Podmínky používání služby EET-GoPay

Preambule

 1. Tyto podmínky používání služby EET-GoPay navazují na PB podmínky a rozšiřují je o další smluvní povinnosti obou stran vznikající v důsledku používání této služby.

Definice pojmů

 1. Platební bránou GoPay se rozumí aplikace pro provádění platebních transakcí za účelem Vydání Elektronických peněz či Platby Elektronickými penězi, která integruje jednotlivé platební metody a usnadňuje převod peněžních prostředků do prostředí Platebního systému GoPay.
 2. EET podmínkami se rozumí tyto podmínky využívání služby EET-GoPay. Vydavatelem EET podmínek je společnost GOPAY.
 3. PB podmínkami se rozumí podmínky používání Platební brány GoPay. Vydavatelem PB podmínek je Společnost GOPAY.
 4. Smluvními podmínkami se rozumí podmínky, které upravují vznik i zánik Smlouvy o vydávání a užívání Elektronických peněz mezi námi a Vámi jako držitelem Elektronických peněz, a také závazky obou stran. Vydavatelem Smluvních podmínek je Společnost GOPAY.
 5. ZoET je zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, v aktuálním znění.
 6. Pojmy s velkým počátečním písmenem, které se používají v těchto EET podmínkách mají význam definovaný buď v těchto EET podmínkách, PB podmínkách nebo ve Smluvních podmínkách.

Působnost podmínek

 1. EET podmínky stanovují pravidla, jimiž se řídí využívání služby EET-GoPay Klienty, kteří tuto službu využívají k naplnění zákonných povinností vyplývajících z oddílu 1 - Evidence tržeb běžným způsobem ZoET.
 2. EET podmínky doplňují PB podmínky, které stanovují pravidla založení, používání a zrušení Platební brány GoPay.

Aktivace služby EET-GoPay

 1. Oprávnění využívat službu EET-GoPay jako další funkcionalitu Platebního systému GoPay Vám vzniká v okamžiku, kdy jste subjektem evidence tržeb ve smyslu §1 odst. (1) ZoET, a kdy potvrdíte, že souhlasíte s těmito EET podmínkami.
 2. Berete na vědomí a akceptujete, že dostupnost služby EET-GoPay podléhá aktivačnímu procesu, v rámci kterého jste povinni nastavit požadované integrační údaje dle návodu uvedeného zde.
 3. Berete na vědomí, že služba EET-GoPay bude aktivní od vámi zvoleného data a bude deaktivována na váš pokyn k určenému datu. Všechny zvolené datumové údaje musí být minimálně následující kalendářní den.

Využívání služby EET-GoPay

 1. Berete na vědomí a akceptujete, že v případě aktivace služby EET-GoPay jsou všechny platby realizované přes Platební bránu GoPay evidovanými tržbami ve smyslu §4 ZoET.
 2. Při využívání služby EET-GoPay se zavazujete
  1. nezneužít naše autorská práva a jiná práva k nehmotným statkům a zdržet se jakýchkoli zásahů do takových našich práv,
  2. nastavit a průběžně aktualizovat veškeré svoje identifikační a evidenční údaje vyžadované ZoET, zejména pak nastavení jednotlivých provozoven, plátcovství DPH, datum aktivace služby a další údaje, které jsou rozhodné pro správné zaevidování tržeb. Berete na vědomí, že společnost GOPAY nezodpovídá za případné nesrovnalosti ve vámi zadaných údajích,
  3. zodpovídáte za získání autentizačních údajů a vytvoření certifikátu pro evidenci tržeb postupem uvedeným v §13 - §17 ZoET a jeho nahrání do Platebního systému GoPay. Berete na vědomí, že společnost GOPAY nezodpovídá za případné nesrovnalosti ve vámi zadaných údajích,
  4. na vyžádání poskytnout nám, případně státním orgánům a institucím, veškerou potřebnou součinnost při analýze tržeb nebo transakcí a umožnit tak řádné a včasné splnění povinností vyplývajících z příslušných zákonů.
    
 3. Společnost GOPAY se zavazuje:
  1. poskytovat technické řešení propojení se serverem Finanční správy a dodržovat technické podmínky dané ZoET při provozu v běžném režimu,
  2. vystavovat účtenky koncovým zákazníkům,
  3. umožnit archivaci a přístup k historickým údajům.
 4. ​​​Berete na vědomí a akceptujete, že v případě, kdy zjistíme nesrovnalosti v obsahu zasílaných údajů na server Finanční správy, jsme oprávněni neprovést registraci evidované tržby ani platbu za zboží nebo službu.

Bezpečnostní opatření

 1. Certifikát pro evidenci tržeb, který nahrajete do Platebního systému GoPay, bude uložen v zabezpečené části platebního systému s přísně regulovaným přístupem.
 2. Certifikát pro evidenci tržeb nebude po uložení možné nijak stahovat nebo publikovat a bude použit pouze k autentizaci datových zpráv odesílaných na servery Finanční správy.

Omezení dostupnosti služeb

 1. Služba EET-GoPay je dostupná trvale, pokud je v provozu Platební brána GoPay.
 2. Služba EET-GoPay není dostupná při provozních výpadcích nebo plánovaných servisních přestávkách.
 3. Společnost GOPAY garantuje, že i v případě výpadku propojení se servery Finanční správy budou realizované tržby zaevidovány po obnovení funkčnosti spojení, a to dle příslušných ustanovení ZoET.

Závěrečná ustanovení

 1. Jsme oprávněni jednostranně měnit EET podmínky podle pravidel a podmínek stanovených v tomto článku. S tímto oprávněním souhlasíte.
 2. Změníme-li tyto podmínky, jsme povinni Vás o této změně vyrozumět s předstihem formou e-mailové zprávy, jenž bude obsahovat odkaz na nové EET podmínky, odkud si je můžete vytisknout či uložit v elektronické podobě.
 3. EET podmínky jsou vydány v elektronické podobě a jsou přístupné na našich webových stránkách.
 4. Za škodu (újmu) způsobenou porušením těchto EET podmínek, PB podmínek, Smluvních podmínek nebo Bezpečnostních pravidel odpovídáte bez ohledu na zavinění.
 5. EET podmínky nabývají účinnosti dnem 01.03.2017.

Pomohl Vám tento článek?:

Nenašli jste, co hledáte?

Kontaktujte pracovníka podpory