Bezpečnost

Licenční kritéria instituce elektronických peněz

Společnost GOPAY s.r.o. je držitelem licence k činnosti instituce elektronických peněz a podléhá regulaci ze strany ČNB a Ministerstva financí ČR.

Jsme povinni plnit příslušné zákonné požadavky a licenční kritéria, mezi které patří zejména plnění těchto povinností:

1. Kapitálová přiměřenost

Udržujeme minimální kapitál společnosti ve výši 2 % z celkového objemu vydaných elektronických peněz, vždy však nejméně ve výši 350 000 EUR.

2. Likvidita

Udržujeme dostatečnou likviditu peněžních prostředků, abychom byli schopni vyplatit Klientům svěřené prostředky.

3. Pojištění vkladů

Peněžní prostředky Klientů jsou uloženy na účtech se zvláštním režimem a jsou pojištěny až do výše 100 000 EUR v souladu s českým právním systémem.

4. Správa prostředků

Vložené peněžní prostředky Klientů můžeme zhodnocovat pouze dle přísných kritérií a regulí ČNB.

5. Kontrolní systém

Aplikujeme pravidelné manuální a automatizované kontrolní mechanismy za účelem řízení rizik a minimalizace jejich dopadů. Jsou uchovány odpovídající záznamy a pravidelně vyhodnocovány vzájemné neshody. Účinnost kontrolního systému je prověřována v rámci systému vnitřních kontrol.

6. Procesy

Veškeré procesy a činnosti jsou realizovány v souladu s řídící dokumentací společnosti a procesy jsou průběžně vyhodnocovány a optimalizovány.

7. Řízení rizik

Systémově předcházíme pokusům o legalizaci výnosů z trestné činnosti aplikací systému vnitřních zásad a interních AML pravidel. Rovněž chráníme naše Klienty proti podvodným platbám a případným škodám. 

8. Řízení společnosti

Společnost je řízena v rovině metodické a liniové.
Liniové řízení vychází z organizační struktury, která určuje postavení jednotlivých útvarů a jejich začlenění v řídící struktuře.
Metodické řízení sleduje profesní struktury a uplatňuje se při řízení výkonu specifických odborností jako forma nepřímého řízení. 

9. Informační technologie

Vývoj aplikace a infrastruktury realizujeme výhradně vlastními zaměstnanci bez potřeby outsourcingu. Souběžně aplikujeme nejmodernější technologie s územně oddělenou architekturou pro maximální dostupnost a kvalitu platebního systému GoPay.

10. Certifikace

Jsme pravidelně úspěšně certifikováni na úrovni procesního, finančního a bezpečnostní auditu. Výsledkem je záruka kvality celého řešení platebního systému GoPay. Součástí je také pravidelná PCI DSS certifikace z důvodu uchovávání a zpracovávání karetních informací.