézt v obecných pokynech European Banking Authority k směrnici o platebních službách nebo v PCI-DSS standardech. V případě potřeby jsme oprávněni Vás kdykoliv vyzvat k prokázání splnění těchto povinností např. formou SAQ dotazníku (Self-Assessment Questionnaire) a/nebo AOC (Attestation of Compliance) dotazníku, případně též fyzickou kontrolou místa, kde osobní údaje zpracováváte.
 3. V případě, že zpracováváte nebo zamýšlíte zpracovávat čísla platebních karet třetích osob nebo ostatní údaje z platební karty, které mohou sloužit k provádění transakcí platební kartou, jste povinen nás o této skutečnosti neprodleně písemně informovat.
 4. Berete na vědomí a souhlasíte, že pravidelně i namátkově provádíme kontrolu dodržování AML pravidel, Bezpečnostních pravidel a dalších povinností stanovených PB podmínkami a Smluvními podmínkami Vaším obchodním portálem.
 5. V zájmu naplnění povinností dle tohoto článku se zejména zavazujete dodržovat následující bezpečnostní pravidla:
  1. provozovat svůj internetový obchod (e-shop) tak, abyste zabránili úniku osobních údajů a neoprávněnému nakládání s nimi, a to jak odposloucháváním komunikace mezi zákazníkem a Vámi, tak i únikem údajů uložených ve Vašich systémech;
  2. k zajištění bezpečnosti jste povinni implementovat spojení podporující TLS a využívající minimálně 128-bitové TLS komunikace mezi prohlížečem zákazníka a Vaším serverem (resp. internetovým obchodem - e-shopem);
  3. k zajištění bezpečnosti doporučujeme, abyste implementovali technologie, které zajistí řízený přístup k systémům pro internetové transakce, jako je firewall, proxy server, dále abyste prováděli pravidelné aktualizace software, antivirového software a řádné postupy pro správu systémů;
  4. chránit přístup k systémům a datům před nepovolanými uživateli;
  5. vést evidenci jednotlivých operací, ke kterým došlo při používání systému zákazníky, a to s ohledem na případné důkazní řízení v případě pokusu o zneužití systému;
  6. doporučujeme pro bezpečné uložení tajných kryptografických klíčů využívat bezpečné technologie (například čipové karty).

 

Omezení dostupnosti služeb

 1. Rozsah (věcný, funkční i územní) ani dostupnost platebních metod ve Vaší Platební bráně GoPay nejsou zaručeny, pokud není výslovně sjednáno jinak.
 2. Berete na vědomí, že poskytovatelé jednotlivých platebních služeb (zejména v případě platebních služeb poskytovaných prostřednictvím platebních karet) mohou být oprávněni kdykoli požadovat, abychom Vám přestali ve vztahu k používání Platební brány GoPay poskytovat takovou platební službu. V takovém případě jsme povinni Vám neprodleně poskytování služby přerušit, přičemž s tímto oprávněním souhlasíte a jste s ním srozuměni. Rovněž jste srozuměni a souhlasíte s tím, že nám budete povinen nahradit veškeré újmy a škody, které nám vzniknou v souvislosti s Vaším porušením povinností, které se vztahují na provádění transakcí platebními kartami, a to včetně smluvních pokut a obdobných sankcí uložených nám ze strany příslušných karetních asociací.
 3. Jsme oprávněni v nezbytném rozsahu a s okamžitou účinností ukončit, přerušit či omezit poskytování služeb Vaší Platební brány GoPay v odůvodněných případech. To platí zejména v případě, kdy nabydeme podezření na používání Platební brány GoPay v rozporu s PB podmínkami, Smluvními podmínkami nebo při porušení Bezpečnostních pravidel. Případná opětovná aktivace je podmíněna odstraněním těchto nedostatků, přičemž musíte vzít na vědomí, že Váš prodejní portál podléhá novému schválení a dříve schválené platební metody nebo nastavení nejsou tudíž zaručeny.
 4. Berete na vědomí a souhlasíte, že v případě zjištění, že Váš prodejní portál je neaktivní (nefunkční) nebo za posledních 6 měsíců nedošlo k realizaci žádné platby prostřednictvím Platební brány GoPay, jsme oprávněni Vám Platební bránu bez dalšího upozornění deaktivovat. Jste oprávněn nás požádat o opětovnou aktivaci Platební brány GoPay na Vašem prodejním portále, přičemž musíte vzít na vědomí, že Váš prodejní portál podléhá novému schválení a dříve schválené platební metody nebo nastavení nejsou tudíž zaručeny.
 5. Bez ohledu na jiná ustanovení PB podmínek jsme oprávněni ihned přerušit či ukončit poskytování služeb nebo provádění platebních transakcí, jestliže jsme zjistili či jsme byli upozorněni, že:
  1. jste jakýmkoliv způsobem způsobili či umožnili neoprávněné zpřístupnění nebo použití informací o platební kartě,
  2. jste uvedeni v seznamu karetních asociací MATCH a VMAS jako nežádoucí či riziková osoba,
  3. by mohlo dojít k vzniku škody nebo protiprávnímu jednání porušením Bezpečnostních pravidel, PB podmínek nebo Smluvních podmínek.

Bankovní podmínky

 1. Souhlasíte, že v souladu s § 1751 občanského zákoníku jsou nedílnou součástí smluvních podmínek mezi Vámi a Společností GOPAY také všeobecné obchodní podmínky bank, se kterými smluvně spolupracujeme při provozování Platební brány GoPay (dále “Bankovní podmínky”). Přijetím PB podmínek současně potvrzujete, že jste se seznámil s obsahem a významem dokumentů uvedených v předchozí větě, jakož i dalších dokumentů, na které se v těchto dokumentech odkazuje, a výslovně s jejich zněním souhlasíte.
 2. Prohlašujete, že Vám byl význam dokumentů dle tohoto článku dostatečně vysvětlen, a berete na vědomí, že jste vázán nejen Smluvními podmínkami a PB podmínkami, ale i těmito dokumenty s tím, že nesplnění povinností či podmínek uvedených v těchto dokumentech může mít stejné právní následky jako nesplnění povinností a podmínek vyplývajících ze Smluvních podmínek a/nebo PB podmínek.
 3. Souhlasíte s tím, že banky, se kterými smluvně spolupracujeme při provozování Platební brány GoPay, jsou oprávněny provádět zápočet svých pohledávek za Vámi v rozsahu a způsobem stanoveným v dokumentech dle tohoto článku.
 4. Berete na vědomí a souhlasíte, že banka, se kterou smluvně spolupracujeme při provozování Platební brány GoPay, je oprávněna Vám s okamžitou účinností ukončit poskytování platebních služeb v případech uvedených v Bankovních podmínkách a dále v těchto případech:
  1. porušíte jakýmkoliv způsobem smlouvu uzavřenou mezi Vámi a Společností GOPAY;
  2. v místě poskytování zboží a/nebo služeb dojde k uskutečnění podvodných transakcí s platebními kartami;
  3. v místě poskytování zboží a/nebo služeb nebyla v průběhu dvanácti (12) měsíců provedena žádná transakce prostřednictvím platební karty;
  4. v případech uvedených pod body 8.4.2. nebo 8.4.3. výše je banka oprávněna určit, že se poskytování platebních služeb vztahuje pouze na určité místo poskytování zboží a/nebo služeb, kde došlo ke skutečnosti podle bodů 8.4.2. nebo 8.4.3.

  V případě, že banka využije svého oprávnění dle tohoto bodu PB podmínek, ukončíme Vám s okamžitou účinností poskytování platebních služeb ve stejném rozsahu, v jakém k tomuto opatření přistoupila banka.

 5. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že můžeme bance, resp. Externímu poskytovateli, předávat určité údaje a informace, které jsme získali na základě spolupráce s Vámi, přičemž tyto údaje a informace budou zpravidla sloužit za účelem rozvoje vzájemné spolupráce mezi Vámi a námi nebo bankou nebo za účelem navázání této spolupráce. Pokud Vám nesdělíme něco jiného a pokud současně nepřijmeme další opatření vyžadovaná příslušnými právními předpisy, nebudou mít údaje a informace předávané bance charakter osobních údajů.

Závěrečná ustanovení

 1. Jsme oprávněni jednostranně měnit PB podmínky podle pravidel a podmínek stanovených v tomto článku. S tímto oprávněním souhlasíte.
 2. Změníme-li tyto podmínky, jsme povinni Vás o této změně vyrozumět s předstihem formou e-mailové zprávy, jež bude obsahovat odkaz na nové PB podmínky, odkud si je můžete vytisknout či uložit v elektronické podobě.
 3. PB podmínky jsou vydány v elektronické podobě a jsou přístupné na našich webových stránkách.
 4. Vycházíme z toho, že provozujete na základě příslušného oprávnění podnikatelskou činnost v prostředí internetu za účelem prodeje zboží nebo poskytování služeb a že svůj GoPay účet používáte v souvislosti s touto svojí činností. Vzhledem k tomu se na Vás nepoužijí ustanovení právních předpisů na ochranu spotřebitele. Jestliže používáte GoPay účet v souvislosti s podnikatelskou činností, jste povinen doložit do jednoho týdne od založení GoPay účtu, že jste drobným podnikatelem ve smyslu Zákona o platebním styku. Pokud tak v uvedené lhůtě neučiníte, platí, že drobným podnikatelem nejste.
 5. Za škodu (újmu) způsobenou porušením těchto PB podmínek, Smluvních podmínek nebo Bezpečnostních pravidel odpovídáte bez ohledu na zavinění.
 6. Na smluvní vztah mezi Vámi a Společností GOPAY se dle dohody obou stran vylučuje uplatnění ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku o adhezních smlouvách v rozsahu, který je podle práva nejvýše přípustný.
 7. Na smluvní vztah mezi Vámi a Společností GOPAY se dle dohody obou stran dále vylučuje také uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku v rozsahu, který je podle práva nejvýše přípustný.
 8. PB podmínky nabývají účinnosti dnem 25.08.2024.

Pomohl Vám tento článek?:

Nenašli jste, co hledáte?

Kontaktujte pracovníka podpory