Podmínky akce Plaťte kartou Visa a vyhrajte iPhone

Definice pojmů
 

 1. Společností GOPAY se rozumí obchodní společnost GOPAY s. r. o., se sídlem Planá 67, 370 01 České Budějovice, IČ: 260 467 68, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 11030. Stejný význam mají též pojmy jako “my”, “nás”, “náš”, “naše” apod., které se používají v těchto Smluvních podmínkách. Společnost GOPAY je institucí elektronických peněz, která vydává elektronické peníze ve smyslu § 4 Zákona o platebním styku a provozuje Platební systém GoPay.
 2. Soutěží se rozumí soutěž vypsaná podle těchto Podmínek.
 3. Soutěžícím se nazývá účastník Soutěže, tj. platící osoba na platební bráně GoPay, která ve vymezením období provede platbu platební kartou Visa nebo Visa Electron vydanou v České nebo Slovenské republice a která s účastí v Soutěži vysloví níže popsaným způsobem svůj souhlas.
 4. Podmínkami se rozumí tato pravidla soutěže „Plaťte kartou Visa přes platební bránu GoPay a vyhrajte iPhone“. Tyto Podmínky jsou jediným dokumentem, který pravidla Soutěže upravuje. Případné změny Podmínek mohou být provedeny pouze formou písemných dodatků k těmto Podmínkám. Vydavatelem Podmínek je Společnost GOPAY.
 5. Výhrou se rozumí iPhone 64 GB černé nebo bílé barvy. V případě nedostatečných skladových zásob prodejce jsme oprávněni poskytnout jiný typ telefonu iPhone (zejména jinou barvu, jiné technické specifikace, apod). Pokud výrobce přestane zboží v průběhu akce vyrábět, jsme oprávněni výherci poskytnout telefon iPhone z jakékoliv sériové řady. Jako předmět výhry nelze poskytnout slevový poukaz, peněžní náhradu, nebo jakoukoliv jinou náhradu. 

   

Obecné informace
 

 1. Pořadatelem a organizátorem soutěže je Společnost GOPAY.
 2. Zúčastnit Soutěže se může každá osoba, která je držitelem platební karty Visa nebo Visa Electron vydané v České nebo Slovenské republice a která touto kartou provede úhradu nakoupeného zboží či služby prostřednictvím platební brány GoPay ve vymezeném období trvání Soutěže.
 3. Z účasti v Soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci Společnosti GOPAY a jejich rodinní příslušníci.

Pravidla soutěže
 

 1. Soutěž probíhá v období od 1. 3. 2021 0:00 hod. do 31. 12. 2021 23:59 hod.
 2. K účasti v Soutěži je nezbytné se registrovat na webové stránce www.gopay.com/cs/soutez-zaplat-kartou-vyhraj-iphone.html podle návodu uvedeného tamtéž. Registrací vyjadřuje Soutěžící svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle účasti v Soutěži po celou dobu trvání Soutěže a souhlas se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu těchto Podmínek a že byl/a o zpracování svých osobních údajů řádně poučen/a a informován/a.
 3. Soutěž je vyhodnocována po jednotlivých kalendářních měsících a to tak, že ze všech plateb ve stavu „Zaplaceno“ provedených Soutěžícími za daný kalendářní měsíc platební kartou Visa nebo Visa Electron vydanou v České nebo Slovenské republice budou vylosovány 3 platby provedené platebními kartami, jejichž majitelé obdrží Výhru; za majitele platby se považuje osoba, jejíž emailová adresa je uvedena jako kontaktní adresa při zadávání platby.
 4. Losování proběhne ve lhůtě 10 kalendářních dnů následujících po kalendářním měsíci, za který se Soutěž vyhodnocuje. Losování bude provedeno tak, že každé platbě splňující podmínky dle předchozího odstavce bude přiděleno konkrétní číslo vygenerované generátorem náhodných čísel a tři platby s nejnižším náhodným číslem budou označeny jako výherní.
 5. Právo na Výhru vznikne konkrétnímu Soutěžícímu za následujících podmínek:
  ▪ Registrací Soutěžícího,
  ▪ Vylosováním platby Soutěžícího,
  ▪ Odesláním a doručením níže definovaného Akceptačního e-mailu Soutěžícím vůči Společnosti GOPAY ve stanovené lhůtě.
 6. Společnost GOPAY kontaktuje vylosovaného Soutěžícího elektronicky prostřednictvím e-mailové zprávy (dále jen „Oznamovací e-mail“) odeslané na e-mailovou adresu, kterou Soutěžící uvedl při své registraci do Soutěže. Oznamovací e-mail bude obsahovat tyto informace:
  ▪ za jakým účelem byl Soutěžícímu Oznamovací e-mail poslán
  ▪ předmět Výhry
  ▪ způsob předání Výhry
  ▪ časové rozmezí, kdy k předání Výhry dojde
  ▪ odkaz na tyto Podmínky
  ▪ dotaz na poštovní adresu, na kterou můžeme Výhru zaslat.
 7. Výherce je kontaktován elektronickou poštou na e-mailové adrese, kterou uvedl při zadávání platby. E-mail bude obsahovat informace:
  ▪ za jakým účelem byl zákazníkovi e-mail poslán
  ▪ kde jsme získali zákazníkův e-mail
  ▪ předmět Výhry
  ▪ způsob předání Výhry
  ▪ časové rozmezí, kdy k obdržení Výhry dojde
  ▪ odkaz na tyto Podmínky
  ▪ dotaz na poštovní adresu, na kterou můžeme Výhru zaslat
 8. V Oznamovacím e-mailu bude vyznačen odkaz na akceptační formulář, který vylosovaný Soutěžící vyplní o předepsané údaje sloužící k účelu doručení Výhry, a který bude předepsaným způsobem odeslán jako e-mailová zpráva (dále jen „Akceptační e-mail“) společnosti GOPAY jako odpověď na Oznamovací e-mail. Odesláním Akceptačního e-mailu vylosovaný Soutěžící akceptuje Výhru a odeslání Výhry na jím uvedenou doručovací adresu.
 9. Pokud vylosovaný Soutěžící nedoručí Akceptační e-mail Společnosti GOPAY ve lhůtě do 10 kalendářních dnů po dni, ve kterém Společnost GOPAY odeslala Oznamovací e-mail vylosovanému Soutěžícímu, právo na Výhru takovému vylosovanému Soutěžícímu nevznikne. V takovém případě Společnost GOPAY provede losování náhradního výherce. Pozdější doručení Akceptačního e-mailu po uplynutí stanovené lhůty je vyloučeno a v případě marného uplynutí této lhůty Výhra připadne dalšímu vylosovanému Soutěžícímu.
 10. Výhra bude na náklad Společnosti GOPAY zaslána prostřednictvím poštovní přepravy zpravidla do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy obdržíme Akceptační e-mail. Za případné prodlení způsobené doručením zásilky Společnost GOPAY neodpovídá.
 11. Pokud si vylosovaný Soutěžící Výhru nepřevezme nebo uvede adresu, na kterou nebude možné Výhru doručit, bude Výhra po jejím vrácení připravena k vyzvednutí vylosovaným Soutěžícím v sídle Společnosti GOPAY. Jestliže si vylosovaný Soutěžící nevyzvedne Výhru v sídle Společnosti GOPAY ani ve lhůtě 2 měsíců poté, co Výhra byla připravena k vyzvednutí, souhlasí vylosovaný Soutěžící s tím, že se svého práva na Výhru marným uplynutím této lhůty vzdává a že jeho Výhra připadne dalšímu vylosovanému Soutěžícímu.
 12. Srážkovou daň dle § 10, odst. (1) písm. ch) zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, ve výši stanovené § 36 uhradí za vylosovaného Soutěžícího Společnost GOPAY.

Zpracování osobních údajů 
 

 1. Toto sdělení je poskytnuto dle čl. 12 a násl. Nařízení (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení GDPR“).
 2. Níže uvedené osobní údaje jsou v nezbytném rozsahu zpracovávány pro účely pořádání Soutěže, účasti Soutěžících v Soutěži, zajištění odevzdání Výher vylosovaným Soutěžícím, a dále pro účely dokladování řádného průběhu Soutěže vůči dozorovým orgánům.
 3. Osobní údaje Soutěžících jsou zpracovávány v rozsahu:
  ▪ e-mailová adresa
  ▪ identifikace platby, se kterou je účast Soutěžícího v Soutěži spojena.
 4. Osobní údaje vylosovaného Soutěžícího výherce jsou zpracovány v rozsahu:
  ▪ jméno a příjmení
  ▪ doručovací adresa
  ▪ PSČ a město
  ▪ e-mailová adresa
  ▪ údaje o uskutečněném Oznamovacím a Akceptačním e-mailu a doručování a převzetí Výhry.
 5. Údaje Soutěžících jsou zpracovávány po dobu Soutěže a ve lhůtě 3 let po ukončení Soutěže pro účely případné kontroly ze strany dozorového orgánu. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje Soutěžících zpracovávané pro shora uvedené účely vymazány.
 6. Zpracování osobních údajů je založeno na souhlasu Soutěžícího, který je nedílně spojen se souhlasem s účastí v Soutěži a Soutěžící bere na vědomí, že zpracování osobních údajů pro shora uvedené účely je pro jeho účast v Soutěži nezbytné. Soutěžící je oprávněn odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. V takovém případě však bude ukončena jeho účast v Soutěži a dojde k vymazání jeho osobních údajů ve vztahu k platbám, u nichž ještě neproběhlo slosování. Odvolání souhlasu se netýká zpracování osobních údajů již zařazených do slosování nebo týkajících se vylosované Výhry. Odvolat souhlas může Soutěžící telefonicky na čísle +420 387 685 123 nebo emailem na podpora@gopay.cz.
 7. Společnost GOPAY si vyhrazuje právo zveřejnit na svém facebookovém profilu anonymizovaný seznam výherců v Soutěži (např. „V březnu vyhrála paní Monika z Průhonic“).
 8. Společnost GOPAY je správcem osobních údajů. Správce údajů tímto oznamuje, že osobní údaje Soutěžících nebudou využity k žádné jiné marketingové ani obchodní aktivitě Společnosti GOPAY a rovněž nebudou předávány třetím stranám.

Poučení o právech soutěžících
 

 1. Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce údajů dle čl. 15 Nařízení GDPR povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Obsahem informace je vždy sdělení o účelu zpracování osobních údajů, osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji; povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů subjektu údajů; příjemci, případně kategoriích příjemců. Správce údajů má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Povinnost správce údajů poskytnout informace subjektu údajů upravenou v čl. 15 Nařízení GDPR může za správce plnit zpracovatel.
 2. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce údajů nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může dle čl. 16 a násl. Nařízení GDPR a) požádat správce údajů nebo zpracovatele o vysvětlení, b) požadovat, aby správce údajů nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav; zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost subjektu údajů podle předchozí věty shledána oprávněnou, správce údajů nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jeho nároku podle zvláštního zákona. Došlo-li při zpracování osobních údajů k porušení povinností uložených zákonem u správce údajů nebo u zpracovatele, odpovídají za ně společně a nerozdílně.
 3. Berete na vědomí, že vedle výše uvedených práv pro Vás vyplývají další práva z čl. 15 až 23 Nařízení GDPR, a sice právo požadovat od správce údajů přístup k osobním údajům, které se Vás týkají (včetně potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány), právo požadovat jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Dále berete na vědomí, že máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
 4. Berete na vědomí, že tyto Podmínky obsahují všechny informace poskytované subjektu údajů dle čl. 13 Nařízení GDPR.
 5. Kontaktní údaje pro vyřizování Vašich požadavků jsou:
  ▪ email: podpora@gopay.cz, tel.: +420 387 685 123
 6. V případě, kdy jste nespokojeni s kvalitou poskytnutých služeb Společností GOPAY, můžete kontaktovat reklamační oddělení písemnou formou zde:
  ▪ email: reklamace-klienti@gopay.cz
 7. V případě, kdy máte podezření na porušení ochrany Vašich osobních údajů, jejich zneužití nebo neoprávněné zpracování, můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů správce údajů zde:
  ▪ Ing. Zbyněk Eiselt, email: zbynek.eiselt@gopay.cz, tel.: +420 602 122 401

Závěrečná ustanovení
 

 1. Pokud splníte veškeré podmínky pro zařazení do Soutěže a zaregistrujete se do Soutěže dle čl. 3 těchto Podmínek, vztahují se na Vás tyto Podmínky. Pokud si nepřejete zúčastnit se Soutěže nebo nesouhlasíte se zněním Podmínek, registraci do Soutěže neprovádějte.
 2. Neneseme odpovědnost za technické problémy související s nefunkčností internetové sítě, e-mailových serverů a/nebo dalších technických prostředků, v jejichž důsledku by mohlo dojít k nedoručení nebo pozdnímu doručení Oznamovacího nebo Akceptačního e-mailu a v důsledku nereagování pak k následnému propadnutí Výhry dle příslušných ustanovení těchto Podmínek. Dále nezodpovídáme za případné nedoručení Výhry v případě chybně uvedené doručovací adresy ani za případné poškození nebo ztrátu zásilky.
 3. Účastí v Soutěži vám nevzniká samo o sobě právo na Výhru. Právo na Výhru může vzniknout pouze při splnění podmínek uvedených v těchto Podmínkách Soutěže. Nezodpovídáme za případné chyby a škody vzniklé v souvislosti s doručením a využíváním Výhry. Společnost GOPAY neodpovídá za vady předmětu Výhry ani za škodu způsobenou vadou výrobku. Tyto nároky může Soutěžící uplatnit na vlastní náklady u prodejce uvedeného na záručním listu.
 4. Tyto Podmínky jsou dostupné online během trvání Soutěže a dále 30 dní ode dne jejího ukončení, a to zde v centru nápovědy. Vyhrazujeme si právo kdykoliv jednostranně tyto Podmínky změnit, případně Soutěž bez uvedení důvodu ukončit. Každé takové rozhodnutí je účinné okamžikem jeho zveřejnění.
 5. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 1. 3. 2021.

Pomohl Vám tento článek?:

Nenašli jste, co hledáte?

Kontaktujte pracovníka podpory